Λάπηθος 101/758/487/101758487.geojson

Λάπηθος is a locality and its consensus geometry is derived from quattroshapes. Its label centroid is derived from mapshaper. Take a screenshot of this map (this may require a few seconds to complete)

Properties — some notes about sources and names

# This is the raw properties hash from the source data itself.
# It _should_ magically transform itself in to a pretty formatted
# table and if it doesn't that probably means there's something wrong
# with the data itself (or maybe it just hasn't been synced yet).
# Or maybe you pressed the "view raw" button to see the raw data.
# Raw data is raw.

{u'counts:concordances_total': u'5',
 u'counts:languages_official': u'0',
 u'counts:languages_spoken': u'0',
 u'counts:languages_total': u'0',
 u'counts:names_colloquial': u'0',
 u'counts:names_languages': u'20',
 u'counts:names_prefered': u'0',
 u'counts:names_total': u'24',
 u'counts:names_variant': u'5',
 u'edtf:cessation': u'uuuu',
 u'edtf:inception': u'uuuu',
 u'geom:area': 0.000117,
 u'geom:area_square_m': u'1179010.41526',
 u'geom:bbox': u'33.1637209328,35.3310372836,33.1814830624,35.3458014882',
 u'geom:latitude': 35.338361,
 u'geom:longitude': 33.172368,
 u'geom:max_latitude': u'35.3458014882',
 u'geom:max_longitude': u'33.1814830624',
 u'geom:min_latitude': u'35.3310372836',
 u'geom:min_longitude': u'33.1637209328',
 u'geom:type': u'Polygon',
 u'geonames:id': u'146397,146403',
 u'gn:population': 5215,
 u'iso:country': u'CY',
 u'lbl:latitude': 35.336766,
 u'lbl:longitude': 33.172503,
 u'mps:latitude': 35.336766,
 u'mps:longitude': 33.172503,
 u'mz:categories': [],
 u'mz:filesize': u'4096',
 u'mz:hierarchy_label': u'1',
 u'mz:is_current': u'1',
 u'name:cat_x_preferred': [u'Lapatos'],
 u'name:ceb_x_preferred': [u'L\xe1pithos'],
 u'name:deu_x_preferred': [u'Lapta'],
 u'name:ell_x_preferred': [u'L\xe1pithos'],
 u'name:ell_x_variant': [u'\u039b\u03ac\u03c0\u03b7\u03b8\u03bf\u03c2',
             u'\u039b\u03ac\u03c0\u03c4\u03b1'],
 u'name:eng_x_preferred': [u'Lapta'],
 u'name:eng_x_variant': [u'Lapithos'],
 u'name:fas_x_preferred': [u'\u0644\u0627\u067e\u06cc\u062a\u0648\u0633'],
 u'name:fin_x_preferred': [u'L\xe1pithos'],
 u'name:fra_x_preferred': [u'Lapithos'],
 u'name:fra_x_variant': [u'L\xe1pithos'],
 u'name:hye_x_preferred': [u'\u053c\u0561\u057a\u056b\u057f\u0578\u057d'],
 u'name:ita_x_preferred': [u'Lapithos'],
 u'name:nld_x_preferred': [u'Lapithos'],
 u'name:nno_x_preferred': [u'L\xe1pithos'],
 u'name:nob_x_preferred': [u'Lapithos'],
 u'name:pol_x_preferred': [u'Lapitos'],
 u'name:por_x_preferred': [u'Lapithos'],
 u'name:rus_x_preferred': [u'\u041b\u0430\u043f\u0438\u0442\u043e\u0441'],
 u'name:swe_x_preferred': [u'L\xe1pithos'],
 u'name:tur_x_preferred': [u'Lapta'],
 u'name:unk_x_variant': [u'Gildirin'],
 u'name:urd_x_preferred': [u'\u0644\u0627\u067e\u06cc\u0679\u06c1\u0648\u0633'],
 u'qs:a0': u'\u039a\u03cd\u03c0\u03c1\u03bf\u03c2',
 u'qs:a1': u'*\u039a\u03b5\u03c1\u03cd\u03bd\u03b5\u03b9\u03b1',
 u'qs:a1_alt': u'Keryneia',
 u'qs:a1r': u'0',
 u'qs:adm0': u'\u039a\u03cd\u03c0\u03c1\u03bf\u03c2',
 u'qs:la': u'\u0386\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2 \u0393\u03b5\u03ce\u03c1\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2 (\u039a\u03b5\u03c1\u03cd\u03bd\u03b5\u03b9\u03b1\u03c2)',
 u'qs:la_lc': u'*CY2218',
 u'qs:level': u'locality',
 u'qs:loc': u'\u039b\u03ac\u03c0\u03b7\u03b8\u03bf\u03c2',
 u'qs:loc_alt': u'Lapithos',
 u'qs:pop': u'0',
 u'qs:source': u'NCustom EuroGlobalMap + UMZ Urban Polygons + Geonames + GeoPlanet',
 u'qs:type': u'suburbs point-in-poly',
 u'sg:categories': [],
 u'src:geom': u'quattroshapes',
 u'src:geom_alt': [],
 u'src:lbl:centroid': u'mapshaper',
 u'src:population': u'geonames',
 u'translations': [u'ell',
          u'ell_x_variant',
          u'eng',
          u'eng_x_preferred',
          u'fra',
          u'fra_x_preferred',
          u'eng_x_variant',
          u'ita',
          u'ita_x_preferred',
          u'nno',
          u'nno_x_preferred',
          u'fin',
          u'fin_x_preferred',
          u'tur',
          u'tur_x_preferred',
          u'nob',
          u'nob_x_preferred',
          u'ceb',
          u'ceb_x_preferred',
          u'deu',
          u'deu_x_preferred',
          u'ell_x_preferred',
          u'cat',
          u'cat_x_preferred',
          u'unk',
          u'unk_x_variant',
          u'por',
          u'por_x_preferred',
          u'fas',
          u'fas_x_preferred',
          u'fra_x_variant',
          u'swe',
          u'swe_x_preferred',
          u'rus',
          u'rus_x_preferred',
          u'hye',
          u'hye_x_preferred',
          u'urd',
          u'urd_x_preferred',
          u'pol',
          u'pol_x_preferred',
          u'nld',
          u'nld_x_preferred'],
 u'wof:belongsto': [102191569, 85632437, 85682393, 85632375, 85681187],
 u'wof:breaches': [],
 u'wof:categories': [],
 u'wof:concordances': {u'gn:id': 146403,
            u'gp:id': 841438,
            u'qs:id': u'983601',
            u'wd:id': u'Q1805833',
            u'wk:page': u'Lapithos'},
 u'wof:concordances_sources': [u'gn:id',
                u'gp:id',
                u'qs:id',
                u'wk:page',
                u'wd:id'],
 u'wof:country': u'CY',
 u'wof:geomhash': u'8d6033cab5ce7625ff67911219be7a91',
 u'wof:hierarchy': [{u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': 85632437,
           u'disputed_id': u'85632375',
           u'locality_id': 101758487,
           u'region_id': 85682393},
          {u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': 85632375,
           u'disputed_id': u'85632375',
           u'locality_id': 101758487,
           u'region_id': 85682393},
          {u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': 85632437,
           u'disputed_id': u'85632375',
           u'locality_id': 101758487,
           u'region_id': 85681187},
          {u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': 85632375,
           u'disputed_id': u'85632375',
           u'locality_id': 101758487,
           u'region_id': 85681187}],
 u'wof:id': 101758487,
 u'wof:lastmodified': 1563574558,
 u'wof:name': u'\u039b\u03ac\u03c0\u03b7\u03b8\u03bf\u03c2',
 u'wof:parent_id': u'-4',
 'wof:path': '101/758/487/101758487.geojson',
 u'wof:placetype': u'locality',
 u'wof:placetype_id': 102312317,
 u'wof:placetype_names': [],
 u'wof:population': 5215,
 u'wof:population_rank': u'5',
 u'wof:repo': u'whosonfirst-data-admin-cy',
 u'wof:superseded_by': [],
 u'wof:supersedes': [],
 u'wof:tags': []}

Bounding box

swlat, swlon, nelat, nelon

35.3310372836, 33.1637209328, 35.3458014882, 33.1814830624

swlon, swlat, nelon, nelat

33.1637209328, 35.3310372836, 33.1814830624, 35.3458014882

Hierarchy

Other

Log