Γέρι 101/760/457/101760457.geojson

Γέρι is a locality and its consensus geometry is derived from quattroshapes. Its label centroid is derived from mapshaper. Take a screenshot of this map (this may require a few seconds to complete)

Properties — some notes about sources and names

# This is the raw properties hash from the source data itself.
# It _should_ magically transform itself in to a pretty formatted
# table and if it doesn't that probably means there's something wrong
# with the data itself (or maybe it just hasn't been synced yet).
# Or maybe you pressed the "view raw" button to see the raw data.
# Raw data is raw.

{u'counts:concordances_total': u'2',
 u'counts:languages_official': u'0',
 u'counts:languages_spoken': u'0',
 u'counts:languages_total': u'0',
 u'counts:names_colloquial': u'0',
 u'counts:names_languages': u'15',
 u'counts:names_prefered': u'0',
 u'counts:names_total': u'17',
 u'counts:names_variant': u'2',
 u'edtf:cessation': u'uuuu',
 u'edtf:inception': u'uuuu',
 u'geom:area': 0.000312,
 u'geom:area_square_m': u'3155147.3216',
 u'geom:bbox': u'33.3941317847,35.0979542807,33.4304267465,35.1186510911',
 u'geom:latitude': 35.106916,
 u'geom:longitude': 33.415138,
 u'geom:max_latitude': u'35.1186510911',
 u'geom:max_longitude': u'33.4304267465',
 u'geom:min_latitude': u'35.0979542807',
 u'geom:min_longitude': u'33.3941317847',
 u'geom:type': u'Polygon',
 u'geonames:id': u'145964,145981',
 u'iso:country': u'CY',
 u'lbl:latitude': 35.105796,
 u'lbl:longitude': 33.418437,
 u'mps:latitude': 35.105796,
 u'mps:longitude': 33.418437,
 u'mz:categories': [],
 u'mz:filesize': u'4096',
 u'mz:hierarchy_label': u'1',
 u'mz:is_current': u'1',
 u'name:azb_x_preferred': [u'\u06af\u0626\u0631\u06cc'],
 u'name:ceb_x_preferred': [u'G\xe9ri'],
 u'name:ell_x_preferred': [u'\u0393\u03ad\u03c1\u03b9'],
 u'name:eng_x_preferred': [u'Yeri'],
 u'name:eng_x_variant': [u'Geri'],
 u'name:fas_x_preferred': [u'\u062c\u06cc\u0631\u06cc'],
 u'name:fin_x_preferred': [u'G\xe9ri'],
 u'name:fra_x_preferred': [u'Geri'],
 u'name:hye_x_preferred': [u'\u0533\u0565\u0580\u056b'],
 u'name:ita_x_preferred': [u'Geri'],
 u'name:nno_x_preferred': [u'J\xe9ri'],
 u'name:pol_x_preferred': [u'Jeri'],
 u'name:por_x_preferred': [u'Geri'],
 u'name:spa_x_preferred': [u'Geri'],
 u'name:swe_x_preferred': [u'G\xe9ri'],
 u'name:urd_x_preferred': [u'\u06af\u06cc\u0631\u06cc\u060c \u0642\u0628\u0631\u0635'],
 u'name:urd_x_variant': [u'\u06cc\u0631\u06cc'],
 u'qs:a0': u'\u039a\u03cd\u03c0\u03c1\u03bf\u03c2',
 u'qs:a1': u'*\u039b\u03b5\u03c5\u03ba\u03c9\u03c3\u03af\u03b1',
 u'qs:a1_alt': u'Lefkosia',
 u'qs:a1r': u'0',
 u'qs:adm0': u'\u039a\u03cd\u03c0\u03c1\u03bf\u03c2',
 u'qs:la': u'\u03a4\u03c1\u03ac\u03c7\u03c9\u03bd\u03b1\u03c2',
 u'qs:la_lc': u'*CY1015',
 u'qs:level': u'locality',
 u'qs:loc': u'\u0393\u03ad\u03c1\u03b9',
 u'qs:loc_alt': u'Geri',
 u'qs:pop': u'0',
 u'qs:source': u'NCustom EuroGlobalMap + UMZ Urban Polygons + Geonames + GeoPlanet',
 u'qs:type': u'suburbs point-in-poly reup',
 u'sg:categories': [],
 u'src:geom': u'quattroshapes',
 u'src:geom_alt': [],
 u'src:lbl:centroid': u'mapshaper',
 u'translations': [u'ita',
          u'ita_x_preferred',
          u'swe',
          u'swe_x_preferred',
          u'ceb',
          u'ceb_x_preferred',
          u'hye',
          u'hye_x_preferred',
          u'nno',
          u'nno_x_preferred',
          u'eng',
          u'eng_x_preferred',
          u'fin',
          u'fin_x_preferred',
          u'fra',
          u'fra_x_preferred',
          u'por',
          u'por_x_preferred',
          u'fas',
          u'fas_x_preferred',
          u'urd',
          u'urd_x_preferred',
          u'ell',
          u'ell_x_preferred',
          u'pol',
          u'pol_x_preferred',
          u'spa',
          u'spa_x_preferred',
          u'azb',
          u'azb_x_preferred',
          u'eng_x_variant',
          u'urd_x_variant'],
 u'wd:wordcount': u'79',
 u'wof:belongsto': [102191569, 85632437, 85682397],
 u'wof:breaches': [],
 u'wof:categories': [],
 u'wof:concordances': {u'qs:id': u'3', u'wd:id': u'Q3104074'},
 u'wof:concordances_sources': [u'qs:id', u'wd:id'],
 u'wof:country': u'CY',
 u'wof:geomhash': u'69879c78c7fd1a321b037fb5120743ea',
 u'wof:hierarchy': [{u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': 85632437,
           u'locality_id': 101760457,
           u'region_id': 85682397}],
 u'wof:id': 101760457,
 u'wof:lastmodified': 1563574559,
 u'wof:name': u'\u0393\u03ad\u03c1\u03b9',
 u'wof:parent_id': u'85682397',
 'wof:path': '101/760/457/101760457.geojson',
 u'wof:placetype': u'locality',
 u'wof:placetype_id': 102312317,
 u'wof:placetype_names': [],
 u'wof:repo': u'whosonfirst-data-admin-cy',
 u'wof:superseded_by': [],
 u'wof:supersedes': [],
 u'wof:tags': []}

Bounding box

swlat, swlon, nelat, nelon

35.0979542807, 33.3941317847, 35.1186510911, 33.4304267465

swlon, swlat, nelon, nelat

33.3941317847, 35.0979542807, 33.4304267465, 35.1186510911

Hierarchy

Other

Log