Έγκωμη 101/803/189/101803189.geojson

Έγκωμη is a locality and its consensus geometry is derived from quattroshapes. Its label centroid is derived from mapshaper. Take a screenshot of this map (this may require a few seconds to complete)

Properties — some notes about sources and names

# This is the raw properties hash from the source data itself.
# It _should_ magically transform itself in to a pretty formatted
# table and if it doesn't that probably means there's something wrong
# with the data itself (or maybe it just hasn't been synced yet).
# Or maybe you pressed the "view raw" button to see the raw data.
# Raw data is raw.

{u'counts:concordances_total': u'5',
 u'counts:languages_official': u'0',
 u'counts:languages_spoken': u'0',
 u'counts:languages_total': u'0',
 u'counts:names_colloquial': u'0',
 u'counts:names_languages': u'24',
 u'counts:names_prefered': u'0',
 u'counts:names_total': u'27',
 u'counts:names_variant': u'4',
 u'edtf:cessation': u'uuuu',
 u'edtf:inception': u'uuuu',
 u'geom:area': 0.001292,
 u'geom:area_square_m': u'13063530.5367',
 u'geom:bbox': u'33.8726561013,35.0869207447,33.9782758175,35.1674159445',
 u'geom:latitude': 35.12848,
 u'geom:longitude': 33.921819,
 u'geom:max_latitude': u'35.1674159445',
 u'geom:max_longitude': u'33.9782758175',
 u'geom:min_latitude': u'35.0869207447',
 u'geom:min_longitude': u'33.8726561013',
 u'geom:type': u'MultiPolygon',
 u'iso:country': u'CY',
 u'lbl:latitude': 35.146467,
 u'lbl:longitude': 33.903115,
 u'mps:latitude': 35.146467,
 u'mps:longitude': 33.903115,
 u'mz:categories': [],
 u'mz:filesize': u'32768',
 u'mz:hierarchy_label': u'1',
 u'mz:is_current': u'1',
 u'name:bul_x_preferred': [u'\u0415\u043d\u0433\u043e\u043c\u0438'],
 u'name:ceb_x_preferred': [u'\xc9gkomi'],
 u'name:deu_x_preferred': [u'Enkomi'],
 u'name:ell_x_preferred': [u'\xc9gkomi'],
 u'name:ell_x_variant': [u'\u0388\u03b3\u03ba\u03c9\u03bc\u03b7',
             u'\u03a4\u03bf\u03cd\u03b6\u03bb\u03b1'],
 u'name:eng_x_preferred': [u'Enkomi'],
 u'name:eng_x_variant': [u'Egkomi Ammochostou'],
 u'name:fas_x_preferred': [u'\u062a\u0648\u0632\u0644\u0627'],
 u'name:fin_x_preferred': [u'Enkomi'],
 u'name:fra_x_preferred': [u'Enkomi'],
 u'name:heb_x_preferred': [u'\u05d0\u05e0\u05e7\u05d5\u05de\u05d9'],
 u'name:hye_x_preferred': [u'\u0537\u0576\u056f\u0578\u0574\u056b'],
 u'name:ita_x_preferred': [u'Enkomi'],
 u'name:lit_x_preferred': [u'Enkomis'],
 u'name:nld_x_preferred': [u'Enkomi'],
 u'name:nno_x_preferred': [u'\xc9ngomi i Amm\xf3khostos'],
 u'name:pol_x_preferred': [u'Enkomi'],
 u'name:por_x_preferred': [u'Enkomi'],
 u'name:rus_x_preferred': [u'\u042d\u043d\u0433\u043e\u043c\u0438'],
 u'name:slv_x_preferred': [u'Enkomi'],
 u'name:spa_x_preferred': [u'Enkomi'],
 u'name:swe_x_preferred': [u'Enkomi'],
 u'name:tur_x_preferred': [u'Enkomi'],
 u'name:unk_x_variant': [u'Tuzla'],
 u'name:urd_x_preferred': [u'\u0627\u06cc\u0646\u06a9\u0648\u0645\u06cc'],
 u'name:zho_x_preferred': [u'\u6069\u514b\u7c73'],
 u'qs:a0': u'\u039a\u03cd\u03c0\u03c1\u03bf\u03c2',
 u'qs:a1': u'*\u0391\u03bc\u03bc\u03cc\u03c7\u03c9\u03c3\u03c4\u03bf\u03c2',
 u'qs:a1_alt': u'Ammochostos',
 u'qs:a1r': u'0',
 u'qs:adm0': u'\u039a\u03cd\u03c0\u03c1\u03bf\u03c2',
 u'qs:la': u'\u0395\u03b3\u03ba\u03c9\u03bc\u03b7 (\u0391\u03bc\u03bc\u03bf\u03c7\u03ce\u03c3\u03c4\u03bf\u03c5)',
 u'qs:la_lc': u'*CY3120',
 u'qs:level': u'locality',
 u'qs:loc': u'\u0388\u03b3\u03ba\u03c9\u03bc\u03b7',
 u'qs:loc_alt': u'Egkomi',
 u'qs:pop': u'0',
 u'qs:source': u'NCustom EuroGlobalMap + UMZ Urban Polygons + Geonames + GeoPlanet',
 u'qs:type': u'rural point-in-poly',
 u'sg:categories': [],
 u'src:geom': u'quattroshapes',
 u'src:geom_alt': [],
 u'src:lbl:centroid': u'mapshaper',
 u'translations': [u'ita',
          u'ita_x_preferred',
          u'swe',
          u'swe_x_preferred',
          u'ceb',
          u'ceb_x_preferred',
          u'deu',
          u'deu_x_preferred',
          u'zho',
          u'zho_x_preferred',
          u'slv',
          u'slv_x_preferred',
          u'heb',
          u'heb_x_preferred',
          u'ell',
          u'ell_x_variant',
          u'hye',
          u'hye_x_preferred',
          u'nno',
          u'nno_x_preferred',
          u'bul',
          u'bul_x_preferred',
          u'eng',
          u'eng_x_preferred',
          u'fin',
          u'fin_x_preferred',
          u'fra',
          u'fra_x_preferred',
          u'unk',
          u'unk_x_variant',
          u'por',
          u'por_x_preferred',
          u'fas',
          u'fas_x_preferred',
          u'urd',
          u'urd_x_preferred',
          u'nld',
          u'nld_x_preferred',
          u'rus',
          u'rus_x_preferred',
          u'lit',
          u'lit_x_preferred',
          u'tur',
          u'tur_x_preferred',
          u'ell_x_preferred',
          u'pol',
          u'pol_x_preferred',
          u'spa',
          u'spa_x_preferred',
          u'eng_x_variant'],
 u'wof:belongsto': [102191569, 85632437, 85681187, 85632375, 85682389],
 u'wof:breaches': [],
 u'wof:categories': [],
 u'wof:concordances': {u'gn:id': 146638,
            u'gp:id': 841271,
            u'qs:id': u'9',
            u'wd:id': u'Q1343280',
            u'wk:page': u'Enkomi'},
 u'wof:concordances_sources': [u'gn:id',
                u'gp:id',
                u'qs:id',
                u'wk:page',
                u'wd:id'],
 u'wof:country': u'CY',
 u'wof:geomhash': u'ec70dacc0166176d2bd80ed7826e11a0',
 u'wof:hierarchy': [{u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': 85632437,
           u'disputed_id': u'85632375',
           u'locality_id': 101803189,
           u'region_id': 85681187},
          {u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': 85632375,
           u'disputed_id': u'85632375',
           u'locality_id': 101803189,
           u'region_id': 85681187},
          {u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': 85632437,
           u'disputed_id': u'85632375',
           u'locality_id': 101803189,
           u'region_id': 85682389},
          {u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': 85632375,
           u'disputed_id': u'85632375',
           u'locality_id': 101803189,
           u'region_id': 85682389}],
 u'wof:id': 101803189,
 u'wof:lastmodified': 1563574505,
 u'wof:name': u'\u0388\u03b3\u03ba\u03c9\u03bc\u03b7',
 u'wof:parent_id': u'-4',
 'wof:path': '101/803/189/101803189.geojson',
 u'wof:placetype': u'locality',
 u'wof:placetype_id': 102312317,
 u'wof:placetype_names': [],
 u'wof:repo': u'whosonfirst-data-admin-cy',
 u'wof:superseded_by': [],
 u'wof:supersedes': [],
 u'wof:tags': []}

Bounding box

swlat, swlon, nelat, nelon

35.0869207447, 33.8726561013, 35.1674159445, 33.9782758175

swlon, swlat, nelon, nelat

33.8726561013, 35.0869207447, 33.9782758175, 35.1674159445

Hierarchy

Other

Log