Λύση 101/803/211/101803211.geojson

Λύση is a locality and its consensus geometry is derived from quattroshapes. OH NOES!!! MISSING LABEL CENTROID Take a screenshot of this map (this may require a few seconds to complete)

Properties — some notes about sources and names

# This is the raw properties hash from the source data itself.
# It _should_ magically transform itself in to a pretty formatted
# table and if it doesn't that probably means there's something wrong
# with the data itself (or maybe it just hasn't been synced yet).
# Or maybe you pressed the "view raw" button to see the raw data.
# Raw data is raw.

{u'counts:concordances_total': 6,
 u'counts:names_languages': 18,
 u'counts:names_prefered': 0,
 u'counts:names_total': 23,
 u'counts:names_variant': 5,
 u'edtf:cessation': u'',
 u'edtf:inception': u'',
 u'geom:area': 0.000182,
 u'geom:area_square_m': 1840209.067154,
 u'geom:bbox': u'33.6720273972,35.09917231,33.6922141778,35.1163350702',
 u'geom:latitude': 35.107159,
 u'geom:longitude': 33.681039,
 u'iso:country': u'CY',
 u'lbl:latitude': 35.106336,
 u'lbl:longitude': 33.680886,
 u'lbl:max_zoom': 18,
 u'lbl:min_zoom': 13.5,
 u'mps:latitude': 35.106336,
 u'mps:longitude': 33.680886,
 u'mz:hierarchy_label': 1,
 u'mz:is_current': 1,
 u'mz:min_zoom': 12,
 u'name:bul_x_preferred': [u'\u041b\u0438\u0441\u0438'],
 u'name:ell_x_preferred': [u'L\xfdsi'],
 u'name:ell_x_variant': [u'\u039b\u03cd\u03c3\u03b7',
             u'\u039b\u03cd\u03c3\u03b7 \u0391\u03bc\u03bc\u03bf\u03c7\u03ce\u03c3\u03c4\u03bf\u03c5',
             u'\u0391\u03ba\u03bd\u03c4\u03bf\u03b3\u03ba\u03ac\u03bd'],
 u'name:eng_x_preferred': [u'Lysi'],
 u'name:eng_x_variant': [u'Lisi'],
 u'name:fas_x_preferred': [u'\u0644\u06cc\u0633\u06cc'],
 u'name:fin_x_preferred': [u'L\xfdsi'],
 u'name:fra_x_preferred': [u'Lysi'],
 u'name:hun_x_preferred': [u'Lysi'],
 u'name:hye_x_preferred': [u'\u053c\u056b\u057d\u056b'],
 u'name:ita_x_preferred': [u'Lysi'],
 u'name:nld_x_preferred': [u'Lysi'],
 u'name:nno_x_preferred': [u'L\xfdsi'],
 u'name:nob_x_preferred': [u'Lysi'],
 u'name:pol_x_preferred': [u'Lisi'],
 u'name:por_x_preferred': [u'Lysi'],
 u'name:rus_x_preferred': [u'\u041b\u0438\u0441\u0438'],
 u'name:tur_x_preferred': [u'Akdo\u011fan'],
 u'name:und_x_colloquial': [u'Akdokan'],
 u'name:und_x_variant': [u'Akdok\u0327an'],
 u'name:urd_x_preferred': [u'\u0644\u06cc\u0633\u06cc'],
 u'qs:a0': u'\u039a\u03cd\u03c0\u03c1\u03bf\u03c2',
 u'qs:a1': u'*\u0391\u03bc\u03bc\u03cc\u03c7\u03c9\u03c3\u03c4\u03bf\u03c2',
 u'qs:a1_alt': u'Ammochostos',
 u'qs:a1r': u'0',
 u'qs:adm0': u'\u039a\u03cd\u03c0\u03c1\u03bf\u03c2',
 u'qs:la': u'\u039b\u03cd\u03c3\u03b7',
 u'qs:la_lc': u'*CY3202',
 u'qs:level': u'locality',
 u'qs:loc': u'\u039b\u03cd\u03c3\u03b7',
 u'qs:loc_alt': u'Lysi',
 u'qs:pop': 0,
 u'qs:source': u'NCustom EuroGlobalMap + UMZ Urban Polygons + Geonames + GeoPlanet',
 u'qs:type': u'rural point-in-poly',
 u'src:geom': u'quattroshapes',
 u'src:geom_alt': [],
 u'src:lbl_centroid': u'mapshaper',
 u'translations': [u'nob_x_preferred',
          u'eng_x_preferred',
          u'ell_x_preferred',
          u'rus_x_preferred',
          u'por_x_preferred',
          u'fas_x_preferred',
          u'hun_x_preferred',
          u'ell',
          u'rus',
          u'nno',
          u'fin',
          u'pol',
          u'tur',
          u'fas',
          u'hye_x_preferred',
          u'pol_x_preferred',
          u'und',
          u'eng_x_variant',
          u'bul_x_preferred',
          u'nld',
          u'und_x_variant',
          u'tur_x_preferred',
          u'nno_x_preferred',
          u'urd_x_preferred',
          u'hun',
          u'nob',
          u'bul',
          u'hye',
          u'und_x_colloquial',
          u'por',
          u'urd',
          u'fin_x_preferred',
          u'eng',
          u'fra_x_preferred',
          u'fra',
          u'ita_x_preferred',
          u'ita',
          u'ell_x_variant',
          u'nld_x_preferred'],
 u'wof:belongsto': [102191569, 85632437, 85681187, 85632375, 85682389],
 u'wof:breaches': [],
 u'wof:concordances': {u'fct:id': u'06ef3bae-8f76-11e1-848f-cfd5bf3ef515',
            u'gn:id': 146361,
            u'gp:id': 841471,
            u'qs_pg:id': 122405,
            u'wd:id': u'Q2626640',
            u'wk:page': u'Lysi'},
 u'wof:concordances_sources': [u'fct:id',
                u'gn:id',
                u'gp:id',
                u'qs_pg:id',
                u'wd:id',
                u'wk:page'],
 u'wof:country': u'CY',
 u'wof:geomhash': u'b904c21621b1e76894c4b4d16f07e408',
 u'wof:hierarchy': [{u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': 85632437,
           u'disputed_id': 85632375,
           u'locality_id': 101803211,
           u'region_id': 85681187},
          {u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': 85632375,
           u'disputed_id': 85632375,
           u'locality_id': 101803211,
           u'region_id': 85681187},
          {u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': 85632437,
           u'disputed_id': 85632375,
           u'locality_id': 101803211,
           u'region_id': 85682389},
          {u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': 85632375,
           u'disputed_id': 85632375,
           u'locality_id': 101803211,
           u'region_id': 85682389}],
 u'wof:id': 101803211,
 u'wof:lang': [u'eng'],
 u'wof:lastmodified': 1566709986,
 u'wof:name': u'\u039b\u03cd\u03c3\u03b7',
 u'wof:parent_id': -4,
 'wof:path': '101/803/211/101803211.geojson',
 u'wof:placetype': u'locality',
 u'wof:placetype_id': 102312317,
 u'wof:placetype_names': [u'locality'],
 u'wof:repo': u'whosonfirst-data-admin-cy',
 u'wof:superseded_by': [],
 u'wof:supersedes': [],
 u'wof:tags': []}

Bounding box

swlat, swlon, nelat, nelon

35.09917231, 33.6720273972, 35.1163350702, 33.6922141778

swlon, swlat, nelon, nelat

33.6720273972, 35.09917231, 33.6922141778, 35.1163350702

Hierarchy

Other

Log