Λευκόνοικο 101/803/235/101803235.geojson

Λευκόνοικο is a locality and its consensus geometry is derived from quattroshapes. OH NOES!!! MISSING LABEL CENTROID Take a screenshot of this map (this may require a few seconds to complete)

Properties — some notes about sources and names

# This is the raw properties hash from the source data itself.
# It _should_ magically transform itself in to a pretty formatted
# table and if it doesn't that probably means there's something wrong
# with the data itself (or maybe it just hasn't been synced yet).
# Or maybe you pressed the "view raw" button to see the raw data.
# Raw data is raw.

{u'counts:concordances_total': 6,
 u'counts:names_languages': 23,
 u'counts:names_prefered': 0,
 u'counts:names_total': 28,
 u'counts:names_variant': 5,
 u'edtf:cessation': u'',
 u'edtf:inception': u'',
 u'geom:area': 0.00012,
 u'geom:area_square_m': 1210101.377328,
 u'geom:bbox': u'33.7239435699,35.2496545,33.7418007964,35.2662609376',
 u'geom:latitude': 35.258181,
 u'geom:longitude': 33.731748,
 u'gn:population': 3187,
 u'iso:country': u'CY',
 u'lbl:latitude': 35.257693,
 u'lbl:longitude': 33.731883,
 u'lbl:max_zoom': 15,
 u'lbl:min_zoom': 11.5,
 u'mps:latitude': 35.257693,
 u'mps:longitude': 33.731883,
 u'mz:hierarchy_label': 1,
 u'mz:is_current': 1,
 u'mz:min_zoom': 11,
 u'name:bul_x_preferred': [u'\u041b\u0435\u0432\u043a\u043e\u043d\u0438\u043a\u043e'],
 u'name:cat_x_preferred': [u'Lefkoniko'],
 u'name:ceb_x_preferred': [u'Lefk\xf3noiko'],
 u'name:deu_x_preferred': [u'Lefkoniko/Ge\xe7itkale'],
 u'name:ell_x_preferred': [u'Lefk\xf3noiko'],
 u'name:ell_x_variant': [u'\u039b\u03b5\u03c5\u03ba\u03cc\u03bd\u03bf\u03b9\u03ba\u03bf',
             u'\u0393\u03ba\u03b5\u03c4\u03c3\u03af\u03c4\u03ba\u03b1\u03bb\u03b5'],
 u'name:eng_x_preferred': [u'Lefkoniko'],
 u'name:eng_x_variant': [u'Aksaray', u'Lefkonoiko'],
 u'name:fas_x_preferred': [u'\u0644\u0641\u06a9\u0648\u0646\u06cc\u06a9\u0648'],
 u'name:fin_x_preferred': [u'Lefk\xf3noiko'],
 u'name:fra_x_preferred': [u'Lefkoniko'],
 u'name:heb_x_preferred': [u'\u05dc\u05e4\u05e7\u05d5\u05e0\u05d9\u05e7\u05d5'],
 u'name:hye_x_preferred': [u'\u053c\u0565\u0586\u056f\u0578\u0576\u056b\u056f\u0578'],
 u'name:ita_x_preferred': [u'Lefkoniko'],
 u'name:nld_x_preferred': [u'Lefkoniko'],
 u'name:nno_x_preferred': [u'Levk\xf3niko'],
 u'name:nob_x_preferred': [u'Lefkoniko'],
 u'name:pol_x_preferred': [u'Lefkoniko'],
 u'name:por_x_preferred': [u'Lefkoniko'],
 u'name:spa_x_preferred': [u'Lefkoniko'],
 u'name:swe_x_preferred': [u'Lefk\xf3noiko'],
 u'name:tur_x_preferred': [u'Ge\xe7itkale'],
 u'name:und_x_colloquial': [u'Gecitkale'],
 u'name:und_x_variant': [u'Lefkonuk'],
 u'name:urd_x_preferred': [u'\u0644\u06cc\u0641\u06a9\u0648\u0646\u06cc\u06a9\u0648'],
 u'name:zho_x_preferred': [u'\u5217\u592b\u79d1\u5c3c\u79d1'],
 u'qs:a0': u'\u039a\u03cd\u03c0\u03c1\u03bf\u03c2',
 u'qs:a1': u'*\u0391\u03bc\u03bc\u03cc\u03c7\u03c9\u03c3\u03c4\u03bf\u03c2',
 u'qs:a1_alt': u'Ammochostos',
 u'qs:a1r': u'0',
 u'qs:adm0': u'\u039a\u03cd\u03c0\u03c1\u03bf\u03c2',
 u'qs:la': u'\u039b\u03b5\u03c5\u03ba\u03cc\u03bd\u03bf\u03b9\u03ba\u03bf',
 u'qs:la_lc': u'*CY3221',
 u'qs:level': u'locality',
 u'qs:loc': u'\u039b\u03b5\u03c5\u03ba\u03cc\u03bd\u03bf\u03b9\u03ba\u03bf',
 u'qs:loc_alt': u'Lefkonoiko',
 u'qs:pop': 0,
 u'qs:source': u'NCustom EuroGlobalMap + UMZ Urban Polygons + Geonames + GeoPlanet',
 u'qs:type': u'rural point-in-poly',
 u'src:geom': u'quattroshapes',
 u'src:geom_alt': [u'quattroshapes_pg'],
 u'src:lbl_centroid': u'mapshaper',
 u'src:population': u'geonames',
 u'translations': [u'ita_x_preferred',
          u'fra',
          u'tur',
          u'swe_x_preferred',
          u'swe',
          u'cat',
          u'por',
          u'ceb_x_preferred',
          u'urd',
          u'nld',
          u'pol',
          u'spa',
          u'nno_x_preferred',
          u'fin_x_preferred',
          u'eng_x_variant',
          u'fas_x_preferred',
          u'hye_x_preferred',
          u'hye',
          u'und',
          u'spa_x_preferred',
          u'heb_x_preferred',
          u'ell',
          u'deu_x_preferred',
          u'deu',
          u'nob_x_preferred',
          u'und_x_variant',
          u'fin',
          u'heb',
          u'eng_x_preferred',
          u'ceb',
          u'urd_x_preferred',
          u'ell_x_preferred',
          u'fra_x_preferred',
          u'bul',
          u'ita',
          u'por_x_preferred',
          u'eng',
          u'pol_x_preferred',
          u'nno',
          u'ell_x_variant',
          u'und_x_colloquial',
          u'fas',
          u'nld_x_preferred',
          u'tur_x_preferred',
          u'zho_x_preferred',
          u'bul_x_preferred',
          u'cat_x_preferred',
          u'nob',
          u'zho'],
 u'wof:belongsto': [102191569, 85632437, 85681187, 85632375, 85682389],
 u'wof:breaches': [],
 u'wof:concordances': {u'fct:id': u'06ef3744-8f76-11e1-848f-cfd5bf3ef515',
            u'gn:id': 146391,
            u'gp:id': 841446,
            u'qs_pg:id': 506295,
            u'wd:id': u'Q934563',
            u'wk:page': u'Lefkoniko'},
 u'wof:concordances_sources': [u'fct:id',
                u'gn:id',
                u'gp:id',
                u'qs_pg:id',
                u'wd:id',
                u'wk:page'],
 u'wof:country': u'CY',
 u'wof:geom_alt': [u'quattroshapes_pg'],
 u'wof:geomhash': u'f4282880b41bfff983ff272bfc303e09',
 u'wof:hierarchy': [{u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': 85632437,
           u'disputed_id': 85632375,
           u'locality_id': 101803235,
           u'region_id': 85681187},
          {u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': 85632375,
           u'disputed_id': 85632375,
           u'locality_id': 101803235,
           u'region_id': 85681187},
          {u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': 85632437,
           u'disputed_id': 85632375,
           u'locality_id': 101803235,
           u'region_id': 85682389},
          {u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': 85632375,
           u'disputed_id': 85632375,
           u'locality_id': 101803235,
           u'region_id': 85682389}],
 u'wof:id': 101803235,
 u'wof:lang': [u'eng'],
 u'wof:lastmodified': 1582314068,
 u'wof:name': u'\u039b\u03b5\u03c5\u03ba\u03cc\u03bd\u03bf\u03b9\u03ba\u03bf',
 u'wof:parent_id': -4,
 'wof:path': '101/803/235/101803235.geojson',
 u'wof:placetype': u'locality',
 u'wof:placetype_id': 102312317,
 u'wof:placetype_names': [u'locality'],
 u'wof:population': 3187,
 u'wof:population_rank': 4,
 u'wof:repo': u'whosonfirst-data-admin-cy',
 u'wof:superseded_by': [],
 u'wof:supersedes': [],
 u'wof:tags': []}

Bounding box

swlat, swlon, nelat, nelon

35.2496545, 33.7239435699, 35.2662609376, 33.7418007964

swlon, swlat, nelon, nelat

33.7239435699, 35.2496545, 33.7418007964, 35.2662609376

Hierarchy

Other

Log