Τρυπημένη 101/803/261/101803261.geojson

Τρυπημένη is a locality and its consensus geometry is derived from quattroshapes. Its label centroid is derived from mapshaper. Take a screenshot of this map (this may require a few seconds to complete)

Properties — some notes about sources and names

# This is the raw properties hash from the source data itself.
# It _should_ magically transform itself in to a pretty formatted
# table and if it doesn't that probably means there's something wrong
# with the data itself (or maybe it just hasn't been synced yet).
# Or maybe you pressed the "view raw" button to see the raw data.
# Raw data is raw.

{u'counts:concordances_total': u'6',
 u'counts:languages_official': u'0',
 u'counts:languages_spoken': u'0',
 u'counts:languages_total': u'0',
 u'counts:names_colloquial': u'0',
 u'counts:names_languages': u'11',
 u'counts:names_prefered': u'0',
 u'counts:names_total': u'16',
 u'counts:names_variant': u'6',
 u'edtf:cessation': u'uuuu',
 u'edtf:inception': u'uuuu',
 u'geom:area': 2.5e-05,
 u'geom:area_square_m': u'250017.152831',
 u'geom:bbox': u'33.6289748286,35.3068831552,33.637709584,35.3117504351',
 u'geom:latitude': 35.3093,
 u'geom:longitude': 33.633208,
 u'geom:max_latitude': u'35.3117504351',
 u'geom:max_longitude': u'33.637709584',
 u'geom:min_latitude': u'35.3068831552',
 u'geom:min_longitude': u'33.6289748286',
 u'geom:type': u'Polygon',
 u'iso:country': u'CY',
 u'lbl:latitude': 35.309452,
 u'lbl:longitude': 33.633274,
 u'mps:latitude': 35.309452,
 u'mps:longitude': 33.633274,
 u'mz:categories': [],
 u'mz:filesize': u'4096',
 u'mz:hierarchy_label': u'1',
 u'mz:is_current': u'1',
 u'name:bul_x_preferred': [u'\u0422\u0440\u0438\u043f\u0438\u043c\u0435\u043d\u0438'],
 u'name:ell_x_preferred': [u'Trypim\xe9ni'],
 u'name:ell_x_variant': [u'\u03a4\u03c1\u03c5\u03c0\u03b7\u03bc\u03ad\u03bd\u03b7',
             u'\u03a4\u03af\u03c1\u03bc\u03b5\u03bd'],
 u'name:eng_x_preferred': [u'Delik'],
 u'name:eng_x_variant': [u'Tirmen', u'Tripimeni', u'Trypimeni'],
 u'name:fas_x_preferred': [u'\u062a\u0631\u06cc\u067e\u06cc\u0645\u0646\u06cc'],
 u'name:hye_x_preferred': [u'\u054f\u0580\u056b\u057a\u056b\u0574\u0565\u0576\u056b'],
 u'name:nld_x_preferred': [u'Trypimeni'],
 u'name:pol_x_preferred': [u'Tripimeni'],
 u'name:tur_x_preferred': [u'Tirmen'],
 u'name:und_x_preferred': [u'Trypimeni'],
 u'name:unk_x_variant': [u'Delik'],
 u'name:urd_x_preferred': [u'\u062a\u0631\u06cc\u067e\u06cc\u0645\u06cc\u0646\u06cc'],
 u'qs:a0': u'\u039a\u03cd\u03c0\u03c1\u03bf\u03c2',
 u'qs:a1': u'*\u0391\u03bc\u03bc\u03cc\u03c7\u03c9\u03c3\u03c4\u03bf\u03c2',
 u'qs:a1_alt': u'Ammochostos',
 u'qs:a1r': u'0',
 u'qs:adm0': u'\u039a\u03cd\u03c0\u03c1\u03bf\u03c2',
 u'qs:la': u'\u03a4\u03c1\u03c5\u03c0\u03b7\u03bc\u03ad\u03bd\u03b7',
 u'qs:la_lc': u'*CY3239',
 u'qs:level': u'locality',
 u'qs:loc': u'\u03a4\u03c1\u03c5\u03c0\u03b7\u03bc\u03ad\u03bd\u03b7',
 u'qs:loc_alt': u'Trypimeni',
 u'qs:pop': u'0',
 u'qs:source': u'NCustom EuroGlobalMap + UMZ Urban Polygons + Geonames + GeoPlanet',
 u'qs:type': u'rural point-in-poly',
 u'sg:categories': [],
 u'src:geom': u'quattroshapes',
 u'src:geom_alt': [],
 u'src:lbl:centroid': u'mapshaper',
 u'translations': [u'ell',
          u'ell_x_variant',
          u'hye',
          u'hye_x_preferred',
          u'bul',
          u'bul_x_preferred',
          u'eng',
          u'eng_x_preferred',
          u'unk',
          u'unk_x_variant',
          u'fas',
          u'fas_x_preferred',
          u'urd',
          u'urd_x_preferred',
          u'nld',
          u'nld_x_preferred',
          u'tur',
          u'tur_x_preferred',
          u'ell_x_preferred',
          u'pol',
          u'pol_x_preferred',
          u'und',
          u'und_x_preferred',
          u'eng_x_variant'],
 u'wof:belongsto': [102191569, 85632437, 85681187, 85632375, 85682389],
 u'wof:breaches': [],
 u'wof:categories': [],
 u'wof:concordances': {u'fct:id': u'06ef6dd6-8f76-11e1-848f-cfd5bf3ef515',
            u'gn:id': 146013,
            u'gp:id': 841743,
            u'qs:id': u'9',
            u'wd:id': u'Q7848790',
            u'wk:page': u'Trypimeni'},
 u'wof:concordances_sources': [u'gp:id',
                u'wd:id',
                u'wk:page',
                u'qs:id',
                u'fct:id',
                u'gn:id'],
 u'wof:country': u'CY',
 u'wof:geomhash': u'eb63f9e131ad60569574504ab4e9c16f',
 u'wof:hierarchy': [{u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': 85632437,
           u'disputed_id': u'85632375',
           u'locality_id': 101803261,
           u'region_id': 85681187},
          {u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': 85632375,
           u'disputed_id': u'85632375',
           u'locality_id': 101803261,
           u'region_id': 85681187},
          {u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': 85632437,
           u'disputed_id': u'85632375',
           u'locality_id': 101803261,
           u'region_id': 85682389},
          {u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': 85632375,
           u'disputed_id': u'85632375',
           u'locality_id': 101803261,
           u'region_id': 85682389}],
 u'wof:id': 101803261,
 u'wof:lang': [u'eng'],
 u'wof:lastmodified': 1563574496,
 u'wof:name': u'\u03a4\u03c1\u03c5\u03c0\u03b7\u03bc\u03ad\u03bd\u03b7',
 u'wof:parent_id': u'-4',
 'wof:path': '101/803/261/101803261.geojson',
 u'wof:placetype': u'locality',
 u'wof:placetype_id': 102312317,
 u'wof:placetype_names': [],
 u'wof:repo': u'whosonfirst-data-admin-cy',
 u'wof:superseded_by': [],
 u'wof:supersedes': [],
 u'wof:tags': []}

Bounding box

swlat, swlon, nelat, nelon

35.3068831552, 33.6289748286, 35.3117504351, 33.637709584

swlon, swlat, nelon, nelat

33.6289748286, 35.3068831552, 33.637709584, 35.3117504351

Hierarchy

Other

Log