Άγιος Ιάκωβος 101/803/269/101803269.geojson

Άγιος Ιάκωβος is a locality and its consensus geometry is derived from quattroshapes. Its label centroid is derived from mapshaper. Take a screenshot of this map (this may require a few seconds to complete)

Properties — some notes about sources and names

# This is the raw properties hash from the source data itself.
# It _should_ magically transform itself in to a pretty formatted
# table and if it doesn't that probably means there's something wrong
# with the data itself (or maybe it just hasn't been synced yet).
# Or maybe you pressed the "view raw" button to see the raw data.
# Raw data is raw.

{u'counts:concordances_total': u'5',
 u'counts:languages_official': u'0',
 u'counts:languages_spoken': u'0',
 u'counts:languages_total': u'0',
 u'counts:names_colloquial': u'0',
 u'counts:names_languages': u'12',
 u'counts:names_prefered': u'0',
 u'counts:names_total': u'15',
 u'counts:names_variant': u'4',
 u'edtf:cessation': u'uuuu',
 u'edtf:inception': u'uuuu',
 u'geom:area': 2.7e-05,
 u'geom:area_square_m': u'270017.726661',
 u'geom:bbox': u'33.8110377658,35.3228367834,33.8193026086,35.3285666247',
 u'geom:latitude': 35.32595,
 u'geom:longitude': 33.81507,
 u'geom:max_latitude': u'35.3285666247',
 u'geom:max_longitude': u'33.8193026086',
 u'geom:min_latitude': u'35.3228367834',
 u'geom:min_longitude': u'33.8110377658',
 u'geom:type': u'Polygon',
 u'iso:country': u'CY',
 u'lbl:latitude': 35.32581,
 u'lbl:longitude': 33.814789,
 u'mps:latitude': 35.32581,
 u'mps:longitude': 33.814789,
 u'mz:categories': [],
 u'mz:filesize': u'4096',
 u'mz:hierarchy_label': u'1',
 u'mz:is_current': u'1',
 u'name:bul_x_preferred': [u'\u0410\u0433\u0438\u043e\u0441 \u042f\u043a\u043e\u0432\u043e\u0441'],
 u'name:ceb_x_preferred': [u'\xc1gios I\xe1kovos'],
 u'name:ell_x_preferred': [u'\xc1gios I\xe1kovos'],
 u'name:ell_x_variant': [u'\u0386\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2 \u0399\u03ac\u03ba\u03c9\u03b2\u03bf\u03c2',
             u'\u0391\u03bb\u03c4\u03af\u03bd\u03bf\u03b2\u03b1'],
 u'name:eng_x_preferred': [u'Ayios Iakovos'],
 u'name:eng_x_variant': [u'Agios Iakovos'],
 u'name:hye_x_preferred': [u'\u0531\u0575\u0578\u057d \u0545\u0561\u056f\u0578\u057e\u0578\u057d'],
 u'name:msa_x_preferred': [u'Ayios Iakovos'],
 u'name:nld_x_preferred': [u'Ayios Iakovos'],
 u'name:pol_x_preferred': [u'Ajos Jakowos'],
 u'name:swe_x_preferred': [u'\xc1gios I\xe1kovos'],
 u'name:tur_x_preferred': [u'Alt\u0131nova'],
 u'name:unk_x_variant': [u'Aynakofo'],
 u'name:urd_x_preferred': [u'\u0622\u0626\u06cc\u0648\u0633 \u0627\u06cc\u0627\u06a9\u0648\u0648\u0633'],
 u'qs:a0': u'\u039a\u03cd\u03c0\u03c1\u03bf\u03c2',
 u'qs:a1': u'*\u0391\u03bc\u03bc\u03cc\u03c7\u03c9\u03c3\u03c4\u03bf\u03c2',
 u'qs:a1_alt': u'Ammochostos',
 u'qs:a1r': u'0',
 u'qs:adm0': u'\u039a\u03cd\u03c0\u03c1\u03bf\u03c2',
 u'qs:la': u'\u0386\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2 \u0399\u03ac\u03ba\u03c9\u03b2\u03bf\u03c2',
 u'qs:la_lc': u'*CY3310',
 u'qs:level': u'locality',
 u'qs:loc': u'\u0386\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2 \u0399\u03ac\u03ba\u03c9\u03b2\u03bf\u03c2',
 u'qs:loc_alt': u'Agios Iakovos',
 u'qs:pop': u'0',
 u'qs:source': u'NCustom EuroGlobalMap + UMZ Urban Polygons + Geonames + GeoPlanet',
 u'qs:type': u'rural point-in-poly',
 u'sg:categories': [],
 u'src:geom': u'quattroshapes',
 u'src:geom_alt': [],
 u'src:lbl:centroid': u'mapshaper',
 u'translations': [u'swe',
          u'swe_x_preferred',
          u'ceb',
          u'ceb_x_preferred',
          u'ell',
          u'ell_x_variant',
          u'hye',
          u'hye_x_preferred',
          u'bul',
          u'bul_x_preferred',
          u'eng',
          u'eng_x_preferred',
          u'unk',
          u'unk_x_variant',
          u'urd',
          u'urd_x_preferred',
          u'nld',
          u'nld_x_preferred',
          u'tur',
          u'tur_x_preferred',
          u'ell_x_preferred',
          u'pol',
          u'pol_x_preferred',
          u'eng_x_variant',
          u'msa',
          u'msa_x_preferred'],
 u'wof:belongsto': [102191569, 85632437, 85681187, 85632375, 85682389],
 u'wof:breaches': [],
 u'wof:categories': [],
 u'wof:concordances': {u'gn:id': 146725,
            u'gp:id': 841202,
            u'qs:id': u'9',
            u'wd:id': u'Q4831287',
            u'wk:page': u'Agios Iakovos'},
 u'wof:concordances_sources': [u'gn:id',
                u'gp:id',
                u'qs:id',
                u'wk:page',
                u'wd:id'],
 u'wof:country': u'CY',
 u'wof:geomhash': u'1c8e3f8c5456bf9851758f8c2c7f6c28',
 u'wof:hierarchy': [{u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': 85632437,
           u'disputed_id': u'85632375',
           u'locality_id': 101803269,
           u'region_id': 85681187},
          {u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': 85632375,
           u'disputed_id': u'85632375',
           u'locality_id': 101803269,
           u'region_id': 85681187},
          {u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': 85632437,
           u'disputed_id': u'85632375',
           u'locality_id': 101803269,
           u'region_id': 85682389},
          {u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': 85632375,
           u'disputed_id': u'85632375',
           u'locality_id': 101803269,
           u'region_id': 85682389}],
 u'wof:id': 101803269,
 u'wof:lastmodified': 1563574500,
 u'wof:name': u'\u0386\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2 \u0399\u03ac\u03ba\u03c9\u03b2\u03bf\u03c2',
 u'wof:parent_id': u'-4',
 'wof:path': '101/803/269/101803269.geojson',
 u'wof:placetype': u'locality',
 u'wof:placetype_id': 102312317,
 u'wof:placetype_names': [],
 u'wof:repo': u'whosonfirst-data-admin-cy',
 u'wof:superseded_by': [],
 u'wof:supersedes': [],
 u'wof:tags': []}

Bounding box

swlat, swlon, nelat, nelon

35.3228367834, 33.8110377658, 35.3285666247, 33.8193026086

swlon, swlat, nelon, nelat

33.8110377658, 35.3228367834, 33.8193026086, 35.3285666247

Hierarchy

Other

Log