Άγιος Θεόδωρος 101/803/295/101803295.geojson

Άγιος Θεόδωρος is a locality and its consensus geometry is derived from quattroshapes. Its label centroid is derived from mapshaper. Take a screenshot of this map (this may require a few seconds to complete)

Properties — some notes about sources and names

# This is the raw properties hash from the source data itself.
# It _should_ magically transform itself in to a pretty formatted
# table and if it doesn't that probably means there's something wrong
# with the data itself (or maybe it just hasn't been synced yet).
# Or maybe you pressed the "view raw" button to see the raw data.
# Raw data is raw.

{u'counts:concordances_total': u'6',
 u'counts:languages_official': u'0',
 u'counts:languages_spoken': u'0',
 u'counts:languages_total': u'0',
 u'counts:names_colloquial': u'2',
 u'counts:names_languages': u'14',
 u'counts:names_prefered': u'0',
 u'counts:names_total': u'29',
 u'counts:names_variant': u'14',
 u'edtf:cessation': u'uuuu',
 u'edtf:inception': u'uuuu',
 u'geom:area': 6.1e-05,
 u'geom:area_square_m': u'620038.651828',
 u'geom:bbox': u'34.018185069,35.3618239202,34.0339710013,35.3715596991',
 u'geom:latitude': 35.366132,
 u'geom:longitude': 34.027767,
 u'geom:max_latitude': u'35.3715596991',
 u'geom:max_longitude': u'34.0339710013',
 u'geom:min_latitude': u'35.3618239202',
 u'geom:min_longitude': u'34.018185069',
 u'geom:type': u'Polygon',
 u'iso:country': u'CY',
 u'lbl:latitude': 35.366418,
 u'lbl:longitude': 34.027886,
 u'mps:latitude': 35.366418,
 u'mps:longitude': 34.027886,
 u'mz:categories': [],
 u'mz:filesize': u'4096',
 u'mz:hierarchy_label': u'1',
 u'mz:is_current': u'1',
 u'name:bul_x_preferred': [u'\u0410\u0433\u0438\u043e\u0441 \u0422\u0435\u043e\u0434\u043e\u0440\u043e\u0441'],
 u'name:ceb_x_preferred': [u'\xc1gios The\xf3doros'],
 u'name:deu_x_preferred': [u'Ayios Theodoros/\xc7ay\u0131rova'],
 u'name:ell_x_preferred': [u'\xc1gios The\xf3doros'],
 u'name:ell_x_variant': [u'\u0386\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2 \u0398\u03b5\u03cc\u03b4\u03c9\u03c1\u03bf\u03c2',
             u'\u03a4\u03c3\u03b1\u03b3\u03af\u03c1\u03bf\u03b2\u03b1'],
 u'name:eng_x_preferred': [u'Agios Theodoros'],
 u'name:eng_x_variant': [u'Ayios Theodhoros',
             u'Ayios Theodoros',
             u'Aytotoro',
             u'Aytotro',
             u'Gayirova',
             u'Otluk',
             u'Saint Theodoros',
             u'St Theodoros',
             u'St. Theodoros',
             u'Agios Theodoros Ammochostou'],
 u'name:fas_x_preferred': [u'\u0686\u0627\u06cc\u06cc\u0631\u0648\u0648\u0627'],
 u'name:hye_x_preferred': [u'\u0531\u0575\u0578\u057d \u0539\u0565\u0578\u0564\u0578\u0580\u0578\u057d'],
 u'name:nld_x_preferred': [u'Ayios Theodhoros'],
 u'name:pol_x_preferred': [u'Ajos Teodoros'],
 u'name:swe_x_preferred': [u'\xc1gios The\xf3doros'],
 u'name:tur_x_preferred': [u'\xc7ay\u0131rova'],
 u'name:und_x_colloquial': [u'Bozdak', u'Cayirova'],
 u'name:und_x_preferred': [u'\xc7ayirova'],
 u'name:und_x_variant': [u'Bozdak\u0327'],
 u'name:unk_x_variant': [u'Otluk'],
 u'name:urd_x_preferred': [u'\u0622\u0626\u06cc\u0648\u0633 \u062a\u06be\u0648\u062f\u0648\u0631\u0648\u0633'],
 u'qs:a0': u'\u039a\u03cd\u03c0\u03c1\u03bf\u03c2',
 u'qs:a1': u'*\u0391\u03bc\u03bc\u03cc\u03c7\u03c9\u03c3\u03c4\u03bf\u03c2',
 u'qs:a1_alt': u'Ammochostos',
 u'qs:a1r': u'0',
 u'qs:adm0': u'\u039a\u03cd\u03c0\u03c1\u03bf\u03c2',
 u'qs:la': u'\u0386\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2 \u0398\u03b5\u03cc\u03b4\u03c9\u03c1\u03bf\u03c2 (\u0391\u03bc\u03bc\u03bf\u03c7\u03ce\u03c3\u03c4\u03bf\u03c5)',
 u'qs:la_lc': u'*CY3330',
 u'qs:level': u'locality',
 u'qs:loc': u'\u0386\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2 \u0398\u03b5\u03cc\u03b4\u03c9\u03c1\u03bf\u03c2',
 u'qs:loc_alt': u'Agios Theodoros',
 u'qs:pop': u'0',
 u'qs:source': u'NCustom EuroGlobalMap + UMZ Urban Polygons + Geonames + GeoPlanet',
 u'qs:type': u'rural point-in-poly',
 u'sg:categories': [],
 u'src:geom': u'quattroshapes',
 u'src:geom_alt': [],
 u'src:lbl:centroid': u'mapshaper',
 u'translations': [u'swe',
          u'swe_x_preferred',
          u'ceb',
          u'ceb_x_preferred',
          u'deu',
          u'deu_x_preferred',
          u'und',
          u'und_x_variant',
          u'ell',
          u'ell_x_variant',
          u'hye',
          u'hye_x_preferred',
          u'bul',
          u'bul_x_preferred',
          u'eng',
          u'eng_x_preferred',
          u'und_x_colloquial',
          u'unk',
          u'unk_x_variant',
          u'fas',
          u'fas_x_preferred',
          u'urd',
          u'urd_x_preferred',
          u'nld',
          u'nld_x_preferred',
          u'tur',
          u'tur_x_preferred',
          u'ell_x_preferred',
          u'pol',
          u'pol_x_preferred',
          u'und_x_preferred',
          u'eng_x_variant'],
 u'wof:belongsto': [102191569, 85632437, 85682389, 85632375, 85681187],
 u'wof:breaches': [],
 u'wof:categories': [],
 u'wof:concordances': {u'fct:id': u'06ef10d4-8f76-11e1-848f-cfd5bf3ef515',
            u'gn:id': 146696,
            u'gp:id': 841227,
            u'qs:id': u'966675',
            u'wd:id': u'Q4831308',
            u'wk:page': u'Agios Theodoros, Famagusta'},
 u'wof:concordances_sources': [u'gp:id',
                u'wd:id',
                u'wk:page',
                u'qs:id',
                u'fct:id',
                u'gn:id'],
 u'wof:country': u'CY',
 u'wof:geomhash': u'3314c1b65e4a0d925067990a58c2c40a',
 u'wof:hierarchy': [{u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': 85632437,
           u'disputed_id': u'85632375',
           u'locality_id': 101803295,
           u'region_id': 85682389},
          {u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': 85632375,
           u'disputed_id': u'85632375',
           u'locality_id': 101803295,
           u'region_id': 85682389},
          {u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': 85632437,
           u'disputed_id': u'85632375',
           u'locality_id': 101803295,
           u'region_id': 85681187},
          {u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': 85632375,
           u'disputed_id': u'85632375',
           u'locality_id': 101803295,
           u'region_id': 85681187}],
 u'wof:id': 101803295,
 u'wof:lang': [u'eng'],
 u'wof:lastmodified': 1563574496,
 u'wof:name': u'\u0386\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2 \u0398\u03b5\u03cc\u03b4\u03c9\u03c1\u03bf\u03c2',
 u'wof:parent_id': u'-4',
 'wof:path': '101/803/295/101803295.geojson',
 u'wof:placetype': u'locality',
 u'wof:placetype_id': 102312317,
 u'wof:placetype_names': [],
 u'wof:repo': u'whosonfirst-data-admin-cy',
 u'wof:superseded_by': [],
 u'wof:supersedes': [],
 u'wof:tags': []}

Bounding box

swlat, swlon, nelat, nelon

35.3618239202, 34.018185069, 35.3715596991, 34.0339710013

swlon, swlat, nelon, nelat

34.018185069, 35.3618239202, 34.0339710013, 35.3715596991

Hierarchy

Other

Log