Κορμακίτης 101/803/361/101803361.geojson

Κορμακίτης is a locality and its consensus geometry is derived from quattroshapes. Its label centroid is derived from mapshaper. Take a screenshot of this map (this may require a few seconds to complete)

Properties — some notes about sources and names

# This is the raw properties hash from the source data itself.
# It _should_ magically transform itself in to a pretty formatted
# table and if it doesn't that probably means there's something wrong
# with the data itself (or maybe it just hasn't been synced yet).
# Or maybe you pressed the "view raw" button to see the raw data.
# Raw data is raw.

{u'counts:concordances_total': u'4',
 u'counts:languages_official': u'0',
 u'counts:languages_spoken': u'0',
 u'counts:languages_total': u'0',
 u'counts:names_colloquial': u'0',
 u'counts:names_languages': u'17',
 u'counts:names_prefered': u'0',
 u'counts:names_total': u'19',
 u'counts:names_variant': u'3',
 u'edtf:cessation': u'uuuu',
 u'edtf:inception': u'uuuu',
 u'geom:area': 3.5e-05,
 u'geom:area_square_m': u'350018.470325',
 u'geom:bbox': u'33.0024821711,35.3403983366,33.014400197,35.3469359956',
 u'geom:latitude': 35.343367,
 u'geom:longitude': 33.00805,
 u'geom:max_latitude': u'35.3469359956',
 u'geom:max_longitude': u'33.014400197',
 u'geom:min_latitude': u'35.3403983366',
 u'geom:min_longitude': u'33.0024821711',
 u'geom:type': u'Polygon',
 u'iso:country': u'CY',
 u'lbl:latitude': 35.34309,
 u'lbl:longitude': 33.008456,
 u'mps:latitude': 35.34309,
 u'mps:longitude': 33.008456,
 u'mz:categories': [],
 u'mz:filesize': u'4096',
 u'mz:hierarchy_label': u'1',
 u'mz:is_current': u'1',
 u'name:ara_x_preferred': [u'\u0643\u0631\u0645\u0627\u0643\u064a\u062a\u064a'],
 u'name:bul_x_preferred': [u'\u041a\u043e\u0440\u043c\u0430\u043a\u0438\u0442\u0438\u0441'],
 u'name:cat_x_preferred': [u'Kormakitis'],
 u'name:deu_x_preferred': [u'Kormakitis'],
 u'name:ell_x_preferred': [u'Kormak\xedtis'],
 u'name:ell_x_variant': [u'\u039a\u03bf\u03c1\u03bc\u03b1\u03ba\u03af\u03c4\u03b7\u03c2'],
 u'name:eng_x_preferred': [u'Kormakitis'],
 u'name:fas_x_preferred': [u'\u06a9\u0648\u0631\u0645\u0627\u06a9\u06cc\u062a\u06cc\u0633'],
 u'name:fra_x_preferred': [u'Kormakitis'],
 u'name:fra_x_variant': [u'Kormak\xedtis'],
 u'name:hye_x_preferred': [u'\u053f\u0578\u0580\u0574\u0561\u056f\u056b\u057f\u056b\u057d'],
 u'name:jpn_x_preferred': [u'\u30b3\u30eb\u30de\u30ad\u30c6\u30a3\u30b9'],
 u'name:nld_x_preferred': [u'Kormakitis'],
 u'name:pol_x_preferred': [u'Kormakitis'],
 u'name:spa_x_preferred': [u'Kormakitis'],
 u'name:tur_x_preferred': [u'Koru\xe7am'],
 u'name:unk_x_variant': [u'Karamacit'],
 u'name:urd_x_preferred': [u'\u06a9\u0648\u0631\u0645\u0627\u06a9\u06cc\u062a\u06cc\u0633'],
 u'name:zho_x_preferred': [u'\u79d1\u99ac\u57fa\u8482\u65af'],
 u'qs:a0': u'\u039a\u03cd\u03c0\u03c1\u03bf\u03c2',
 u'qs:a1': u'*\u039a\u03b5\u03c1\u03cd\u03bd\u03b5\u03b9\u03b1',
 u'qs:a1_alt': u'Keryneia',
 u'qs:a1r': u'0',
 u'qs:adm0': u'\u039a\u03cd\u03c0\u03c1\u03bf\u03c2',
 u'qs:la': u'\u039a\u03bf\u03c1\u03bc\u03b1\u03ba\u03af\u03c4\u03b7\u03c2',
 u'qs:la_lc': u'*CY2129',
 u'qs:level': u'locality',
 u'qs:loc': u'\u039a\u03bf\u03c1\u03bc\u03b1\u03ba\u03af\u03c4\u03b7\u03c2',
 u'qs:loc_alt': u'Kormakitis',
 u'qs:pop': u'0',
 u'qs:source': u'NCustom EuroGlobalMap + UMZ Urban Polygons + Geonames + GeoPlanet',
 u'qs:type': u'rural point-in-poly',
 u'sg:categories': [],
 u'src:geom': u'quattroshapes',
 u'src:geom_alt': [],
 u'src:lbl:centroid': u'mapshaper',
 u'translations': [u'jpn',
          u'jpn_x_preferred',
          u'deu',
          u'deu_x_preferred',
          u'zho',
          u'zho_x_preferred',
          u'ara',
          u'ara_x_preferred',
          u'ell',
          u'ell_x_variant',
          u'hye',
          u'hye_x_preferred',
          u'bul',
          u'bul_x_preferred',
          u'eng',
          u'eng_x_preferred',
          u'cat',
          u'cat_x_preferred',
          u'fra',
          u'fra_x_preferred',
          u'unk',
          u'unk_x_variant',
          u'fas',
          u'fas_x_preferred',
          u'urd',
          u'urd_x_preferred',
          u'tur',
          u'tur_x_preferred',
          u'ell_x_preferred',
          u'pol',
          u'pol_x_preferred',
          u'spa',
          u'spa_x_preferred',
          u'fra_x_variant',
          u'nld',
          u'nld_x_preferred'],
 u'wof:belongsto': [102191569, 85632437, 85682393, 85632375, 85681187],
 u'wof:breaches': [],
 u'wof:categories': [],
 u'wof:concordances': {u'gn:id': 146442,
            u'gp:id': 841410,
            u'qs:id': u'1273444',
            u'wd:id': u'Q578431'},
 u'wof:concordances_sources': [u'gn:id', u'gp:id', u'qs:id', u'wd:id'],
 u'wof:country': u'CY',
 u'wof:geomhash': u'5e67ea4456a82b5d4f0c03c473e59557',
 u'wof:hierarchy': [{u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': 85632437,
           u'disputed_id': u'85632375',
           u'locality_id': 101803361,
           u'region_id': 85682393},
          {u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': 85632375,
           u'disputed_id': u'85632375',
           u'locality_id': 101803361,
           u'region_id': 85682393},
          {u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': 85632437,
           u'disputed_id': u'85632375',
           u'locality_id': 101803361,
           u'region_id': 85681187},
          {u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': 85632375,
           u'disputed_id': u'85632375',
           u'locality_id': 101803361,
           u'region_id': 85681187}],
 u'wof:id': 101803361,
 u'wof:lastmodified': 1563574511,
 u'wof:name': u'\u039a\u03bf\u03c1\u03bc\u03b1\u03ba\u03af\u03c4\u03b7\u03c2',
 u'wof:parent_id': u'-4',
 'wof:path': '101/803/361/101803361.geojson',
 u'wof:placetype': u'locality',
 u'wof:placetype_id': 102312317,
 u'wof:placetype_names': [],
 u'wof:repo': u'whosonfirst-data-admin-cy',
 u'wof:superseded_by': [],
 u'wof:supersedes': [],
 u'wof:tags': []}

Bounding box

swlat, swlon, nelat, nelon

35.3403983366, 33.0024821711, 35.3469359956, 33.014400197

swlon, swlat, nelon, nelat

33.0024821711, 35.3403983366, 33.014400197, 35.3469359956

Hierarchy

Other

Log