Αγριδάκι 101/803/373/101803373.geojson

Αγριδάκι is a locality and its consensus geometry is derived from quattroshapes. OH NOES!!! MISSING LABEL CENTROID Take a screenshot of this map (this may require a few seconds to complete)

Properties — some notes about sources and names

# This is the raw properties hash from the source data itself.
# It _should_ magically transform itself in to a pretty formatted
# table and if it doesn't that probably means there's something wrong
# with the data itself (or maybe it just hasn't been synced yet).
# Or maybe you pressed the "view raw" button to see the raw data.
# Raw data is raw.

{u'counts:concordances_total': 5,
 u'counts:names_languages': 12,
 u'counts:names_prefered': 0,
 u'counts:names_total': 14,
 u'counts:names_variant': 3,
 u'edtf:cessation': u'',
 u'edtf:inception': u'',
 u'geom:area': 5e-05,
 u'geom:area_square_m': 500031.510262,
 u'geom:bbox': u'33.1455046401,35.3042894785,33.1566422978,35.3113736331',
 u'geom:latitude': 35.307805,
 u'geom:longitude': 33.151169,
 u'iso:country': u'CY',
 u'lbl:latitude': 35.307599,
 u'lbl:longitude': 33.151169,
 u'lbl:max_zoom': 18,
 u'lbl:min_zoom': 13.5,
 u'mps:latitude': 35.307599,
 u'mps:longitude': 33.151169,
 u'mz:hierarchy_label': 1,
 u'mz:is_current': 1,
 u'mz:min_zoom': 12,
 u'name:bul_x_preferred': [u'\u0410\u0433\u0440\u0438\u0434\u0430\u043a\u0438'],
 u'name:ell_x_preferred': [u'Agrid\xe1ki'],
 u'name:ell_x_variant': [u'\u0391\u03b3\u03c1\u03b9\u03b4\u03ac\u03ba\u03b9',
             u'\u0391\u03bb\u03b5\u03bc\u03bd\u03c4\u03ac\u03b3'],
 u'name:eng_x_preferred': [u'Agridaki'],
 u'name:fas_x_preferred': [u'\u0627\u06af\u0631\u06cc\u062f\u0627\u06a9\u06cc'],
 u'name:hye_x_preferred': [u'\u0531\u0575\u0580\u056b\u0564\u0561\u056f\u056b'],
 u'name:min_x_preferred': [u'Alemda\u011f'],
 u'name:nld_x_preferred': [u'Agridaki'],
 u'name:pol_x_preferred': [u'Agridaki'],
 u'name:swa_x_preferred': [u'Alemda\u011f'],
 u'name:tur_x_preferred': [u'Alemda\u011f'],
 u'name:und_x_variant': [u'A\u011firdaki'],
 u'name:urd_x_preferred': [u'\u0627\u06af\u0631\u06cc\u062f\u0627\u06a9\u06cc'],
 u'qs:a0': u'\u039a\u03cd\u03c0\u03c1\u03bf\u03c2',
 u'qs:a1': u'*\u039a\u03b5\u03c1\u03cd\u03bd\u03b5\u03b9\u03b1',
 u'qs:a1_alt': u'Keryneia',
 u'qs:a1r': u'0',
 u'qs:adm0': u'\u039a\u03cd\u03c0\u03c1\u03bf\u03c2',
 u'qs:la': u'\u0391\u03b3\u03c1\u03b9\u03b4\u03ac\u03ba\u03b9',
 u'qs:la_lc': u'*CY2220',
 u'qs:level': u'locality',
 u'qs:loc': u'\u0391\u03b3\u03c1\u03b9\u03b4\u03ac\u03ba\u03b9',
 u'qs:loc_alt': u'Agridaki',
 u'qs:pop': 0,
 u'qs:source': u'NCustom EuroGlobalMap + UMZ Urban Polygons + Geonames + GeoPlanet',
 u'qs:type': u'rural point-in-poly',
 u'src:geom': u'quattroshapes',
 u'src:geom_alt': [],
 u'src:lbl_centroid': u'mapshaper',
 u'translations': [u'bul_x_preferred',
          u'hye_x_preferred',
          u'ell_x_variant',
          u'nld_x_preferred',
          u'fas',
          u'eng_x_preferred',
          u'bul',
          u'hye',
          u'pol_x_preferred',
          u'urd_x_preferred',
          u'urd',
          u'ell',
          u'und',
          u'swa_x_preferred',
          u'swa',
          u'tur',
          u'eng',
          u'fas_x_preferred',
          u'min_x_preferred',
          u'und_x_variant',
          u'pol',
          u'tur_x_preferred',
          u'min',
          u'nld',
          u'ell_x_preferred'],
 u'wof:belongsto': [102191569, 85632437, 85682393, 85632375, 85681187],
 u'wof:breaches': [],
 u'wof:concordances': {u'gn:id': 146855,
            u'gp:id': 841097,
            u'qs_pg:id': 940286,
            u'wd:id': u'Q4694105',
            u'wk:page': u'Agridaki'},
 u'wof:concordances_sources': [u'gn:id',
                u'gp:id',
                u'qs_pg:id',
                u'wd:id',
                u'wk:page'],
 u'wof:country': u'CY',
 u'wof:geomhash': u'3d58a57c302585a426f9373e5e59483f',
 u'wof:hierarchy': [{u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': 85632437,
           u'disputed_id': 85632375,
           u'locality_id': 101803373,
           u'region_id': 85682393},
          {u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': 85632375,
           u'disputed_id': 85632375,
           u'locality_id': 101803373,
           u'region_id': 85682393},
          {u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': 85632437,
           u'disputed_id': 85632375,
           u'locality_id': 101803373,
           u'region_id': 85681187},
          {u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': 85632375,
           u'disputed_id': 85632375,
           u'locality_id': 101803373,
           u'region_id': 85681187}],
 u'wof:id': 101803373,
 u'wof:lastmodified': 1566709997,
 u'wof:name': u'\u0391\u03b3\u03c1\u03b9\u03b4\u03ac\u03ba\u03b9',
 u'wof:parent_id': -4,
 'wof:path': '101/803/373/101803373.geojson',
 u'wof:placetype': u'locality',
 u'wof:placetype_id': 102312317,
 u'wof:placetype_names': [u'locality'],
 u'wof:repo': u'whosonfirst-data-admin-cy',
 u'wof:superseded_by': [],
 u'wof:supersedes': [],
 u'wof:tags': []}

Bounding box

swlat, swlon, nelat, nelon

35.3042894785, 33.1455046401, 35.3113736331, 33.1566422978

swlon, swlat, nelon, nelat

33.1455046401, 35.3042894785, 33.1566422978, 35.3113736331

Hierarchy

Other

Log