Φλάσου 101/803/469/101803469.geojson

Φλάσου is a locality and its consensus geometry is derived from quattroshapes. Its label centroid is derived from mapshaper. Take a screenshot of this map (this may require a few seconds to complete)

Properties — some notes about sources and names

# This is the raw properties hash from the source data itself.
# It _should_ magically transform itself in to a pretty formatted
# table and if it doesn't that probably means there's something wrong
# with the data itself (or maybe it just hasn't been synced yet).
# Or maybe you pressed the "view raw" button to see the raw data.
# Raw data is raw.

{u'counts:concordances_total': u'2',
 u'counts:languages_official': u'0',
 u'counts:languages_spoken': u'0',
 u'counts:languages_total': u'0',
 u'counts:names_colloquial': u'0',
 u'counts:names_languages': u'7',
 u'counts:names_prefered': u'0',
 u'counts:names_total': u'7',
 u'counts:names_variant': u'0',
 u'edtf:cessation': u'uuuu',
 u'edtf:inception': u'uuuu',
 u'geom:area': 8.2e-05,
 u'geom:area_square_m': u'830118.70514',
 u'geom:bbox': u'32.8856095075,35.058232605,32.8975276019,35.0784253939',
 u'geom:latitude': 35.067754,
 u'geom:longitude': 32.890593,
 u'geom:max_latitude': u'35.0784253939',
 u'geom:max_longitude': u'32.8975276019',
 u'geom:min_latitude': u'35.058232605',
 u'geom:min_longitude': u'32.8856095075',
 u'geom:type': u'Polygon',
 u'geonames:id': u'146518,146218',
 u'iso:country': u'CY',
 u'lbl:latitude': 35.067225,
 u'lbl:longitude': 32.890187,
 u'mps:latitude': 35.067225,
 u'mps:longitude': 32.890187,
 u'mz:categories': [],
 u'mz:filesize': u'4096',
 u'mz:hierarchy_label': u'1',
 u'mz:is_current': u'1',
 u'name:ceb_x_preferred': [u'K\xe1to Fl\xe1sou'],
 u'name:ell_x_preferred': [u'\u03a6\u03bb\u03ac\u03c3\u03bf\u03c5'],
 u'name:eng_x_preferred': [u'Flasou'],
 u'name:nld_x_preferred': [u'Flasou'],
 u'name:pol_x_preferred': [u'Kato Flasu'],
 u'name:swe_x_preferred': [u'K\xe1to Fl\xe1sou'],
 u'name:urd_x_preferred': [u'\u0641\u0644\u0627\u0633\u0624'],
 u'qs:a0': u'\u039a\u03cd\u03c0\u03c1\u03bf\u03c2',
 u'qs:a1': u'*\u039b\u03b5\u03c5\u03ba\u03c9\u03c3\u03af\u03b1',
 u'qs:a1_alt': u'Lefkosia',
 u'qs:a1r': u'0',
 u'qs:adm0': u'\u039a\u03cd\u03c0\u03c1\u03bf\u03c2',
 u'qs:la': u'\u039b\u03b7\u03bd\u03bf\u03cd',
 u'qs:la_lc': u'*CY1415',
 u'qs:level': u'locality',
 u'qs:loc': u'\u03a6\u03bb\u03ac\u03c3\u03bf\u03c5',
 u'qs:loc_alt': u'Flasou',
 u'qs:pop': u'0',
 u'qs:source': u'NCustom EuroGlobalMap + UMZ Urban Polygons + Geonames + GeoPlanet',
 u'qs:type': u'rural point-in-poly',
 u'sg:categories': [],
 u'src:geom': u'quattroshapes',
 u'src:geom_alt': [],
 u'src:lbl:centroid': u'mapshaper',
 u'translations': [u'swe',
          u'swe_x_preferred',
          u'ceb',
          u'ceb_x_preferred',
          u'eng',
          u'eng_x_preferred',
          u'urd',
          u'urd_x_preferred',
          u'ell',
          u'ell_x_preferred',
          u'pol',
          u'pol_x_preferred',
          u'nld',
          u'nld_x_preferred'],
 u'wd:wordcount': u'34',
 u'wof:belongsto': [102191569, 85632437, 85682397],
 u'wof:breaches': [],
 u'wof:categories': [],
 u'wof:concordances': {u'qs:id': u'1', u'wd:id': u'Q5457679'},
 u'wof:concordances_sources': [u'qs:id', u'wd:id'],
 u'wof:country': u'CY',
 u'wof:geomhash': u'b747204f61ab8e4e286a7831c709a196',
 u'wof:hierarchy': [{u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': 85632437,
           u'locality_id': 101803469,
           u'region_id': 85682397}],
 u'wof:id': 101803469,
 u'wof:lastmodified': 1561769728,
 u'wof:name': u'\u03a6\u03bb\u03ac\u03c3\u03bf\u03c5',
 u'wof:parent_id': u'85682397',
 'wof:path': '101/803/469/101803469.geojson',
 u'wof:placetype': u'locality',
 u'wof:placetype_id': 102312317,
 u'wof:placetype_names': [],
 u'wof:repo': u'whosonfirst-data-admin-cy',
 u'wof:superseded_by': [],
 u'wof:supersedes': [],
 u'wof:tags': []}

Bounding box

swlat, swlon, nelat, nelon

35.058232605, 32.8856095075, 35.0784253939, 32.8975276019

swlon, swlat, nelon, nelat

32.8856095075, 35.058232605, 32.8975276019, 35.0784253939

Hierarchy

Other

Log