Κάτω Ακουρδάλεια 101/804/611/101804611.geojson

Κάτω Ακουρδάλεια is a locality and its consensus geometry is derived from quattroshapes. Its label centroid is derived from mapshaper. Take a screenshot of this map (this may require a few seconds to complete)

Properties — some notes about sources and names

# This is the raw properties hash from the source data itself.
# It _should_ magically transform itself in to a pretty formatted
# table and if it doesn't that probably means there's something wrong
# with the data itself (or maybe it just hasn't been synced yet).
# Or maybe you pressed the "view raw" button to see the raw data.
# Raw data is raw.

{u'counts:concordances_total': u'5',
 u'counts:languages_official': u'0',
 u'counts:languages_spoken': u'0',
 u'counts:languages_total': u'0',
 u'counts:names_colloquial': u'0',
 u'counts:names_languages': u'8',
 u'counts:names_prefered': u'0',
 u'counts:names_total': u'11',
 u'counts:names_variant': u'4',
 u'edtf:cessation': u'uuuu',
 u'edtf:inception': u'uuuu',
 u'geom:area': 3.1e-05,
 u'geom:area_square_m': u'310045.800165',
 u'geom:bbox': u'32.4472105458,34.9496195088,32.4551750789,34.9559594735',
 u'geom:latitude': 34.952999,
 u'geom:longitude': 32.451145,
 u'geom:max_latitude': u'34.9559594735',
 u'geom:max_longitude': u'32.4551750789',
 u'geom:min_latitude': u'34.9496195088',
 u'geom:min_longitude': u'32.4472105458',
 u'geom:type': u'Polygon',
 u'geonames:id': u'146229,146533',
 u'gn:population': 32,
 u'iso:country': u'CY',
 u'lbl:latitude': 34.953085,
 u'lbl:longitude': 32.451221,
 u'mps:latitude': 34.953085,
 u'mps:longitude': 32.451221,
 u'mz:categories': [],
 u'mz:filesize': u'4096',
 u'mz:hierarchy_label': u'1',
 u'mz:is_current': u'1',
 u'name:bul_x_preferred': [u'\u041a\u0430\u0442\u043e \u0410\u043a\u0443\u0440\u0434\u0430\u043b\u0438\u044f'],
 u'name:ell_x_preferred': [u'K\xe1to Akourd\xe1leia'],
 u'name:ell_x_variant': [u'\u039a\u03ac\u03c4\u03c9 \u0391\u03ba\u03bf\u03c5\u03c1\u03b4\u03ac\u03bb\u03b5\u03b9\u03b1',
             u'\u039a\u03ac\u03c4\u03c9 \u0391\u03ba\u03bf\u03c5\u03c1\u03b4\u03ac\u03bb\u03b9\u03b1'],
 u'name:eng_x_preferred': [u'Kato Akourdalia'],
 u'name:eng_x_variant': [u'Kato Akourdhalia'],
 u'name:hye_x_preferred': [u'\u053f\u0561\u057f\u0578 \u0531\u056f\u0578\u0582\u0580\u0564\u0561\u056c\u056b\u0561'],
 u'name:nld_x_preferred': [u'Kato Akourdhalia'],
 u'name:pol_x_preferred': [u'Kato Akurdalia'],
 u'name:unk_x_variant': [u'A\u015fa\u011f\u0131kardali'],
 u'name:urd_x_preferred': [u'\u06a9\u0627\u062a\u0648 \u0622\u06a9\u0648\u0631\u062f\u06be\u0627\u0644\u06cc\u0627'],
 u'qs:a0': u'\u039a\u03cd\u03c0\u03c1\u03bf\u03c2',
 u'qs:a1': u'*\u03a0\u03ac\u03c6\u03bf\u03c2',
 u'qs:a1_alt': u'Pafos',
 u'qs:a1r': u'0',
 u'qs:adm0': u'\u039a\u03cd\u03c0\u03c1\u03bf\u03c2',
 u'qs:la': u'\u039a\u03ac\u03c4\u03c9 \u0391\u03ba\u03bf\u03c5\u03c1\u03b4\u03ac\u03bb\u03b5\u03b9\u03b1',
 u'qs:la_lc': u'*CY6334',
 u'qs:level': u'locality',
 u'qs:loc': u'\u039a\u03ac\u03c4\u03c9 \u0391\u03ba\u03bf\u03c5\u03c1\u03b4\u03ac\u03bb\u03b5\u03b9\u03b1',
 u'qs:loc_alt': u'Kato Akourdaleia',
 u'qs:pop': u'0',
 u'qs:source': u'NCustom EuroGlobalMap + UMZ Urban Polygons + Geonames + GeoPlanet',
 u'qs:type': u'rural point-in-poly',
 u'sg:categories': [],
 u'src:geom': u'quattroshapes',
 u'src:geom_alt': [],
 u'src:lbl:centroid': u'mapshaper',
 u'src:population': u'geonames',
 u'translations': [u'ell',
          u'ell_x_variant',
          u'hye',
          u'hye_x_preferred',
          u'bul',
          u'bul_x_preferred',
          u'eng',
          u'eng_x_preferred',
          u'unk',
          u'unk_x_variant',
          u'urd',
          u'urd_x_preferred',
          u'nld',
          u'nld_x_preferred',
          u'ell_x_preferred',
          u'pol',
          u'pol_x_preferred',
          u'eng_x_variant'],
 u'wd:wordcount': u'638',
 u'wof:belongsto': [102191569, 85632437, 85682401],
 u'wof:breaches': [],
 u'wof:categories': [],
 u'wof:concordances': {u'gn:id': 146533,
            u'gp:id': 841339,
            u'qs:id': u'405522',
            u'wd:id': u'Q6377736',
            u'wk:page': u'Kato Akourdhalia'},
 u'wof:concordances_sources': [u'gn:id',
                u'gp:id',
                u'qs:id',
                u'wk:page',
                u'wd:id'],
 u'wof:country': u'CY',
 u'wof:geomhash': u'd7255649d0576d6446fb494ae901b404',
 u'wof:hierarchy': [{u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': 85632437,
           u'locality_id': 101804611,
           u'region_id': 85682401}],
 u'wof:id': 101804611,
 u'wof:lastmodified': 1563574455,
 u'wof:name': u'\u039a\u03ac\u03c4\u03c9 \u0391\u03ba\u03bf\u03c5\u03c1\u03b4\u03ac\u03bb\u03b5\u03b9\u03b1',
 u'wof:parent_id': u'85682401',
 'wof:path': '101/804/611/101804611.geojson',
 u'wof:placetype': u'locality',
 u'wof:placetype_id': 102312317,
 u'wof:placetype_names': [],
 u'wof:population': 32,
 u'wof:population_rank': u'1',
 u'wof:repo': u'whosonfirst-data-admin-cy',
 u'wof:superseded_by': [],
 u'wof:supersedes': [],
 u'wof:tags': []}

Bounding box

swlat, swlon, nelat, nelon

34.9496195088, 32.4472105458, 34.9559594735, 32.4551750789

swlon, swlat, nelon, nelat

32.4472105458, 34.9496195088, 32.4551750789, 34.9559594735