Τραχώνι 101/804/663/101804663.geojson

Τραχώνι is a locality and its consensus geometry is derived from quattroshapes. Its label centroid is derived from mapshaper. Take a screenshot of this map (this may require a few seconds to complete)

Properties — some notes about sources and names

# This is the raw properties hash from the source data itself.
# It _should_ magically transform itself in to a pretty formatted
# table and if it doesn't that probably means there's something wrong
# with the data itself (or maybe it just hasn't been synced yet).
# Or maybe you pressed the "view raw" button to see the raw data.
# Raw data is raw.

{u'counts:concordances_total': u'4',
 u'counts:languages_official': u'0',
 u'counts:languages_spoken': u'0',
 u'counts:languages_total': u'0',
 u'counts:names_colloquial': u'0',
 u'counts:names_languages': u'12',
 u'counts:names_prefered': u'0',
 u'counts:names_total': u'13',
 u'counts:names_variant': u'2',
 u'edtf:cessation': u'uuuu',
 u'edtf:inception': u'uuuu',
 u'geom:area': 0.000213,
 u'geom:area_square_m': u'2170466.53854',
 u'geom:bbox': u'32.948845116,34.6505910169,32.976943889,34.6642914649',
 u'geom:latitude': 34.657838,
 u'geom:longitude': 32.962246,
 u'geom:max_latitude': u'34.6642914649',
 u'geom:max_longitude': u'32.976943889',
 u'geom:min_latitude': u'34.6505910169',
 u'geom:min_longitude': u'32.948845116',
 u'geom:type': u'Polygon',
 u'iso:country': u'CY',
 u'lbl:latitude': 34.658404,
 u'lbl:longitude': 32.96363,
 u'mps:latitude': 34.658404,
 u'mps:longitude': 32.96363,
 u'mz:categories': [],
 u'mz:filesize': u'4096',
 u'mz:hierarchy_label': u'1',
 u'mz:is_current': u'1',
 u'name:bul_x_preferred': [u'\u0422\u0440\u0430\u0445\u043e\u043d\u0438'],
 u'name:ceb_x_preferred': [u'Trach\xf3ni'],
 u'name:ell_x_preferred': [u'Trach\xf3ni'],
 u'name:ell_x_variant': [u'\u03a4\u03c1\u03b1\u03c7\u03ce\u03bd\u03b9'],
 u'name:eng_x_preferred': [u'Trachoni'],
 u'name:fin_x_preferred': [u'Trach\xf3ni'],
 u'name:fra_x_preferred': [u'Trach\xf3ni'],
 u'name:ita_x_preferred': [u'Trachoni'],
 u'name:nld_x_preferred': [u'Trachoni'],
 u'name:nno_x_preferred': [u'Trakh\xf3ni'],
 u'name:pol_x_preferred': [u'Trachoni'],
 u'name:swe_x_preferred': [u'Trach\xf3ni'],
 u'name:unk_x_variant': [u'Kayakale'],
 u'qs:a0': u'\u039a\u03cd\u03c0\u03c1\u03bf\u03c2',
 u'qs:a1': u'*\u039b\u03b5\u03bc\u03b5\u03c3\u03cc\u03c2',
 u'qs:a1_alt': u'Lemesos',
 u'qs:a1r': u'0',
 u'qs:adm0': u'\u039a\u03cd\u03c0\u03c1\u03bf\u03c2',
 u'qs:la': u'\u03a4\u03c3\u03b5\u03c1\u03ba\u03ad\u03b6\u03bf\u03b9',
 u'qs:la_lc': u'*CY5202',
 u'qs:level': u'locality',
 u'qs:loc': u'\u03a4\u03c1\u03b1\u03c7\u03ce\u03bd\u03b9',
 u'qs:loc_alt': u'Trachoni',
 u'qs:pop': u'0',
 u'qs:source': u'NCustom EuroGlobalMap + UMZ Urban Polygons + Geonames + GeoPlanet',
 u'qs:type': u'rural point-in-poly',
 u'sg:categories': [],
 u'src:geom': u'quattroshapes',
 u'src:geom_alt': [],
 u'src:lbl:centroid': u'mapshaper',
 u'translations': [u'ita',
          u'ita_x_preferred',
          u'swe',
          u'swe_x_preferred',
          u'ceb',
          u'ceb_x_preferred',
          u'ell',
          u'ell_x_variant',
          u'nno',
          u'nno_x_preferred',
          u'bul',
          u'bul_x_preferred',
          u'eng',
          u'eng_x_preferred',
          u'fin',
          u'fin_x_preferred',
          u'fra',
          u'fra_x_preferred',
          u'unk',
          u'unk_x_variant',
          u'ell_x_preferred',
          u'pol',
          u'pol_x_preferred',
          u'nld',
          u'nld_x_preferred'],
 u'wof:belongsto': [85632743,
          85680913,
          102191569,
          136253055,
          85632437,
          85682411],
 u'wof:breaches': [],
 u'wof:categories': [],
 u'wof:concordances': {u'gn:id': 146033,
            u'gp:id': 841729,
            u'qs:id': u'1273533',
            u'wd:id': u'Q7831340'},
 u'wof:concordances_sources': [u'gn:id', u'gp:id', u'qs:id', u'wd:id'],
 u'wof:country': u'CY',
 u'wof:geomhash': u'738131bc70974f4e11cb6edef1219775',
 u'wof:hierarchy': [{u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': -1,
           u'dependency_id': u'85632743',
           u'empire_id': u'136253055',
           u'locality_id': 101804663,
           u'region_id': 85680913},
          {u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': 85632437,
           u'locality_id': 101804663,
           u'region_id': 85682411}],
 u'wof:id': 101804663,
 u'wof:lastmodified': 1563574469,
 u'wof:name': u'\u03a4\u03c1\u03b1\u03c7\u03ce\u03bd\u03b9',
 u'wof:parent_id': u'-4',
 'wof:path': '101/804/663/101804663.geojson',
 u'wof:placetype': u'locality',
 u'wof:placetype_id': 102312317,
 u'wof:placetype_names': [],
 u'wof:repo': u'whosonfirst-data-admin-cy',
 u'wof:superseded_by': [],
 u'wof:supersedes': [],
 u'wof:tags': []}

Bounding box

swlat, swlon, nelat, nelon

34.6505910169, 32.948845116, 34.6642914649, 32.976943889

swlon, swlat, nelon, nelat

32.948845116, 34.6505910169, 32.976943889, 34.6642914649

Hierarchy

Other

Log