Πραστιό 101/804/669/101804669.geojson

Πραστιό is a locality and its consensus geometry is derived from quattroshapes. Its label centroid is derived from mapshaper. Take a screenshot of this map (this may require a few seconds to complete)

Properties — some notes about sources and names

# This is the raw properties hash from the source data itself.
# It _should_ magically transform itself in to a pretty formatted
# table and if it doesn't that probably means there's something wrong
# with the data itself (or maybe it just hasn't been synced yet).
# Or maybe you pressed the "view raw" button to see the raw data.
# Raw data is raw.

{u'counts:concordances_total': u'2',
 u'counts:languages_official': u'0',
 u'counts:languages_spoken': u'0',
 u'counts:languages_total': u'0',
 u'counts:names_colloquial': u'0',
 u'counts:names_languages': u'0',
 u'counts:names_prefered': u'0',
 u'counts:names_total': u'0',
 u'counts:names_variant': u'0',
 u'edtf:cessation': u'uuuu',
 u'edtf:inception': u'uuuu',
 u'geom:area': 3.9e-05,
 u'geom:bbox': u'32.7753049462,34.7224339561,32.7821574333,34.7333049871',
 u'geom:latitude': 34.728735,
 u'geom:longitude': 32.77894,
 u'geom:max_latitude': u'34.7333049871',
 u'geom:max_longitude': u'32.7821574333',
 u'geom:min_latitude': u'34.7224339561',
 u'geom:min_longitude': u'32.7753049462',
 u'geom:type': u'Polygon',
 u'geonames:id': u'146126,146125',
 u'iso:country': u'CY',
 u'lbl:latitude': 34.730003,
 u'lbl:longitude': 32.778706,
 u'mps:latitude': 34.730003,
 u'mps:longitude': 32.778706,
 u'mz:categories': [],
 u'mz:filesize': u'0',
 u'mz:hierarchy_label': u'1',
 u'qs:a0': u'\u039a\u03cd\u03c0\u03c1\u03bf\u03c2',
 u'qs:a1': u'*\u039b\u03b5\u03bc\u03b5\u03c3\u03cc\u03c2',
 u'qs:a1_alt': u'Lemesos',
 u'qs:a1r': u'0',
 u'qs:adm0': u'\u039a\u03cd\u03c0\u03c1\u03bf\u03c2',
 u'qs:la': u'\u03a0\u03c1\u03b1\u03c3\u03c4\u03b9\u03cc (\u0391\u03c5\u03b4\u03ae\u03bc\u03bf\u03c5)',
 u'qs:la_lc': u'*CY5220',
 u'qs:level': u'locality',
 u'qs:loc': u'\u03a0\u03c1\u03b1\u03c3\u03c4\u03b9\u03cc',
 u'qs:loc_alt': u'Prastio',
 u'qs:pop': u'0',
 u'qs:source': u'NCustom EuroGlobalMap + UMZ Urban Polygons + Geonames + GeoPlanet',
 u'qs:type': u'rural point-in-poly',
 u'sg:categories': [],
 u'src:geom': u'quattroshapes',
 u'src:geom_alt': [],
 u'src:lbl:centroid': u'mapshaper',
 u'translations': [],
 u'wof:belongsto': [102191569, 85632437, 85682411],
 u'wof:breaches': [],
 u'wof:categories': [],
 u'wof:concordances': {u'gp:id': 841662, u'qs:id': u'3'},
 u'wof:concordances_sources': [u'gp:id', u'qs:id'],
 u'wof:country': u'CY',
 u'wof:geomhash': u'd91c5ac85a79197cbd97f282a0705b0b',
 u'wof:hierarchy': [{u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': 85632437,
           u'locality_id': 101804669,
           u'region_id': 85682411}],
 u'wof:id': 101804669,
 u'wof:lastmodified': 1477508552,
 u'wof:name': u'\u03a0\u03c1\u03b1\u03c3\u03c4\u03b9\u03cc',
 u'wof:parent_id': u'85682411',
 'wof:path': '101/804/669/101804669.geojson',
 u'wof:placetype': u'locality',
 u'wof:placetype_id': 102312317,
 u'wof:placetype_names': [],
 u'wof:repo': u'whosonfirst-data-admin-cy',
 u'wof:superseded_by': [],
 u'wof:supersedes': [],
 u'wof:tags': []}

Bounding box

swlat, swlon, nelat, nelon

34.7224339561, 32.7753049462, 34.7333049871, 32.7821574333

swlon, swlat, nelon, nelat

32.7753049462, 34.7224339561, 32.7821574333, 34.7333049871

Hierarchy

Other

Log