Λεονάρισσο 101/838/571/101838571.geojson

Λεονάρισσο is a locality and its consensus geometry is derived from quattroshapes. Its label centroid is derived from mapshaper. Take a screenshot of this map (this may require a few seconds to complete)

Properties — some notes about sources and names

# This is the raw properties hash from the source data itself.
# It _should_ magically transform itself in to a pretty formatted
# table and if it doesn't that probably means there's something wrong
# with the data itself (or maybe it just hasn't been synced yet).
# Or maybe you pressed the "view raw" button to see the raw data.
# Raw data is raw.

{u'counts:concordances_total': u'7',
 u'counts:languages_official': u'0',
 u'counts:languages_spoken': u'0',
 u'counts:languages_total': u'0',
 u'counts:names_colloquial': u'0',
 u'counts:names_languages': u'16',
 u'counts:names_prefered': u'0',
 u'counts:names_total': u'21',
 u'counts:names_variant': u'6',
 u'edtf:cessation': u'uuuu',
 u'edtf:inception': u'uuuu',
 u'geom:area': 5.6e-05,
 u'geom:area_square_m': u'567682.270818',
 u'geom:bbox': u'34.1343265853,35.4663249371,34.1451721077,35.4743526358',
 u'geom:latitude': 35.469987,
 u'geom:longitude': 34.139928,
 u'geom:max_latitude': u'35.4743526358',
 u'geom:max_longitude': u'34.1451721077',
 u'geom:min_latitude': u'35.4663249371',
 u'geom:min_longitude': u'34.1343265853',
 u'geom:type': u'Polygon',
 u'gn:population': 1593,
 u'iso:country': u'CY',
 u'lbl:latitude': 35.470161,
 u'lbl:longitude': 34.140032,
 u'mps:latitude': 35.470161,
 u'mps:longitude': 34.140032,
 u'mz:categories': [],
 u'mz:filesize': u'4096',
 u'mz:hierarchy_label': u'1',
 u'mz:is_current': u'1',
 u'name:bul_x_preferred': [u'\u041b\u0435\u043e\u043d\u0430\u0440\u0438\u0441\u043e'],
 u'name:ceb_x_preferred': [u'Leon\xe1risso'],
 u'name:deu_x_preferred': [u'Ziyamet'],
 u'name:ell_x_preferred': [u'Leon\xe1risso'],
 u'name:ell_x_variant': [u'\u039b\u03b5\u03bf\u03bd\u03ac\u03c1\u03b9\u03c3\u03c3\u03bf',
             u'\u0396\u03b9\u03b3\u03b9\u03b1\u03bc\u03ad\u03c4'],
 u'name:eng_x_preferred': [u'Leonariso'],
 u'name:eng_x_variant': [u'Ziamet', u'Ziyamet', u'Leonarisso'],
 u'name:fas_x_preferred': [u'\u0644\u06cc\u0648\u0646\u0627\u0631\u06cc\u0633\u0648'],
 u'name:fra_x_preferred': [u'Leonarisso'],
 u'name:hye_x_preferred': [u'\u053c\u0565\u0578\u0576\u0561\u0580\u056b\u057d\u0578'],
 u'name:nld_x_preferred': [u'Leonarisso'],
 u'name:pol_x_preferred': [u'Leonariso'],
 u'name:spa_x_preferred': [u'Leonarisso'],
 u'name:swe_x_preferred': [u'Leon\xe1risso'],
 u'name:tur_x_preferred': [u'Ziyamet'],
 u'name:und_x_preferred': [u'Leonarisso'],
 u'name:unk_x_variant': [u'Ziamet'],
 u'name:urd_x_preferred': [u'\u0644\u06cc\u0648\u0646\u0627\u0631\u06cc\u0633\u0648'],
 u'qs:a0': u'\u039a\u03cd\u03c0\u03c1\u03bf\u03c2',
 u'qs:a1': u'*\u0391\u03bc\u03bc\u03cc\u03c7\u03c9\u03c3\u03c4\u03bf\u03c2',
 u'qs:a1_alt': u'Ammochostos',
 u'qs:a1r': u'0',
 u'qs:adm0': u'\u039a\u03cd\u03c0\u03c1\u03bf\u03c2',
 u'qs:la': u'\u039b\u03c5\u03b8\u03c1\u03ac\u03b3\u03ba\u03c9\u03bc\u03b7',
 u'qs:la_lc': u'*CY3343',
 u'qs:level': u'locality',
 u'qs:loc': u'\u039b\u03b5\u03bf\u03bd\u03ac\u03c1\u03b9\u03c3\u03c3\u03bf',
 u'qs:loc_alt': u'Leonarisso',
 u'qs:pop': u'0',
 u'qs:source': u'NCustom EuroGlobalMap + UMZ Urban Polygons + Geonames + GeoPlanet',
 u'qs:type': u'rural point-multi-in-poly-resolved',
 u'sg:categories': [],
 u'src:geom': u'quattroshapes',
 u'src:geom_alt': [u'quattroshapes_pg'],
 u'src:lbl:centroid': u'mapshaper',
 u'src:population': u'geonames',
 u'translations': [u'swe',
          u'swe_x_preferred',
          u'ceb',
          u'ceb_x_preferred',
          u'deu',
          u'deu_x_preferred',
          u'ell',
          u'ell_x_variant',
          u'hye',
          u'hye_x_preferred',
          u'bul',
          u'bul_x_preferred',
          u'eng',
          u'eng_x_preferred',
          u'fra',
          u'fra_x_preferred',
          u'unk',
          u'unk_x_variant',
          u'fas',
          u'fas_x_preferred',
          u'urd',
          u'urd_x_preferred',
          u'nld',
          u'nld_x_preferred',
          u'tur',
          u'tur_x_preferred',
          u'ell_x_preferred',
          u'pol',
          u'pol_x_preferred',
          u'spa',
          u'spa_x_preferred',
          u'und',
          u'und_x_preferred',
          u'eng_x_variant'],
 u'wof:belongsto': [102191569, 85632437, 85682389, 85632375, 85681187],
 u'wof:breaches': [],
 u'wof:categories': [],
 u'wof:concordances': {u'fct:id': u'06ef3816-8f76-11e1-848f-cfd5bf3ef515',
            u'gn:id': 146386,
            u'gp:id': 841450,
            u'qs:id': u'122417',
            u'qs_pg:id': u'122417',
            u'wd:id': u'Q685323',
            u'wk:page': u'Leonarisso'},
 u'wof:concordances_sources': [u'gp:id',
                u'wd:id',
                u'fct:id',
                u'qs:id',
                u'wk:page',
                u'qs_pg:id',
                u'gn:id'],
 u'wof:country': u'CY',
 u'wof:geomhash': u'e924cd08931dfe8311cdb8e328f9f805',
 u'wof:hierarchy': [{u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': 85632437,
           u'disputed_id': u'85632375',
           u'locality_id': 101838571,
           u'region_id': 85682389},
          {u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': 85632375,
           u'disputed_id': u'85632375',
           u'locality_id': 101838571,
           u'region_id': 85682389},
          {u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': 85632437,
           u'disputed_id': u'85632375',
           u'locality_id': 101838571,
           u'region_id': 85681187},
          {u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': 85632375,
           u'disputed_id': u'85632375',
           u'locality_id': 101838571,
           u'region_id': 85681187}],
 u'wof:id': 101838571,
 u'wof:lang': [u'eng'],
 u'wof:lastmodified': 1563574606,
 u'wof:name': u'\u039b\u03b5\u03bf\u03bd\u03ac\u03c1\u03b9\u03c3\u03c3\u03bf',
 u'wof:parent_id': u'-4',
 'wof:path': '101/838/571/101838571.geojson',
 u'wof:placetype': u'locality',
 u'wof:placetype_id': 102312317,
 u'wof:placetype_names': [],
 u'wof:population': 1593,
 u'wof:population_rank': u'3',
 u'wof:repo': u'whosonfirst-data-admin-cy',
 u'wof:superseded_by': [],
 u'wof:supersedes': [],
 u'wof:tags': []}

Bounding box

swlat, swlon, nelat, nelon

35.4663249371, 34.1343265853, 35.4743526358, 34.1451721077

swlon, swlat, nelon, nelat

34.1343265853, 35.4663249371, 34.1451721077, 35.4743526358

Hierarchy

Other

Log