ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ 101/848/217/101848217.geojson

ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ is a locality and its consensus geometry is derived from whosonfirst. Its label centroid is derived from mapshaper. Take a screenshot of this map (this may require a few seconds to complete)

Properties — some notes about sources and names

# This is the raw properties hash from the source data itself.
# It _should_ magically transform itself in to a pretty formatted
# table and if it doesn't that probably means there's something wrong
# with the data itself (or maybe it just hasn't been synced yet).
# Or maybe you pressed the "view raw" button to see the raw data.
# Raw data is raw.

{u'counts:concordances_total': u'5',
 u'counts:languages_official': u'0',
 u'counts:languages_spoken': u'0',
 u'counts:languages_total': u'0',
 u'counts:names_colloquial': u'0',
 u'counts:names_languages': u'10',
 u'counts:names_prefered': u'0',
 u'counts:names_total': u'13',
 u'counts:names_variant': u'4',
 u'edtf:cessation': u'uuuu',
 u'edtf:inception': u'uuuu',
 u'geom:area': 0.0,
 u'geom:area_square_m': u'0.0',
 u'geom:bbox': u'27.141737,36.78151,27.141737,36.78151',
 u'geom:latitude': 36.78151,
 u'geom:longitude': 27.141737,
 u'geom:max_latitude': u'36.78151',
 u'geom:max_longitude': u'27.141737',
 u'geom:min_latitude': u'36.78151',
 u'geom:min_longitude': u'27.141737',
 u'geom:type': u'Point',
 u'gn:population': 1926,
 u'iso:country': u'GR',
 u'lbl:latitude': 36.78151,
 u'lbl:longitude': 27.141737,
 u'mps:latitude': 36.78151,
 u'mps:longitude': 27.141737,
 u'mz:categories': [],
 u'mz:filesize': u'0',
 u'mz:hierarchy_label': u'1',
 u'mz:is_current': u'1',
 u'name:ara_x_preferred': [u'\u0643\u0627\u0631\u062f\u0627\u0645\u064a\u0646\u0627'],
 u'name:ceb_x_preferred': [u'Kard\xe1maina'],
 u'name:ell_x_preferred': [u'\u039a\u03b1\u03c1\u03b4\u03ac\u03bc\u03b1\u03b9\u03bd\u03b1 \u039a\u03c9'],
 u'name:ell_x_variant': [u'\u039a\u03b1\u03c1\u03b4\u03ac\u03bc\u03b1\u03b9\u03bd\u03b1'],
 u'name:eng_x_preferred': [u'Kardamena'],
 u'name:eng_x_variant': [u'Kardamaina'],
 u'name:fin_x_preferred': [u'Kard\xe1maina'],
 u'name:nld_x_preferred': [u'Kardamena'],
 u'name:nor_x_preferred': [u'Kardamena'],
 u'name:pol_x_preferred': [u'Kardamena'],
 u'name:swe_x_preferred': [u'Kardamena'],
 u'name:swe_x_variant': [u'K\xe9falos'],
 u'name:unk_x_variant': [u'Cardamena'],
 u'qs:a0': u'Greece',
 u'qs:a1': u'*\u039d\u039f\u03a4\u0399\u039f \u0391\u0399\u0393\u0391\u0399\u039f',
 u'qs:a1_alt': u'NOTIO AIGAIO',
 u'qs:a1r': u'0',
 u'qs:a2_alt': u'DVDEKANHSOS',
 u'qs:adm0': u'Greece',
 u'qs:la_lc': u'*',
 u'qs:level': u'locality',
 u'qs:loc': u'\u039a\u0391\u03a1\u0394\u0391\u039c\u0391\u0399\u039d\u0391',
 u'qs:loc_alt': u'KARDAMAINA',
 u'qs:pop': u'0',
 u'qs:source': u'CCustom EuroGlobalMap + UMZ Urban Polygons + Geonames + GeoPlanet',
 u'qs:type': u'buffered point',
 u'sg:categories': [],
 u'src:geom': u'whosonfirst',
 u'src:geom_alt': [u'quattroshapes'],
 u'src:geom_via': u'quattroshapes',
 u'src:lbl:centroid': u'mapshaper',
 u'src:population': u'geonames',
 u'translations': [u'swe',
          u'swe_x_preferred',
          u'nor',
          u'nor_x_preferred',
          u'ceb',
          u'ceb_x_preferred',
          u'ara',
          u'ara_x_preferred',
          u'ell',
          u'ell_x_variant',
          u'eng',
          u'eng_x_preferred',
          u'fin',
          u'fin_x_preferred',
          u'unk',
          u'unk_x_variant',
          u'nld',
          u'nld_x_preferred',
          u'swe_x_variant',
          u'ell_x_preferred',
          u'pol',
          u'pol_x_preferred',
          u'eng_x_variant'],
 u'wd:latitude': u'36.78181',
 u'wd:longitude': u'27.14185',
 u'wd:wordcount': u'202',
 u'wof:belongsto': [102191581, 85633171, 85684659],
 u'wof:breaches': [],
 u'wof:categories': [],
 u'wof:concordances': {u'gn:id': 261003,
            u'gp:id': 951621,
            u'qs:id': u'906100',
            u'wd:id': u'Q2618787',
            u'wk:page': u'Kardamaina'},
 u'wof:concordances_sources': [u'gn:id',
                u'gp:id',
                u'qs:id',
                u'wk:page',
                u'wd:id'],
 u'wof:country': u'GR',
 u'wof:geomhash': u'eb83f9214d24f40d9452a37ba5a90776',
 u'wof:hierarchy': [{u'continent_id': 102191581,
           u'country_id': 85633171,
           u'locality_id': 101848217,
           u'region_id': 85684659}],
 u'wof:id': 101848217,
 u'wof:lastmodified': 1563277987,
 u'wof:name': u'\u039a\u0391\u03a1\u0394\u0391\u039c\u0391\u0399\u039d\u0391',
 u'wof:parent_id': u'85684659',
 'wof:path': '101/848/217/101848217.geojson',
 u'wof:placetype': u'locality',
 u'wof:placetype_id': 102312317,
 u'wof:placetype_names': [],
 u'wof:population': 1926,
 u'wof:population_rank': u'3',
 u'wof:repo': u'whosonfirst-data-admin-gr',
 u'wof:superseded_by': [],
 u'wof:supersedes': [],
 u'wof:tags': []}

Bounding box

swlat, swlon, nelat, nelon

36.78151, 27.141737, 36.78151, 27.141737

swlon, swlat, nelon, nelat

27.141737, 36.78151, 27.141737, 36.78151

Hierarchy

Other

Log