ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ 101/848/305/101848305.geojson

ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ is a locality and its consensus geometry is derived from whosonfirst. Its label centroid is derived from mapshaper. Take a screenshot of this map (this may require a few seconds to complete)

Properties — some notes about sources and names

# This is the raw properties hash from the source data itself.
# It _should_ magically transform itself in to a pretty formatted
# table and if it doesn't that probably means there's something wrong
# with the data itself (or maybe it just hasn't been synced yet).
# Or maybe you pressed the "view raw" button to see the raw data.
# Raw data is raw.

{u'counts:concordances_total': u'7',
 u'counts:languages_official': u'0',
 u'counts:languages_spoken': u'0',
 u'counts:languages_total': u'0',
 u'counts:names_colloquial': u'0',
 u'counts:names_languages': u'13',
 u'counts:names_prefered': u'0',
 u'counts:names_total': u'17',
 u'counts:names_variant': u'5',
 u'edtf:cessation': u'uuuu',
 u'edtf:inception': u'uuuu',
 u'geom:area': 0.0,
 u'geom:area_square_m': u'0.0',
 u'geom:bbox': u'24.687107,35.098312,24.687107,35.098312',
 u'geom:latitude': 35.098312,
 u'geom:longitude': 24.687107,
 u'geom:max_latitude': u'35.098312',
 u'geom:max_longitude': u'24.687107',
 u'geom:min_latitude': u'35.098312',
 u'geom:min_longitude': u'24.687107',
 u'geom:type': u'Point',
 u'gn:population': 1369,
 u'iso:country': u'GR',
 u'lbl:latitude': 35.098312,
 u'lbl:longitude': 24.687107,
 u'mps:latitude': 35.098312,
 u'mps:longitude': 24.687107,
 u'mz:categories': [],
 u'mz:filesize': u'4096',
 u'mz:hierarchy_label': u'1',
 u'mz:is_current': u'1',
 u'name:ara_x_preferred': [u'\u0623\u064a\u064a\u0627 \u063a\u0627\u0644\u064a\u0646\u064a'],
 u'name:ceb_x_preferred': [u'Ag\xeda Gal\xedni'],
 u'name:deu_x_preferred': [u'Agia Galini'],
 u'name:ell_x_preferred': [u'\u0391\u03b3\u03af\u03b1 \u0393\u03b1\u03bb\u03ae\u03bd\u03b7 \u03a1\u03b5\u03b8\u03cd\u03bc\u03bd\u03b7\u03c2'],
 u'name:ell_x_variant': [u'\u0391\u03b3\u03af\u03b1 \u0393\u03b1\u03bb\u03ae\u03bd\u03b7',
             u'Ag\xeda Gal\xedni'],
 u'name:eng_x_preferred': [u'Ayia Galini'],
 u'name:eng_x_variant': [u'Ay\xeda Gal\xedni', u'Agia Galini'],
 u'name:fin_x_preferred': [u'Ag\xeda Gal\xedni'],
 u'name:nld_x_preferred': [u'Agia Galini'],
 u'name:por_x_preferred': [u'Ag\xeda Gal\xedni'],
 u'name:rus_x_preferred': [u'\u0410\u0439\u0438\u044f-\u0413\u0430\u043b\u0438\u043d\u0438'],
 u'name:spa_x_preferred': [u'Galini'],
 u'name:swe_x_preferred': [u'Ag\xeda Gal\xedni'],
 u'name:unk_x_variant': [u'Ay\xeda Gal\xedni'],
 u'name:urd_x_preferred': [u'\u0622\u0626\u06cc\u0627 \u06af\u0627\u0644\u06cc\u0646\u06cc'],
 u'qs:a0': u'Greece',
 u'qs:a1': u'*\u039a\u03a1\u0397\u03a4\u0397',
 u'qs:a1_alt': u'KRHTH',
 u'qs:a1r': u'0',
 u'qs:a2_alt': u'XANIA',
 u'qs:adm0': u'Greece',
 u'qs:id': u'0',
 u'qs:la_lc': u'*',
 u'qs:level': u'locality',
 u'qs:loc': u'\u0391\u0393\u0399\u0391 \u0393\u0391\u039b\u0397\u039d\u0397',
 u'qs:loc_alt': u'AGIA GALHNH',
 u'qs:pop': u'0',
 u'qs:source': u'CCustom EuroGlobalMap + UMZ Urban Polygons + Geonames + GeoPlanet',
 u'qs:type': u'buffered point',
 u'sg:categories': [],
 u'src:geom': u'whosonfirst',
 u'src:geom_alt': [u'quattroshapes_pg', u'quattroshapes'],
 u'src:geom_via': u'quattroshapes',
 u'src:lbl:centroid': u'mapshaper',
 u'src:population': u'geonames',
 u'translations': [u'swe',
          u'swe_x_preferred',
          u'ceb',
          u'ceb_x_preferred',
          u'deu',
          u'deu_x_preferred',
          u'ara',
          u'ara_x_preferred',
          u'ell',
          u'ell_x_variant',
          u'eng',
          u'eng_x_preferred',
          u'fin',
          u'fin_x_preferred',
          u'unk',
          u'unk_x_variant',
          u'por',
          u'por_x_preferred',
          u'urd',
          u'urd_x_preferred',
          u'nld',
          u'nld_x_preferred',
          u'rus',
          u'rus_x_preferred',
          u'ell_x_preferred',
          u'spa',
          u'spa_x_preferred',
          u'eng_x_variant'],
 u'wd:latitude': u'35.096944',
 u'wd:longitude': u'24.687778',
 u'wd:wordcount': u'273',
 u'wof:belongsto': [102191581, 85633171, 85684655],
 u'wof:breaches': [],
 u'wof:categories': [],
 u'wof:concordances': {u'fct:id': u'11471ca2-8f76-11e1-848f-cfd5bf3ef515',
            u'gn:id': 264260,
            u'gp:id': 946873,
            u'qs:id': u'484492',
            u'qs_pg:id': u'484492',
            u'wd:id': u'Q201088',
            u'wk:page': u'Agia Galini'},
 u'wof:concordances_sources': [u'gp:id',
                u'wd:id',
                u'fct:id',
                u'qs:id',
                u'wk:page',
                u'qs_pg:id',
                u'gn:id'],
 u'wof:country': u'GR',
 u'wof:geomhash': u'5855e026bf1ecf07cdb4562c30f8c254',
 u'wof:hierarchy': [{u'continent_id': 102191581,
           u'country_id': 85633171,
           u'locality_id': 101848305,
           u'region_id': 85684655}],
 u'wof:id': 101848305,
 u'wof:lang': [u'eng'],
 u'wof:lastmodified': 1563278008,
 u'wof:name': u'\u0391\u0393\u0399\u0391 \u0393\u0391\u039b\u0397\u039d\u0397',
 u'wof:parent_id': u'85684655',
 'wof:path': '101/848/305/101848305.geojson',
 u'wof:placetype': u'locality',
 u'wof:placetype_id': 102312317,
 u'wof:placetype_names': [],
 u'wof:population': 1369,
 u'wof:population_rank': u'3',
 u'wof:repo': u'whosonfirst-data-admin-gr',
 u'wof:superseded_by': [],
 u'wof:supersedes': [],
 u'wof:tags': []}

Bounding box

swlat, swlon, nelat, nelon

35.098312, 24.687107, 35.098312, 24.687107

swlon, swlat, nelon, nelat

24.687107, 35.098312, 24.687107, 35.098312

Hierarchy

Other

Log