ΠΑΝΟΡΜΟΣ 101/848/351/101848351.geojson

ΠΑΝΟΡΜΟΣ is a locality and its consensus geometry is derived from whosonfirst. Its label centroid is derived from mapshaper. Take a screenshot of this map (this may require a few seconds to complete)

Properties — some notes about sources and names

# This is the raw properties hash from the source data itself.
# It _should_ magically transform itself in to a pretty formatted
# table and if it doesn't that probably means there's something wrong
# with the data itself (or maybe it just hasn't been synced yet).
# Or maybe you pressed the "view raw" button to see the raw data.
# Raw data is raw.

{u'counts:concordances_total': u'6',
 u'counts:languages_official': u'0',
 u'counts:languages_spoken': u'0',
 u'counts:languages_total': u'0',
 u'counts:names_colloquial': u'0',
 u'counts:names_languages': u'15',
 u'counts:names_prefered': u'0',
 u'counts:names_total': u'17',
 u'counts:names_variant': u'3',
 u'edtf:cessation': u'uuuu',
 u'edtf:inception': u'uuuu',
 u'geom:area': 0.0,
 u'geom:area_square_m': u'0.0',
 u'geom:bbox': u'25.04175,37.639663,25.04175,37.639663',
 u'geom:latitude': 37.639663,
 u'geom:longitude': 25.04175,
 u'geom:max_latitude': u'37.639663',
 u'geom:max_longitude': u'25.04175',
 u'geom:min_latitude': u'37.639663',
 u'geom:min_longitude': u'25.04175',
 u'geom:type': u'Point',
 u'iso:country': u'GR',
 u'lbl:latitude': 37.639663,
 u'lbl:longitude': 25.04175,
 u'mps:latitude': 37.639663,
 u'mps:longitude': 25.04175,
 u'mz:categories': [],
 u'mz:filesize': u'0',
 u'mz:hierarchy_label': u'1',
 u'mz:is_current': u'1',
 u'name:ceb_x_preferred': [u'P\xe1normos'],
 u'name:ces_x_preferred': [u'Panormos'],
 u'name:deu_x_preferred': [u'Panormos'],
 u'name:ell_x_preferred': [u'\u03a0\u03ac\u03bd\u03bf\u03c1\u03bc\u03bf\u03c2 \u03a4\u03ae\u03bd\u03bf\u03c5'],
 u'name:ell_x_variant': [u'P\xfdrgos',
             u'\u03a0\u03cd\u03c1\u03b3\u03bf\u03c2'],
 u'name:eng_x_preferred': [u'Panormos'],
 u'name:fin_x_preferred': [u'P\xe1normos'],
 u'name:fra_x_preferred': [u'Panormos'],
 u'name:hye_x_preferred': [u'\u054a\u056b\u0580\u0563\u0578\u057d'],
 u'name:ita_x_preferred': [u'Panormos'],
 u'name:jpn_x_preferred': [u'\u30d1\u30ce\u30eb\u30e2\u30b9'],
 u'name:nld_x_preferred': [u'Panormos'],
 u'name:nno_x_preferred': [u'P\xe1normos'],
 u'name:rus_x_preferred': [u'\u041f\u0430\u043d\u043e\u0440\u043c\u043e\u0441'],
 u'name:swe_x_preferred': [u'P\xe1normos'],
 u'name:unk_x_variant': [u'P\xe1normos'],
 u'qs:a0': u'Greece',
 u'qs:a1': u'*\u039d\u039f\u03a4\u0399\u039f \u0391\u0399\u0393\u0391\u0399\u039f',
 u'qs:a1_alt': u'NOTIO AIGAIO',
 u'qs:a1r': u'0',
 u'qs:a2_alt': u'KYKLADES',
 u'qs:adm0': u'Greece',
 u'qs:la_lc': u'*',
 u'qs:level': u'locality',
 u'qs:loc': u'\u03a0\u0391\u039d\u039f\u03a1\u039c\u039f\u03a3',
 u'qs:loc_alt': u'PANORMOS',
 u'qs:pop': u'0',
 u'qs:source': u'CCustom EuroGlobalMap + UMZ Urban Polygons + Geonames + GeoPlanet',
 u'qs:type': u'buffered point',
 u'sg:categories': [],
 u'src:geom': u'whosonfirst',
 u'src:geom_alt': [u'quattroshapes_pg', u'quattroshapes'],
 u'src:geom_via': u'quattroshapes',
 u'src:lbl:centroid': u'mapshaper',
 u'translations': [u'ita',
          u'ita_x_preferred',
          u'jpn',
          u'jpn_x_preferred',
          u'swe',
          u'swe_x_preferred',
          u'ceb',
          u'ceb_x_preferred',
          u'deu',
          u'deu_x_preferred',
          u'ell',
          u'ell_x_variant',
          u'hye',
          u'hye_x_preferred',
          u'nno',
          u'nno_x_preferred',
          u'eng',
          u'eng_x_preferred',
          u'ces',
          u'ces_x_preferred',
          u'fra',
          u'fra_x_preferred',
          u'unk',
          u'unk_x_variant',
          u'fin',
          u'fin_x_preferred',
          u'rus',
          u'rus_x_preferred',
          u'ell_x_preferred',
          u'nld',
          u'nld_x_preferred'],
 u'wd:latitude': u'37.639444',
 u'wd:longitude': u'25.040278',
 u'wd:wordcount': u'126',
 u'wof:belongsto': [102191581, 85633171, 85684659],
 u'wof:breaches': [],
 u'wof:categories': [],
 u'wof:concordances': {u'gn:id': 255848,
            u'gp:id': 56064415,
            u'qs:id': u'905375',
            u'qs_pg:id': u'905375',
            u'wd:id': u'Q672647',
            u'wk:page': u'Panormos, Tinos'},
 u'wof:concordances_sources': [u'gp:id',
                u'wd:id',
                u'wk:page',
                u'qs:id',
                u'qs_pg:id',
                u'gn:id'],
 u'wof:country': u'GR',
 u'wof:geomhash': u'c0f2023cf574f94f9dc3842f900424ee',
 u'wof:hierarchy': [{u'continent_id': 102191581,
           u'country_id': 85633171,
           u'locality_id': 101848351,
           u'region_id': 85684659}],
 u'wof:id': 101848351,
 u'wof:lastmodified': 1563278005,
 u'wof:name': u'\u03a0\u0391\u039d\u039f\u03a1\u039c\u039f\u03a3',
 u'wof:parent_id': u'85684659',
 'wof:path': '101/848/351/101848351.geojson',
 u'wof:placetype': u'locality',
 u'wof:placetype_id': 102312317,
 u'wof:placetype_names': [],
 u'wof:repo': u'whosonfirst-data-admin-gr',
 u'wof:superseded_by': [],
 u'wof:supersedes': [],
 u'wof:tags': []}

Bounding box

swlat, swlon, nelat, nelon

37.639663, 25.04175, 37.639663, 25.04175

swlon, swlat, nelon, nelat

25.04175, 37.639663, 25.04175, 37.639663

Hierarchy

Other

Log