Λέμπα 101/848/929/101848929.geojson

Λέμπα is a locality and its consensus geometry is derived from whosonfirst. Its label centroid is derived from mapshaper. Take a screenshot of this map (this may require a few seconds to complete)

Properties — some notes about sources and names

# This is the raw properties hash from the source data itself.
# It _should_ magically transform itself in to a pretty formatted
# table and if it doesn't that probably means there's something wrong
# with the data itself (or maybe it just hasn't been synced yet).
# Or maybe you pressed the "view raw" button to see the raw data.
# Raw data is raw.

{u'counts:concordances_total': u'5',
 u'counts:languages_official': u'0',
 u'counts:languages_spoken': u'0',
 u'counts:languages_total': u'0',
 u'counts:names_colloquial': u'0',
 u'counts:names_languages': u'11',
 u'counts:names_prefered': u'0',
 u'counts:names_total': u'12',
 u'counts:names_variant': u'2',
 u'edtf:cessation': u'uuuu',
 u'edtf:inception': u'uuuu',
 u'geom:area': 0.0,
 u'geom:area_square_m': u'0.0',
 u'geom:bbox': u'32.413531,34.813021,32.413531,34.813021',
 u'geom:latitude': 34.813021,
 u'geom:longitude': 32.413531,
 u'geom:max_latitude': u'34.813021',
 u'geom:max_longitude': u'32.413531',
 u'geom:min_latitude': u'34.813021',
 u'geom:min_longitude': u'32.413531',
 u'geom:type': u'Point',
 u'geonames:id': u'146390,146639',
 u'iso:country': u'CY',
 u'lbl:latitude': 34.813021,
 u'lbl:longitude': 32.413531,
 u'mps:latitude': 34.813021,
 u'mps:longitude': 32.413531,
 u'mz:categories': [],
 u'mz:filesize': u'0',
 u'mz:hierarchy_label': u'1',
 u'mz:is_current': u'1',
 u'name:bul_x_preferred': [u'\u041b\u0435\u043c\u0431\u0430'],
 u'name:ceb_x_preferred': [u'L\xe9mpa'],
 u'name:deu_x_preferred': [u'Lemba'],
 u'name:ell_x_preferred': [u'L\xe9mpa'],
 u'name:ell_x_variant': [u'\u039b\u03ad\u03bc\u03c0\u03b1'],
 u'name:eng_x_preferred': [u'Lempa'],
 u'name:hye_x_preferred': [u'\u053c\u0565\u0574\u057a\u0561'],
 u'name:nld_x_preferred': [u'Lempa'],
 u'name:pol_x_preferred': [u'Lemba'],
 u'name:swe_x_preferred': [u'L\xe9mpa'],
 u'name:unk_x_variant': [u'\xc7iral\u0131'],
 u'name:urd_x_preferred': [u'\u0644\u06cc\u0645\u067e\u0627'],
 u'qs:a0': u'\u039a\u03cd\u03c0\u03c1\u03bf\u03c2',
 u'qs:a1': u'*\u03a0\u03ac\u03c6\u03bf\u03c2',
 u'qs:a1_alt': u'Pafos',
 u'qs:a1r': u'0',
 u'qs:adm0': u'\u039a\u03cd\u03c0\u03c1\u03bf\u03c2',
 u'qs:la_lc': u'*',
 u'qs:level': u'locality',
 u'qs:loc': u'\u039b\u03ad\u03bc\u03c0\u03b1',
 u'qs:loc_alt': u'Lempa',
 u'qs:pop': u'0',
 u'qs:source': u'NCustom EuroGlobalMap + UMZ Urban Polygons + Geonames + GeoPlanet',
 u'qs:type': u'buffered point',
 u'sg:categories': [],
 u'src:geom': u'whosonfirst',
 u'src:geom_alt': [u'quattroshapes_pg', u'quattroshapes'],
 u'src:geom_via': u'quattroshapes',
 u'src:lbl:centroid': u'mapshaper',
 u'translations': [u'swe',
          u'swe_x_preferred',
          u'ceb',
          u'ceb_x_preferred',
          u'deu',
          u'deu_x_preferred',
          u'ell',
          u'ell_x_variant',
          u'hye',
          u'hye_x_preferred',
          u'bul',
          u'bul_x_preferred',
          u'eng',
          u'eng_x_preferred',
          u'unk',
          u'unk_x_variant',
          u'urd',
          u'urd_x_preferred',
          u'ell_x_preferred',
          u'pol',
          u'pol_x_preferred',
          u'nld',
          u'nld_x_preferred'],
 u'wd:wordcount': u'600',
 u'wof:belongsto': [102191569, 85632437, 85682401],
 u'wof:breaches': [],
 u'wof:categories': [],
 u'wof:concordances': {u'gn:id': 146390,
            u'gp:id': 841447,
            u'qs:id': u'4',
            u'qs_pg:id': u'1273454',
            u'wd:id': u'Q6521475'},
 u'wof:concordances_sources': [u'gn:id',
                u'gp:id',
                u'qs:id',
                u'wd:id',
                u'qs_pg:id'],
 u'wof:country': u'CY',
 u'wof:geomhash': u'ae1e4fd1f1b363afc5e7f2e433c66943',
 u'wof:hierarchy': [{u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': 85632437,
           u'locality_id': 101848929,
           u'region_id': 85682401}],
 u'wof:id': 101848929,
 u'wof:lastmodified': 1563574584,
 u'wof:name': u'\u039b\u03ad\u03bc\u03c0\u03b1',
 u'wof:parent_id': u'85682401',
 'wof:path': '101/848/929/101848929.geojson',
 u'wof:placetype': u'locality',
 u'wof:placetype_id': 102312317,
 u'wof:placetype_names': [],
 u'wof:repo': u'whosonfirst-data-admin-cy',
 u'wof:superseded_by': [],
 u'wof:supersedes': [],
 u'wof:tags': []}

Bounding box

swlat, swlon, nelat, nelon

34.813021, 32.413531, 34.813021, 32.413531

swlon, swlat, nelon, nelat

32.413531, 34.813021, 32.413531, 34.813021

Hierarchy

Other

Log