ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 101/849/213/101849213.geojson

ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ is a locality and its consensus geometry is derived from whosonfirst. Its label centroid is derived from mapshaper. Take a screenshot of this map (this may require a few seconds to complete)

Properties — some notes about sources and names

# This is the raw properties hash from the source data itself.
# It _should_ magically transform itself in to a pretty formatted
# table and if it doesn't that probably means there's something wrong
# with the data itself (or maybe it just hasn't been synced yet).
# Or maybe you pressed the "view raw" button to see the raw data.
# Raw data is raw.

{u'counts:concordances_total': u'3',
 u'counts:languages_official': u'0',
 u'counts:languages_spoken': u'0',
 u'counts:languages_total': u'0',
 u'counts:names_colloquial': u'0',
 u'counts:names_languages': u'3',
 u'counts:names_prefered': u'0',
 u'counts:names_total': u'4',
 u'counts:names_variant': u'2',
 u'edtf:cessation': u'uuuu',
 u'edtf:inception': u'uuuu',
 u'geom:area': 0.0,
 u'geom:area_square_m': u'0.0',
 u'geom:bbox': u'20.864601,39.144794,20.864601,39.144794',
 u'geom:latitude': 39.144794,
 u'geom:longitude': 20.864601,
 u'geom:max_latitude': u'39.144794',
 u'geom:max_longitude': u'20.864601',
 u'geom:min_latitude': u'39.144794',
 u'geom:min_longitude': u'20.864601',
 u'geom:type': u'Point',
 u'gn:population': 971,
 u'iso:country': u'GR',
 u'lbl:latitude': 39.144794,
 u'lbl:longitude': 20.864601,
 u'mps:latitude': 39.144794,
 u'mps:longitude': 20.864601,
 u'mz:categories': [],
 u'mz:filesize': u'0',
 u'mz:hierarchy_label': u'1',
 u'mz:is_current': u'-1',
 u'name:ell_x_preferred': [u'\u0386\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2 \u03a3\u03c0\u03c5\u03c1\u03af\u03b4\u03c9\u03bd'],
 u'name:ell_x_variant': [u'\u0386\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2 \u03a3\u03c0\u03c5\u03c1\u03af\u03b4\u03c9\u03bd\u03b1\u03c2'],
 u'name:eng_x_preferred': [u'Agios Spyridon'],
 u'name:unk_x_variant': [u'Im\xe1m Cha\xfcs'],
 u'qs:a0': u'Greece',
 u'qs:a1': u'*\u0397\u03a0\u0395\u0399\u03a1\u039f\u03a3',
 u'qs:a1_alt': u'HPEIROS',
 u'qs:a1r': u'0',
 u'qs:a2_alt': u'ARTA',
 u'qs:adm0': u'Greece',
 u'qs:la_lc': u'*',
 u'qs:level': u'locality',
 u'qs:loc': u'\u0391\u0393\u0399\u039f\u03a3 \u03a3\u03a0\u03a5\u03a1\u0399\u0394\u03a9\u039d',
 u'qs:loc_alt': u'AGIOS SPYRIDVN',
 u'qs:pop': u'0',
 u'qs:source': u'CCustom EuroGlobalMap + UMZ Urban Polygons + Geonames + GeoPlanet',
 u'qs:type': u'buffered point',
 u'sg:categories': [],
 u'src:geom': u'whosonfirst',
 u'src:geom_alt': [u'quattroshapes'],
 u'src:geom_via': u'quattroshapes',
 u'src:lbl:centroid': u'mapshaper',
 u'src:population': u'geonames',
 u'translations': [u'ell',
          u'ell_x_preferred',
          u'ell_x_variant',
          u'eng',
          u'eng_x_preferred',
          u'unk',
          u'unk_x_variant'],
 u'wof:belongsto': [102191581, 85633171, 85684631],
 u'wof:breaches': [],
 u'wof:categories': [],
 u'wof:concordances': {u'gn:id': 263730, u'gp:id': 947383, u'qs:id': u'79825'},
 u'wof:concordances_sources': [u'gn:id', u'gp:id', u'qs:id'],
 u'wof:country': u'GR',
 u'wof:geomhash': u'c3c5fe44de71344b6e1ece481b521ecc',
 u'wof:hierarchy': [{u'continent_id': 102191581,
           u'country_id': 85633171,
           u'locality_id': 101849213,
           u'region_id': 85684631}],
 u'wof:id': 101849213,
 u'wof:lastmodified': 1544740837,
 u'wof:name': u'\u0391\u0393\u0399\u039f\u03a3 \u03a3\u03a0\u03a5\u03a1\u0399\u0394\u03a9\u039d',
 u'wof:parent_id': u'85684631',
 'wof:path': '101/849/213/101849213.geojson',
 u'wof:placetype': u'locality',
 u'wof:placetype_id': 102312317,
 u'wof:placetype_names': [],
 u'wof:population': 971,
 u'wof:population_rank': u'2',
 u'wof:repo': u'whosonfirst-data-admin-gr',
 u'wof:superseded_by': [],
 u'wof:supersedes': [],
 u'wof:tags': []}

Bounding box

swlat, swlon, nelat, nelon

39.144794, 20.864601, 39.144794, 20.864601

swlon, swlat, nelon, nelat

20.864601, 39.144794, 20.864601, 39.144794

Hierarchy

Other

Log