ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ 101/849/449/101849449.geojson

ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ is a locality and its consensus geometry is derived from whosonfirst. Its label centroid is derived from mapshaper. Take a screenshot of this map (this may require a few seconds to complete)

Properties — some notes about sources and names

# This is the raw properties hash from the source data itself.
# It _should_ magically transform itself in to a pretty formatted
# table and if it doesn't that probably means there's something wrong
# with the data itself (or maybe it just hasn't been synced yet).
# Or maybe you pressed the "view raw" button to see the raw data.
# Raw data is raw.

{u'counts:concordances_total': u'6',
 u'counts:languages_official': u'0',
 u'counts:languages_spoken': u'0',
 u'counts:languages_total': u'0',
 u'counts:names_colloquial': u'0',
 u'counts:names_languages': u'20',
 u'counts:names_prefered': u'0',
 u'counts:names_total': u'30',
 u'counts:names_variant': u'10',
 u'edtf:cessation': u'uuuu',
 u'edtf:inception': u'uuuu',
 u'geom:area': 0.0,
 u'geom:area_square_m': u'0.0',
 u'geom:bbox': u'23.925892,37.839809,23.925892,37.839809',
 u'geom:latitude': 37.839809,
 u'geom:longitude': 23.925892,
 u'geom:max_latitude': u'37.839809',
 u'geom:max_longitude': u'23.925892',
 u'geom:min_latitude': u'37.839809',
 u'geom:min_longitude': u'23.925892',
 u'geom:type': u'Point',
 u'gn:population': 14424,
 u'iso:country': u'GR',
 u'lbl:latitude': 37.839809,
 u'lbl:longitude': 23.925892,
 u'mps:latitude': 37.839809,
 u'mps:longitude': 23.925892,
 u'mz:categories': [],
 u'mz:filesize': u'4096',
 u'mz:hierarchy_label': u'1',
 u'mz:is_current': u'1',
 u'name:ara_x_preferred': [u'\u0643\u0627\u0644\u064a\u0641\u064a\u0627 \u062b\u0648\u0631\u064a\u0643\u0648'],
 u'name:ceb_x_preferred': [u'Kal\xfdvia Thoriko\xfa'],
 u'name:ell_x_historical': [u'\u039a\u03b1\u03bb\u03cd\u03b2\u03b9\u03b1'],
 u'name:ell_x_preferred': [u'\u039a\u03b1\u03bb\u03cd\u03b2\u03b9\u03b1 \u0398\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd'],
 u'name:ell_x_variant': [u'Kal\xfdvia Thoriko\xfa',
             u'Kal\xedvia Thoriko\xfa',
             u'Thoriko\xfa',
             u'Kouvar\xe1',
             u'Kal\xedvia',
             u'\u039a\u03b1\u03bb\u03cd\u03b2\u03b9\u03b1',
             u'Kal\xfdvia',
             u'\u039a\u03b1\u03bb\u03cd\u03b2\u03b9\u03b1 \u0398\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u0391\u03c4\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2'],
 u'name:eng_x_preferred': [u'Kalyvia Thorikou'],
 u'name:fas_x_preferred': [u'\u06a9\u0627\u0644\u06cc\u0648\u06cc\u0627 \u062a\u0648\u0631\u06cc\u06a9\u0648'],
 u'name:fin_x_preferred': [u'Kal\xfdvia Thoriko\xfa'],
 u'name:fra_x_preferred': [u'Kalyvia Thorikou'],
 u'name:ita_x_preferred': [u'Kalyvia Thorikou'],
 u'name:jpn_x_preferred': [u'\u30ab\u30ea\u30f4\u30a3\u30a2\u30fb\u30c8\u30ea\u30b3\u30a6'],
 u'name:nld_x_preferred': [u'Kalyvia Thorikou'],
 u'name:nno_x_preferred': [u'Kal\xfdvia Thoriko\xfa'],
 u'name:pol_x_preferred': [u'Kaliwia Toriku'],
 u'name:pol_x_variant': [u'Kaliwia Thoriku'],
 u'name:ron_x_preferred': [u'Kalyvia Thorikou'],
 u'name:rus_x_preferred': [u'\u041a\u0430\u043b\u0438\u0432\u0438\u044f-\u0422\u043e\u0440\u0438\u043a\u0443'],
 u'name:srp_x_preferred': [u'\u041a\u0430\u043b\u0438\u0432\u0438\u0458\u0430 \u0422\u043e\u0440\u0438\u043a\u0443'],
 u'name:swe_x_preferred': [u'Kal\xfdvia Thoriko\xfa'],
 u'name:tur_x_preferred': [u'Kalivia Toriku'],
 u'name:ukr_x_preferred': [u'\u041a\u0430\u043b\u0456\u0432\u0456\u044f-\u0422\u043e\u0440\u0456\u043a\u0443'],
 u'name:unk_x_variant': [u'Thoriko\xfa'],
 u'name:urd_x_preferred': [u'\u06a9\u0627\u0644\u06cc\u0648\u06cc\u0627 \u062a\u06be\u0648\u0631\u06cc\u06a9\u0624'],
 u'qs:a0': u'Greece',
 u'qs:a1': u'*\u0391\u03a4\u03a4\u0399\u039a\u0397',
 u'qs:a1_alt': u'ATTIKH',
 u'qs:a1r': u'0',
 u'qs:a2_alt': u'ANATOLIKH ATTIKH',
 u'qs:adm0': u'Greece',
 u'qs:la_lc': u'*',
 u'qs:level': u'locality',
 u'qs:loc': u'\u039a\u0391\u039b\u03a5\u0392\u0399\u0391 \u0398\u039f\u03a1\u0399\u039a\u039f\u03a5',
 u'qs:loc_alt': u'KALYBIA UORIKOY',
 u'qs:pop': u'0',
 u'qs:source': u'CCustom EuroGlobalMap + UMZ Urban Polygons + Geonames + GeoPlanet',
 u'qs:type': u'buffered point',
 u'sg:categories': [],
 u'src:geom': u'whosonfirst',
 u'src:geom_alt': [u'quattroshapes_pg', u'quattroshapes'],
 u'src:geom_via': u'quattroshapes',
 u'src:lbl:centroid': u'mapshaper',
 u'src:population': u'geonames',
 u'translations': [u'ell',
          u'ell_x_variant',
          u'eng',
          u'eng_x_preferred',
          u'fra',
          u'fra_x_preferred',
          u'srp',
          u'srp_x_preferred',
          u'ita',
          u'ita_x_preferred',
          u'nno',
          u'nno_x_preferred',
          u'fin',
          u'fin_x_preferred',
          u'ron',
          u'ron_x_preferred',
          u'tur',
          u'tur_x_preferred',
          u'ceb',
          u'ceb_x_preferred',
          u'ell_x_preferred',
          u'ara',
          u'ara_x_preferred',
          u'unk',
          u'unk_x_variant',
          u'fas',
          u'fas_x_preferred',
          u'ell_x_historical',
          u'jpn',
          u'jpn_x_preferred',
          u'ukr',
          u'ukr_x_preferred',
          u'swe',
          u'swe_x_preferred',
          u'rus',
          u'rus_x_preferred',
          u'urd',
          u'urd_x_preferred',
          u'pol',
          u'pol_x_preferred',
          u'pol_x_variant',
          u'nld',
          u'nld_x_preferred'],
 u'wd:wordcount': u'182',
 u'wof:belongsto': [102191581, 85633171, 85684697],
 u'wof:breaches': [],
 u'wof:categories': [],
 u'wof:concordances': {u'gn:id': 865361,
            u'gp:id': 56024325,
            u'qs:id': u'123844',
            u'qs_pg:id': u'554700',
            u'wd:id': u'Q2338679',
            u'wk:page': u'Kalyvia Thorikou'},
 u'wof:concordances_sources': [u'gp:id',
                u'wd:id',
                u'wk:page',
                u'qs:id',
                u'qs_pg:id',
                u'gn:id'],
 u'wof:country': u'GR',
 u'wof:geomhash': u'e28220519fc181110af77632ae199647',
 u'wof:hierarchy': [{u'continent_id': 102191581,
           u'country_id': 85633171,
           u'locality_id': 101849449,
           u'region_id': 85684697}],
 u'wof:id': 101849449,
 u'wof:lastmodified': 1563278044,
 u'wof:name': u'\u039a\u0391\u039b\u03a5\u0392\u0399\u0391 \u0398\u039f\u03a1\u0399\u039a\u039f\u03a5',
 u'wof:parent_id': u'85684697',
 'wof:path': '101/849/449/101849449.geojson',
 u'wof:placetype': u'locality',
 u'wof:placetype_id': 102312317,
 u'wof:placetype_names': [],
 u'wof:population': 14424,
 u'wof:population_rank': u'6',
 u'wof:repo': u'whosonfirst-data-admin-gr',
 u'wof:superseded_by': [],
 u'wof:supersedes': [],
 u'wof:tags': []}

Bounding box

swlat, swlon, nelat, nelon

37.839809, 23.925892, 37.839809, 23.925892

swlon, swlat, nelon, nelat

23.925892, 37.839809, 23.925892, 37.839809

Hierarchy

Other

Log