ΜΕΝΙΔΙΟΝ 101/849/511/101849511.geojson

ΜΕΝΙΔΙΟΝ is a locality and its consensus geometry is derived from whosonfirst. Its label centroid is derived from mapshaper. Take a screenshot of this map (this may require a few seconds to complete)

Properties — some notes about sources and names

# This is the raw properties hash from the source data itself.
# It _should_ magically transform itself in to a pretty formatted
# table and if it doesn't that probably means there's something wrong
# with the data itself (or maybe it just hasn't been synced yet).
# Or maybe you pressed the "view raw" button to see the raw data.
# Raw data is raw.

{u'counts:concordances_total': u'6',
 u'counts:languages_official': u'0',
 u'counts:languages_spoken': u'0',
 u'counts:languages_total': u'0',
 u'counts:names_colloquial': u'0',
 u'counts:names_languages': u'12',
 u'counts:names_prefered': u'0',
 u'counts:names_total': u'13',
 u'counts:names_variant': u'2',
 u'edtf:cessation': u'uuuu',
 u'edtf:inception': u'uuuu',
 u'geom:area': 0.0,
 u'geom:area_square_m': u'0.0',
 u'geom:bbox': u'21.119312,39.042244,21.119312,39.042244',
 u'geom:latitude': 39.042244,
 u'geom:longitude': 21.119312,
 u'geom:max_latitude': u'39.042244',
 u'geom:max_longitude': u'21.119312',
 u'geom:min_latitude': u'39.042244',
 u'geom:min_longitude': u'21.119312',
 u'geom:type': u'Point',
 u'gn:population': 1110,
 u'iso:country': u'GR',
 u'lbl:latitude': 39.042244,
 u'lbl:longitude': 21.119312,
 u'mps:latitude': 39.042244,
 u'mps:longitude': 21.119312,
 u'mz:categories': [],
 u'mz:filesize': u'0',
 u'mz:hierarchy_label': u'1',
 u'mz:is_current': u'1',
 u'name:ara_x_preferred': [u'\u0645\u064a\u0646\u064a\u062f\u064a\u0648\u0646'],
 u'name:ceb_x_preferred': [u'Men\xeddi'],
 u'name:ell_x_preferred': [u'\u0394\u03ae\u03bc\u03bf\u03c2 \u039c\u03b5\u03bd\u03b9\u03b4\u03af\u03bf\u03c5'],
 u'name:ell_x_variant': [u'\u039c\u03b5\u03bd\u03af\u03b4\u03b9\u03bf\u03bd'],
 u'name:eng_x_preferred': [u'Menidi'],
 u'name:fin_x_preferred': [u'Men\xeddi'],
 u'name:ita_x_preferred': [u'Menidi'],
 u'name:jpn_x_preferred': [u'\u30e1\u30cb\u30c7\u30a3'],
 u'name:nld_x_preferred': [u'Menidi'],
 u'name:nno_x_preferred': [u'Men\xeddi i Etoloakarnan\xeda'],
 u'name:ron_x_preferred': [u'Menidi'],
 u'name:swe_x_preferred': [u'Men\xeddi'],
 u'name:unk_x_variant': [u'Men\xeddhion'],
 u'qs:a0': u'Greece',
 u'qs:a1': u'*\u0394\u03a5\u03a4\u0399\u039a\u0397 \u0395\u039b\u039b\u0391\u0394\u0391',
 u'qs:a1_alt': u'DYTIKH ELLADA',
 u'qs:a1r': u'0',
 u'qs:a2_alt': u'AITVLIA KAI AKARNANIA',
 u'qs:adm0': u'Greece',
 u'qs:la_lc': u'*',
 u'qs:level': u'locality',
 u'qs:loc': u'\u039c\u0395\u039d\u0399\u0394\u0399\u039f\u039d',
 u'qs:loc_alt': u'MENIDION',
 u'qs:pop': u'0',
 u'qs:source': u'CCustom EuroGlobalMap + UMZ Urban Polygons + Geonames + GeoPlanet',
 u'qs:type': u'buffered point',
 u'sg:categories': [],
 u'src:geom': u'whosonfirst',
 u'src:geom_alt': [u'quattroshapes_pg', u'quattroshapes'],
 u'src:geom_via': u'quattroshapes',
 u'src:lbl:centroid': u'mapshaper',
 u'src:population': u'geonames',
 u'translations': [u'ita',
          u'ita_x_preferred',
          u'jpn',
          u'jpn_x_preferred',
          u'swe',
          u'swe_x_preferred',
          u'ceb',
          u'ceb_x_preferred',
          u'ara',
          u'ara_x_preferred',
          u'ell',
          u'ell_x_variant',
          u'nno',
          u'nno_x_preferred',
          u'eng',
          u'eng_x_preferred',
          u'fin',
          u'fin_x_preferred',
          u'unk',
          u'unk_x_variant',
          u'ron',
          u'ron_x_preferred',
          u'ell_x_preferred',
          u'nld',
          u'nld_x_preferred'],
 u'wd:wordcount': u'187',
 u'wof:belongsto': [102191581, 85633171, 85684621],
 u'wof:breaches': [],
 u'wof:categories': [],
 u'wof:concordances': {u'gn:id': 257268,
            u'gp:id': 956797,
            u'qs:id': u'202242',
            u'qs_pg:id': u'202242',
            u'wd:id': u'Q2010632',
            u'wk:page': u'Menidi, Aetolia-Acarnania'},
 u'wof:concordances_sources': [u'gp:id',
                u'wd:id',
                u'wk:page',
                u'qs:id',
                u'qs_pg:id',
                u'gn:id'],
 u'wof:country': u'GR',
 u'wof:geomhash': u'b145d80ef5b78e78049165dd74285b2a',
 u'wof:hierarchy': [{u'continent_id': 102191581,
           u'country_id': 85633171,
           u'locality_id': 101849511,
           u'region_id': 85684621}],
 u'wof:id': 101849511,
 u'wof:lastmodified': 1563278078,
 u'wof:name': u'\u039c\u0395\u039d\u0399\u0394\u0399\u039f\u039d',
 u'wof:parent_id': u'85684621',
 'wof:path': '101/849/511/101849511.geojson',
 u'wof:placetype': u'locality',
 u'wof:placetype_id': 102312317,
 u'wof:placetype_names': [],
 u'wof:population': 1110,
 u'wof:population_rank': u'3',
 u'wof:repo': u'whosonfirst-data-admin-gr',
 u'wof:superseded_by': [],
 u'wof:supersedes': [],
 u'wof:tags': []}

Bounding box

swlat, swlon, nelat, nelon

39.042244, 21.119312, 39.042244, 21.119312

swlon, swlat, nelon, nelat

21.119312, 39.042244, 21.119312, 39.042244

Hierarchy

Other

Log