ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 101/849/669/101849669.geojson

ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ is a locality and its consensus geometry is derived from whosonfirst. Its label centroid is derived from mapshaper. Take a screenshot of this map (this may require a few seconds to complete)

Properties — some notes about sources and names

# This is the raw properties hash from the source data itself.
# It _should_ magically transform itself in to a pretty formatted
# table and if it doesn't that probably means there's something wrong
# with the data itself (or maybe it just hasn't been synced yet).
# Or maybe you pressed the "view raw" button to see the raw data.
# Raw data is raw.

{u'counts:concordances_total': u'4',
 u'counts:languages_official': u'0',
 u'counts:languages_spoken': u'0',
 u'counts:languages_total': u'0',
 u'counts:names_colloquial': u'1',
 u'counts:names_languages': u'30',
 u'counts:names_prefered': u'0',
 u'counts:names_total': u'38',
 u'counts:names_variant': u'5',
 u'edtf:cessation': u'uuuu',
 u'edtf:inception': u'uuuu',
 u'geom:area': 0.0,
 u'geom:area_square_m': u'0.0',
 u'geom:bbox': u'22.884152,37.906421,22.884152,37.906421',
 u'geom:latitude': 37.906421,
 u'geom:longitude': 22.884152,
 u'geom:max_latitude': u'37.906421',
 u'geom:max_longitude': u'22.884152',
 u'geom:min_latitude': u'37.906421',
 u'geom:min_longitude': u'22.884152',
 u'geom:type': u'Point',
 u'gn:population': 1939,
 u'iso:country': u'GR',
 u'lbl:latitude': 37.906421,
 u'lbl:longitude': 22.884152,
 u'mps:latitude': 37.906421,
 u'mps:longitude': 22.884152,
 u'mz:categories': [],
 u'mz:filesize': u'4096',
 u'mz:hierarchy_label': u'1',
 u'mz:is_current': u'1',
 u'name:ara_x_preferred': [u'\u0643\u0648\u0631\u064a\u0646\u062b \u0627\u0644\u0642\u062f\u064a\u0645\u0629'],
 u'name:bel_x_preferred': [u'\u0421\u0442\u0430\u0440\u0430\u0436\u044b\u0442\u043d\u044b \u041a\u0430\u0440\u044b\u043d\u0444'],
 u'name:bul_x_preferred': [u'\u0414\u0440\u0435\u0432\u0435\u043d \u041a\u043e\u0440\u0438\u043d\u0442'],
 u'name:cat_x_preferred': [u'Antiga Corint'],
 u'name:cdo_x_preferred': [u'G\u016b G\u014f\u0324-l\xecng-d\u014f\u0324'],
 u'name:ceb_x_preferred': [u'Ancient Corinth'],
 u'name:dan_x_preferred': [u'Corinth'],
 u'name:deu_x_preferred': [u'Antikes Korinth'],
 u'name:ell_x_colloquial': [u'\u03a0\u03b1\u03bb\u03b9\u03ac \u039a\u03cc\u03c1\u03b9\u03bd\u03b8\u03bf\u03c2'],
 u'name:ell_x_historical': [u'\u03a0\u03b1\u03bb\u03b1\u03b9\u03ac \u039a\u03cc\u03c1\u03b9\u03bd\u03b8\u03bf\u03c2',
              u'\u03a0\u03b1\u03bb\u03b9\u03ac \u039a\u03cc\u03c1\u03b9\u03bd\u03b8\u03bf\u03c2'],
 u'name:ell_x_preferred': [u'\u0391\u03c1\u03c7\u03b1\u03af\u03b1 \u039a\u03cc\u03c1\u03b9\u03bd\u03b8\u03bf\u03c2'],
 u'name:ell_x_variant': [u'\u03a0\u03b1\u03bb\u03b1\u03b9\u03ac \u039a\u03cc\u03c1\u03b9\u03bd\u03b8\u03bf\u03c2',
             u'\u03a0\u03b1\u03bb\u03b9\u03ac \u039a\u03cc\u03c1\u03b9\u03bd\u03b8\u03bf\u03c2'],
 u'name:eng_x_historical': [u'Old Corinth'],
 u'name:eng_x_preferred': [u'Old Corinth'],
 u'name:eng_x_variant': [u'Ancient Corinth', u'Corinth'],
 u'name:fin_x_preferred': [u'Korintti'],
 u'name:fra_x_preferred': [u'Corinthe antique'],
 u'name:glg_x_preferred': [u'Corinto antiga'],
 u'name:ind_x_preferred': [u'Korinthos'],
 u'name:isl_x_preferred': [u'K\xf3rin\xfea'],
 u'name:ita_x_preferred': [u'Corinto'],
 u'name:jpn_x_preferred': [u'\u53e4\u4ee3\u30b3\u30ea\u30f3\u30c8\u30b9'],
 u'name:kat_x_preferred': [u'\u10eb\u10d5\u10d4\u10da\u10d8 \u10d9\u10dd\u10e0\u10d8\u10dc\u10d7\u10d8'],
 u'name:kor_x_preferred': [u'\uace0\ub300 \ucf54\ub9b0\ud1a0\uc2a4'],
 u'name:lav_x_preferred': [u'Sen\u0101 Korinta'],
 u'name:lit_x_preferred': [u'Senov\u0117s Korintas'],
 u'name:mlg_x_preferred': [u"Korinto tamin'ny Andro Taloha"],
 u'name:nld_x_preferred': [u'Oud Korinthe'],
 u'name:rus_x_preferred': [u'\u0414\u0440\u0435\u0432\u043d\u0438\u0439 \u041a\u043e\u0440\u0438\u043d\u0444'],
 u'name:slv_x_preferred': [u'Anti\u010dni Korint'],
 u'name:spa_x_preferred': [u'Antigua Corinto'],
 u'name:swe_x_preferred': [u'Ancient Corinth'],
 u'name:tgl_x_preferred': [u'Sinaunang Corinto'],
 u'name:unk_x_variant': [u'Palai\xe1'],
 u'name:zho_x_preferred': [u'\u79d1\u6797\u65af'],
 u'qs:a0': u'Greece',
 u'qs:a1': u'*\u03a0\u0395\u039b\u039f\u03a0\u039f\u039d\u039d\u0397\u03a3\u039f\u03a3',
 u'qs:a1_alt': u'PELOPONNHSOS',
 u'qs:a1r': u'0',
 u'qs:a2_alt': u'KORINUIA',
 u'qs:adm0': u'Greece',
 u'qs:id': u'0',
 u'qs:la_lc': u'*',
 u'qs:level': u'locality',
 u'qs:loc': u'\u0391\u03a1\u03a7\u0391\u0399\u0391 \u039a\u039f\u03a1\u0399\u039d\u0398\u039f\u03a3',
 u'qs:loc_alt': u'ARXAIA KORINUOS',
 u'qs:pop': u'0',
 u'qs:source': u'CCustom EuroGlobalMap + UMZ Urban Polygons + Geonames + GeoPlanet',
 u'qs:type': u'buffered point',
 u'sg:categories': [],
 u'src:geom': u'whosonfirst',
 u'src:geom_alt': [u'quattroshapes'],
 u'src:geom_via': u'quattroshapes',
 u'src:lbl:centroid': u'mapshaper',
 u'src:population': u'geonames',
 u'translations': [u'glg',
          u'glg_x_preferred',
          u'eng',
          u'eng_x_historical',
          u'ell',
          u'ell_x_variant',
          u'bul',
          u'bul_x_preferred',
          u'eng_x_preferred',
          u'fra',
          u'fra_x_preferred',
          u'spa',
          u'spa_x_preferred',
          u'dan',
          u'dan_x_preferred',
          u'eng_x_variant',
          u'tgl',
          u'tgl_x_preferred',
          u'ita',
          u'ita_x_preferred',
          u'cdo',
          u'cdo_x_preferred',
          u'fin',
          u'fin_x_preferred',
          u'isl',
          u'isl_x_preferred',
          u'kor',
          u'kor_x_preferred',
          u'ell_x_preferred',
          u'lav',
          u'lav_x_preferred',
          u'ceb',
          u'ceb_x_preferred',
          u'deu',
          u'deu_x_preferred',
          u'ara',
          u'ara_x_preferred',
          u'slv',
          u'slv_x_preferred',
          u'ell_x_colloquial',
          u'cat',
          u'cat_x_preferred',
          u'unk',
          u'unk_x_variant',
          u'mlg',
          u'mlg_x_preferred',
          u'kat',
          u'kat_x_preferred',
          u'ell_x_historical',
          u'jpn',
          u'jpn_x_preferred',
          u'swe',
          u'swe_x_preferred',
          u'zho',
          u'zho_x_preferred',
          u'bel',
          u'bel_x_preferred',
          u'rus',
          u'rus_x_preferred',
          u'lit',
          u'lit_x_preferred',
          u'nld',
          u'nld_x_preferred',
          u'ind',
          u'ind_x_preferred'],
 u'wof:belongsto': [102191581, 85633171, 85684643],
 u'wof:breaches': [],
 u'wof:categories': [],
 u'wof:concordances': {u'gn:id': 264638,
            u'gp:id': 946404,
            u'qs:id': u'247657',
            u'wd:id': u'Q1363688'},
 u'wof:concordances_sources': [u'gn:id', u'gp:id', u'qs:id', u'wd:id'],
 u'wof:country': u'GR',
 u'wof:geomhash': u'b3c3df59e34fff9b0d87fb6277c4426d',
 u'wof:hierarchy': [{u'continent_id': 102191581,
           u'country_id': 85633171,
           u'locality_id': 101849669,
           u'region_id': 85684643}],
 u'wof:id': 101849669,
 u'wof:lastmodified': 1563278058,
 u'wof:name': u'\u0391\u03a1\u03a7\u0391\u0399\u0391 \u039a\u039f\u03a1\u0399\u039d\u0398\u039f\u03a3',
 u'wof:parent_id': u'85684643',
 'wof:path': '101/849/669/101849669.geojson',
 u'wof:placetype': u'locality',
 u'wof:placetype_id': 102312317,
 u'wof:placetype_names': [],
 u'wof:population': 1939,
 u'wof:population_rank': u'3',
 u'wof:repo': u'whosonfirst-data-admin-gr',
 u'wof:superseded_by': [],
 u'wof:supersedes': [],
 u'wof:tags': []}

Bounding box

swlat, swlon, nelat, nelon

37.906421, 22.884152, 37.906421, 22.884152

swlon, swlat, nelon, nelat

22.884152, 37.906421, 22.884152, 37.906421