ΣΕΛΗΝΙΑ 101/849/687/101849687.geojson

ΣΕΛΗΝΙΑ is a locality and its consensus geometry is derived from whosonfirst. Its label centroid is derived from mapshaper. Take a screenshot of this map (this may require a few seconds to complete)

Properties — some notes about sources and names

# This is the raw properties hash from the source data itself.
# It _should_ magically transform itself in to a pretty formatted
# table and if it doesn't that probably means there's something wrong
# with the data itself (or maybe it just hasn't been synced yet).
# Or maybe you pressed the "view raw" button to see the raw data.
# Raw data is raw.

{u'counts:concordances_total': u'6',
 u'counts:languages_official': u'0',
 u'counts:languages_spoken': u'0',
 u'counts:languages_total': u'0',
 u'counts:names_colloquial': u'0',
 u'counts:names_languages': u'9',
 u'counts:names_prefered': u'0',
 u'counts:names_total': u'14',
 u'counts:names_variant': u'6',
 u'edtf:cessation': u'uuuu',
 u'edtf:inception': u'uuuu',
 u'geom:area': 0.0,
 u'geom:area_square_m': u'0.0',
 u'geom:bbox': u'23.530329,37.932579,23.530329,37.932579',
 u'geom:latitude': 37.932579,
 u'geom:longitude': 23.530329,
 u'geom:max_latitude': u'37.932579',
 u'geom:max_longitude': u'23.530329',
 u'geom:min_latitude': u'37.932579',
 u'geom:min_longitude': u'23.530329',
 u'geom:type': u'Point',
 u'gn:population': 2509,
 u'iso:country': u'GR',
 u'lbl:latitude': 37.932579,
 u'lbl:longitude': 23.530329,
 u'mps:latitude': 37.932579,
 u'mps:longitude': 23.530329,
 u'mz:categories': [],
 u'mz:filesize': u'0',
 u'mz:hierarchy_label': u'1',
 u'mz:is_current': u'1',
 u'name:ara_x_preferred': [u'\u0633\u064a\u0644\u064a\u0646\u064a\u0627\u060c \u0623\u062a\u064a\u0643\u064a'],
 u'name:ara_x_variant': [u'\u0633\u064a\u0644\u064a\u0646\u064a\u0627'],
 u'name:ceb_x_preferred': [u'Sel\xednia'],
 u'name:ell_x_preferred': [u'\u03a3\u03b5\u03bb\u03ae\u03bd\u03b9\u03b1'],
 u'name:ell_x_variant': [u'Sel\xednia',
             u'\u03a3\u03b5\u03bb\u03ae\u03bd\u03b9\u03b1 \u03a3\u03b1\u03bb\u03b1\u03bc\u03af\u03bd\u03b1\u03c2'],
 u'name:eng_x_preferred': [u'Selinia'],
 u'name:eng_x_variant': [u'Sel\xednia', u'Selinia Salamis'],
 u'name:fin_x_preferred': [u'Sel\xednia'],
 u'name:nld_x_preferred': [u'Selinia Salamis'],
 u'name:nno_x_preferred': [u'Sel\xednia'],
 u'name:swe_x_preferred': [u'Sel\xednia'],
 u'name:und_x_variant': [u'\u03a3\u0395\u039b\u0397\u039d\u0399\u0391'],
 u'qs:a0': u'Greece',
 u'qs:a1': u'*\u0391\u03a4\u03a4\u0399\u039a\u0397',
 u'qs:a1_alt': u'ATTIKH',
 u'qs:a1r': u'0',
 u'qs:a2_alt': u'PEIRAIAS',
 u'qs:adm0': u'Greece',
 u'qs:la_lc': u'*',
 u'qs:level': u'locality',
 u'qs:loc': u'\u03a3\u0395\u039b\u0397\u039d\u0399\u0391',
 u'qs:loc_alt': u'SELHNIA',
 u'qs:pop': u'0',
 u'qs:source': u'CCustom EuroGlobalMap + UMZ Urban Polygons + Geonames + GeoPlanet',
 u'qs:type': u'buffered point',
 u'sg:categories': [],
 u'src:geom': u'whosonfirst',
 u'src:geom_alt': [u'quattroshapes_pg', u'quattroshapes'],
 u'src:geom_via': u'quattroshapes',
 u'src:lbl:centroid': u'mapshaper',
 u'src:population': u'geonames',
 u'translations': [u'swe',
          u'swe_x_preferred',
          u'ceb',
          u'ceb_x_preferred',
          u'ara',
          u'ara_x_preferred',
          u'ell',
          u'ell_x_variant',
          u'nno',
          u'nno_x_preferred',
          u'und',
          u'und_x_variant',
          u'eng',
          u'eng_x_preferred',
          u'fin',
          u'fin_x_preferred',
          u'nld',
          u'nld_x_preferred',
          u'ell_x_preferred',
          u'ara_x_variant',
          u'eng_x_variant'],
 u'wof:belongsto': [102191581, 85633171, 85684697],
 u'wof:breaches': [],
 u'wof:categories': [],
 u'wof:concordances': {u'fct:id': u'11516cf2-8f76-11e1-848f-cfd5bf3ef515',
            u'gn:id': 254030,
            u'gp:id': 961641,
            u'qs:id': u'947612',
            u'qs_pg:id': u'947612',
            u'wd:id': u'Q11517425'},
 u'wof:concordances_sources': [u'gp:id',
                u'wd:id',
                u'fct:id',
                u'qs:id',
                u'qs_pg:id',
                u'gn:id'],
 u'wof:country': u'GR',
 u'wof:geomhash': u'4e3b17e5f86679f83e7dfde1714f5cb3',
 u'wof:hierarchy': [{u'continent_id': 102191581,
           u'country_id': 85633171,
           u'locality_id': 101849687,
           u'region_id': 85684697}],
 u'wof:id': 101849687,
 u'wof:lang': [u'eng'],
 u'wof:lastmodified': 1563278051,
 u'wof:name': u'\u03a3\u0395\u039b\u0397\u039d\u0399\u0391',
 u'wof:parent_id': u'85684697',
 'wof:path': '101/849/687/101849687.geojson',
 u'wof:placetype': u'locality',
 u'wof:placetype_id': 102312317,
 u'wof:placetype_names': [],
 u'wof:population': 2509,
 u'wof:population_rank': u'4',
 u'wof:repo': u'whosonfirst-data-admin-gr',
 u'wof:superseded_by': [],
 u'wof:supersedes': [],
 u'wof:tags': []}

Bounding box

swlat, swlon, nelat, nelon

37.932579, 23.530329, 37.932579, 23.530329

swlon, swlat, nelon, nelat

23.530329, 37.932579, 23.530329, 37.932579

Hierarchy

Other

Log