Τράπεζα 101/850/089/101850089.geojson

Τράπεζα is a locality and its consensus geometry is derived from whosonfirst. Its label centroid is derived from mapshaper. Take a screenshot of this map (this may require a few seconds to complete)

Properties — some notes about sources and names

# This is the raw properties hash from the source data itself.
# It _should_ magically transform itself in to a pretty formatted
# table and if it doesn't that probably means there's something wrong
# with the data itself (or maybe it just hasn't been synced yet).
# Or maybe you pressed the "view raw" button to see the raw data.
# Raw data is raw.

{u'counts:concordances_total': u'7',
 u'counts:languages_official': u'0',
 u'counts:languages_spoken': u'0',
 u'counts:languages_total': u'0',
 u'counts:names_colloquial': u'1',
 u'counts:names_languages': u'11',
 u'counts:names_prefered': u'0',
 u'counts:names_total': u'17',
 u'counts:names_variant': u'6',
 u'edtf:cessation': u'uuuu',
 u'edtf:inception': u'uuuu',
 u'geom:area': 0.0,
 u'geom:area_square_m': u'0.0',
 u'geom:bbox': u'33.469567,35.308998,33.469567,35.308998',
 u'geom:latitude': 35.308998,
 u'geom:longitude': 33.469567,
 u'geom:max_latitude': u'35.308998',
 u'geom:max_longitude': u'33.469567',
 u'geom:min_latitude': u'35.308998',
 u'geom:min_longitude': u'33.469567',
 u'geom:type': u'Point',
 u'iso:country': u'CY',
 u'lbl:latitude': 35.308998,
 u'lbl:longitude': 33.469567,
 u'mps:latitude': 35.308998,
 u'mps:longitude': 33.469567,
 u'mz:categories': [],
 u'mz:filesize': u'4096',
 u'mz:hierarchy_label': u'1',
 u'mz:is_current': u'1',
 u'name:bul_x_preferred': [u'\u0422\u0440\u0430\u043f\u0435\u0437\u0430'],
 u'name:ell_x_preferred': [u'Tr\xe1peza'],
 u'name:ell_x_variant': [u'\u03a4\u03c1\u03ac\u03c0\u03b5\u03b6\u03b1',
             u'\u039c\u03c0\u03ad\u03c3\u03c0\u03b1\u03c1\u03bc\u03b1\u03ba'],
 u'name:eng_x_preferred': [u'Teknecik'],
 u'name:eng_x_variant': [u'Trapeza'],
 u'name:fas_x_preferred': [u'\u062a\u0631\u0627\u067e\u0632\u0627'],
 u'name:hye_x_preferred': [u'\u054f\u0580\u0561\u057a\u0565\u0566\u0561'],
 u'name:nld_x_preferred': [u'Trapeza'],
 u'name:pol_x_preferred': [u'Trapeza'],
 u'name:tur_x_preferred': [u'Be\u015fparmak'],
 u'name:und_x_colloquial': [u'Besparmak'],
 u'name:und_x_preferred': [u'Trapeza'],
 u'name:und_x_variant': [u'Be\u015fparmak'],
 u'name:unk_x_variant': [u'Be\u015fparmak'],
 u'name:urd_x_preferred': [u'\u062a\u0631\u0627\u067e\u06cc\u0632\u0627\u060c \u0642\u0628\u0631\u0635'],
 u'name:urd_x_variant': [u'\u062a\u0631\u0627\u067e\u06cc\u0632\u0627'],
 u'qs:a0': u'\u039a\u03cd\u03c0\u03c1\u03bf\u03c2',
 u'qs:a1': u'*\u039a\u03b5\u03c1\u03cd\u03bd\u03b5\u03b9\u03b1',
 u'qs:a1_alt': u'Keryneia',
 u'qs:a1r': u'0',
 u'qs:adm0': u'\u039a\u03cd\u03c0\u03c1\u03bf\u03c2',
 u'qs:la_lc': u'*',
 u'qs:level': u'locality',
 u'qs:loc': u'\u03a4\u03c1\u03ac\u03c0\u03b5\u03b6\u03b1',
 u'qs:loc_alt': u'Trapeza',
 u'qs:pop': u'0',
 u'qs:source': u'NCustom EuroGlobalMap + UMZ Urban Polygons + Geonames + GeoPlanet',
 u'qs:type': u'buffered point',
 u'sg:categories': [],
 u'src:geom': u'whosonfirst',
 u'src:geom_alt': [u'quattroshapes_pg', u'quattroshapes'],
 u'src:geom_via': u'quattroshapes',
 u'src:lbl:centroid': u'mapshaper',
 u'translations': [u'und',
          u'und_x_variant',
          u'ell',
          u'ell_x_variant',
          u'hye',
          u'hye_x_preferred',
          u'bul',
          u'bul_x_preferred',
          u'eng',
          u'eng_x_preferred',
          u'und_x_colloquial',
          u'unk',
          u'unk_x_variant',
          u'fas',
          u'fas_x_preferred',
          u'urd',
          u'urd_x_preferred',
          u'nld',
          u'nld_x_preferred',
          u'tur',
          u'tur_x_preferred',
          u'ell_x_preferred',
          u'pol',
          u'pol_x_preferred',
          u'und_x_preferred',
          u'eng_x_variant',
          u'urd_x_variant'],
 u'wof:belongsto': [102191569, 85632437, 85681187, 85632375, 85682393],
 u'wof:breaches': [],
 u'wof:categories': [],
 u'wof:concordances': {u'fct:id': u'06ef6b9c-8f76-11e1-848f-cfd5bf3ef515',
            u'gn:id': 146030,
            u'gp:id': 841732,
            u'qs:id': u'478023',
            u'qs_pg:id': u'478023',
            u'wd:id': u'Q7835563',
            u'wk:page': u'Trapeza, Cyprus'},
 u'wof:concordances_sources': [u'gp:id',
                u'wd:id',
                u'fct:id',
                u'qs:id',
                u'wk:page',
                u'qs_pg:id',
                u'gn:id'],
 u'wof:country': u'CY',
 u'wof:geomhash': u'dee8127711e250805910945c97031da8',
 u'wof:hierarchy': [{u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': 85632437,
           u'disputed_id': u'85632375',
           u'locality_id': 101850089,
           u'region_id': 85681187},
          {u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': 85632375,
           u'disputed_id': u'85632375',
           u'locality_id': 101850089,
           u'region_id': 85681187},
          {u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': 85632437,
           u'disputed_id': u'85632375',
           u'locality_id': 101850089,
           u'region_id': 85682393},
          {u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': 85632375,
           u'disputed_id': u'85632375',
           u'locality_id': 101850089,
           u'region_id': 85682393}],
 u'wof:id': 101850089,
 u'wof:lang': [u'eng'],
 u'wof:lastmodified': 1563574441,
 u'wof:name': u'\u03a4\u03c1\u03ac\u03c0\u03b5\u03b6\u03b1',
 u'wof:parent_id': u'-4',
 'wof:path': '101/850/089/101850089.geojson',
 u'wof:placetype': u'locality',
 u'wof:placetype_id': 102312317,
 u'wof:placetype_names': [],
 u'wof:repo': u'whosonfirst-data-admin-cy',
 u'wof:superseded_by': [],
 u'wof:supersedes': [],
 u'wof:tags': []}

Bounding box

swlat, swlon, nelat, nelon

35.308998, 33.469567, 35.308998, 33.469567

swlon, swlat, nelon, nelat

33.469567, 35.308998, 33.469567, 35.308998

Hierarchy

Other

Log