ΜΕΤΣΟΒΟΝ 101/855/199/101855199.geojson

ΜΕΤΣΟΒΟΝ is a locality and its consensus geometry is derived from whosonfirst. Its label centroid is derived from mapshaper. Take a screenshot of this map (this may require a few seconds to complete)

Properties — some notes about sources and names

# This is the raw properties hash from the source data itself.
# It _should_ magically transform itself in to a pretty formatted
# table and if it doesn't that probably means there's something wrong
# with the data itself (or maybe it just hasn't been synced yet).
# Or maybe you pressed the "view raw" button to see the raw data.
# Raw data is raw.

{u'counts:concordances_total': u'6',
 u'counts:languages_official': u'0',
 u'counts:languages_spoken': u'0',
 u'counts:languages_total': u'0',
 u'counts:names_colloquial': u'0',
 u'counts:names_languages': u'31',
 u'counts:names_prefered': u'0',
 u'counts:names_total': u'37',
 u'counts:names_variant': u'5',
 u'edtf:cessation': u'uuuu',
 u'edtf:inception': u'uuuu',
 u'geom:area': 0.0,
 u'geom:area_square_m': u'0.0',
 u'geom:bbox': u'21.180795,39.76878,21.180795,39.76878',
 u'geom:latitude': 39.76878,
 u'geom:longitude': 21.180795,
 u'geom:max_latitude': u'39.76878',
 u'geom:max_longitude': u'21.180795',
 u'geom:min_latitude': u'39.76878',
 u'geom:min_longitude': u'21.180795',
 u'geom:type': u'Point',
 u'gn:population': 2503,
 u'iso:country': u'GR',
 u'lbl:latitude': 39.76878,
 u'lbl:longitude': 21.180795,
 u'mps:latitude': 39.76878,
 u'mps:longitude': 21.180795,
 u'mz:categories': [],
 u'mz:filesize': u'4096',
 u'mz:hierarchy_label': u'1',
 u'mz:is_current': u'1',
 u'name:ara_x_preferred': [u'\u0645\u064a\u062a\u0633\u0648\u0641\u0648'],
 u'name:bul_x_preferred': [u'\u041c\u0435\u0446\u043e\u0432\u043e'],
 u'name:ceb_x_preferred': [u'Metsovo'],
 u'name:ces_x_preferred': [u'Metsovo'],
 u'name:deu_x_preferred': [u'Metsovo'],
 u'name:ell_x_historical': [u'\u039c\u03ad\u03c4\u03b6\u03bf\u03b2\u03bf'],
 u'name:ell_x_preferred': [u'\u039c\u03ad\u03c4\u03c3\u03bf\u03b2\u03bf'],
 u'name:ell_x_variant': [u'\u039c\u03ad\u03c4\u03c3\u03bf\u03b2\u03bf\u03bd',
             u'\u039c\u03ad\u03c4\u03b6\u03bf\u03b2\u03bf'],
 u'name:eng_x_preferred': [u'Metsovo'],
 u'name:fin_x_preferred': [u'M\xe9tsovo'],
 u'name:fra_x_preferred': [u'Metsovo'],
 u'name:hbs_x_preferred': [u'Mecovo'],
 u'name:heb_x_preferred': [u'\u05de\u05e6\u05d5\u05d1\u05d5'],
 u'name:hrv_x_preferred': [u'Metsovo'],
 u'name:ita_x_preferred': [u'Metsovo'],
 u'name:ita_x_variant': [u'Mezzovo'],
 u'name:jpn_x_preferred': [u'\u30e1\u30c4\u30a9\u30f4\u30a9'],
 u'name:mkd_x_preferred': [u'\u041c\u0435\u0447\u043e\u0432\u043e'],
 u'name:nld_x_preferred': [u'Metsovo'],
 u'name:nno_x_preferred': [u'M\xe9tsovo'],
 u'name:nob_x_preferred': [u'Metsovo'],
 u'name:pol_x_preferred': [u'Metsowo'],
 u'name:por_x_preferred': [u'M\xe9tsovo'],
 u'name:ron_x_preferred': [u'Me\u021bovo'],
 u'name:ron_x_variant': [u'Metsovo'],
 u'name:rup_x_preferred': [u'Aminciu'],
 u'name:rus_x_preferred': [u'\u041c\u0435\u0446\u043e\u0432\u043e'],
 u'name:rus_x_variant': [u'\u041c\u0435\u0301\u0446\u043e\u0432\u043e'],
 u'name:slk_x_preferred': [u'Metsovo'],
 u'name:spa_x_preferred': [u'Metsovo'],
 u'name:sqi_x_preferred': [u'Mecova'],
 u'name:srp_x_preferred': [u'\u041c\u0435\u0446\u043e\u0432\u043e\u043d'],
 u'name:swe_x_preferred': [u'Metsovo'],
 u'name:tur_x_preferred': [u'Ma\xe7ova'],
 u'name:ukr_x_preferred': [u'\u041c\u0435\u0446\u043e\u0432\u043e'],
 u'name:vie_x_preferred': [u'Metsovo'],
 u'qs:a0': u'Greece',
 u'qs:a1': u'*\u0397\u03a0\u0395\u0399\u03a1\u039f\u03a3',
 u'qs:a1_alt': u'HPEIROS',
 u'qs:a1r': u'0',
 u'qs:a2_alt': u'IVANNINA',
 u'qs:adm0': u'Greece',
 u'qs:la_lc': u'*',
 u'qs:level': u'locality',
 u'qs:loc': u'\u039c\u0395\u03a4\u03a3\u039f\u0392\u039f\u039d',
 u'qs:loc_alt': u'METSOBON',
 u'qs:pop': u'0',
 u'qs:source': u'CCustom EuroGlobalMap + UMZ Urban Polygons + Geonames + GeoPlanet',
 u'qs:type': u'buffered point',
 u'sg:categories': [],
 u'src:geom': u'whosonfirst',
 u'src:geom_alt': [u'quattroshapes_pg', u'quattroshapes'],
 u'src:geom_via': u'quattroshapes',
 u'src:lbl:centroid': u'mapshaper',
 u'src:population': u'geonames',
 u'translations': [u'slk',
          u'slk_x_preferred',
          u'ell',
          u'ell_x_variant',
          u'bul',
          u'bul_x_preferred',
          u'eng',
          u'eng_x_preferred',
          u'fra',
          u'fra_x_preferred',
          u'spa',
          u'spa_x_preferred',
          u'mkd',
          u'mkd_x_preferred',
          u'srp',
          u'srp_x_preferred',
          u'sqi',
          u'sqi_x_preferred',
          u'ita',
          u'ita_x_preferred',
          u'nno',
          u'nno_x_preferred',
          u'fin',
          u'fin_x_preferred',
          u'ron',
          u'ron_x_preferred',
          u'tur',
          u'tur_x_preferred',
          u'ita_x_variant',
          u'rus',
          u'rus_x_variant',
          u'nob',
          u'nob_x_preferred',
          u'ceb',
          u'ceb_x_preferred',
          u'ron_x_variant',
          u'deu',
          u'deu_x_preferred',
          u'ell_x_preferred',
          u'ara',
          u'ara_x_preferred',
          u'heb',
          u'heb_x_preferred',
          u'por',
          u'por_x_preferred',
          u'ell_x_historical',
          u'vie',
          u'vie_x_preferred',
          u'jpn',
          u'jpn_x_preferred',
          u'ukr',
          u'ukr_x_preferred',
          u'swe',
          u'swe_x_preferred',
          u'hrv',
          u'hrv_x_preferred',
          u'rup',
          u'rup_x_preferred',
          u'rus_x_preferred',
          u'hbs',
          u'hbs_x_preferred',
          u'ces',
          u'ces_x_preferred',
          u'pol',
          u'pol_x_preferred',
          u'nld',
          u'nld_x_preferred'],
 u'wd:latitude': u'39.770278',
 u'wd:longitude': u'21.183889',
 u'wd:wordcount': u'4238',
 u'wof:belongsto': [102191581, 85633171, 85684631],
 u'wof:breaches': [],
 u'wof:categories': [],
 u'wof:concordances': {u'gn:id': 257083,
            u'gp:id': 966067,
            u'qs:id': u'1305619',
            u'qs_pg:id': u'232409',
            u'wd:id': u'Q985630',
            u'wk:page': u'Metsovo'},
 u'wof:concordances_sources': [u'gp:id',
                u'wd:id',
                u'wk:page',
                u'qs:id',
                u'qs_pg:id',
                u'gn:id'],
 u'wof:country': u'GR',
 u'wof:geomhash': u'717f278bb1fa886b385803c5c47299c2',
 u'wof:hierarchy': [{u'continent_id': 102191581,
           u'country_id': 85633171,
           u'locality_id': 101855199,
           u'region_id': 85684631}],
 u'wof:id': 101855199,
 u'wof:lastmodified': 1563278154,
 u'wof:name': u'\u039c\u0395\u03a4\u03a3\u039f\u0392\u039f\u039d',
 u'wof:parent_id': u'85684631',
 'wof:path': '101/855/199/101855199.geojson',
 u'wof:placetype': u'locality',
 u'wof:placetype_id': 102312317,
 u'wof:placetype_names': [],
 u'wof:population': 2503,
 u'wof:population_rank': u'4',
 u'wof:repo': u'whosonfirst-data-admin-gr',
 u'wof:superseded_by': [],
 u'wof:supersedes': [],
 u'wof:tags': []}

Bounding box

swlat, swlon, nelat, nelon

39.76878, 21.180795, 39.76878, 21.180795

swlon, swlat, nelon, nelat

21.180795, 39.76878, 21.180795, 39.76878

Hierarchy

Other

Log