ΒΕΡΓΙΝΑ 101/855/955/101855955.geojson

ΒΕΡΓΙΝΑ is a locality and its consensus geometry is derived from whosonfirst. Its label centroid is derived from mapshaper. Take a screenshot of this map (this may require a few seconds to complete)

Properties — some notes about sources and names

# This is the raw properties hash from the source data itself.
# It _should_ magically transform itself in to a pretty formatted
# table and if it doesn't that probably means there's something wrong
# with the data itself (or maybe it just hasn't been synced yet).
# Or maybe you pressed the "view raw" button to see the raw data.
# Raw data is raw.

{u'counts:concordances_total': u'6',
 u'counts:languages_official': u'0',
 u'counts:languages_spoken': u'0',
 u'counts:languages_total': u'0',
 u'counts:names_colloquial': u'0',
 u'counts:names_languages': u'46',
 u'counts:names_prefered': u'0',
 u'counts:names_total': u'48',
 u'counts:names_variant': u'3',
 u'edtf:cessation': u'uuuu',
 u'edtf:inception': u'uuuu',
 u'geom:area': 0.0,
 u'geom:area_square_m': u'0.0',
 u'geom:bbox': u'22.320085,40.487808,22.320085,40.487808',
 u'geom:latitude': 40.487808,
 u'geom:longitude': 22.320085,
 u'geom:max_latitude': u'40.487808',
 u'geom:max_longitude': u'22.320085',
 u'geom:min_latitude': u'40.487808',
 u'geom:min_longitude': u'22.320085',
 u'geom:type': u'Point',
 u'gn:population': 1242,
 u'iso:country': u'GR',
 u'lbl:latitude': 40.487808,
 u'lbl:longitude': 22.320085,
 u'mps:latitude': 40.487808,
 u'mps:longitude': 22.320085,
 u'mz:categories': [],
 u'mz:filesize': u'4096',
 u'mz:hierarchy_label': u'1',
 u'mz:is_current': u'1',
 u'name:ara_x_preferred': [u'\u0641\u064a\u0631\u063a\u064a\u0646\u0627'],
 u'name:bel_x_preferred': [u'\u0412\u044f\u0440\u0433\u0456\u043d\u0430'],
 u'name:bul_x_preferred': [u'\u0412\u0435\u0440\u0433\u0438\u043d\u0430'],
 u'name:cat_x_preferred': [u'Vergina'],
 u'name:ceb_x_preferred': [u'Verg\xedna'],
 u'name:ces_x_preferred': [u'Vergina'],
 u'name:deu_x_preferred': [u'Vergina'],
 u'name:ell_x_preferred': [u'\u0392\u03b5\u03c1\u03b3\u03af\u03bd\u03b1'],
 u'name:ell_x_variant': [u'Verg\xedna'],
 u'name:eng_x_preferred': [u'Vergina'],
 u'name:fas_x_preferred': [u'\u0648\u0631\u062c\u06cc\u0646\u0627'],
 u'name:fin_x_preferred': [u'Vergina'],
 u'name:fra_x_preferred': [u'\xc6ges'],
 u'name:fra_x_variant': [u'Aig\xe9ai'],
 u'name:glg_x_preferred': [u'Vergina'],
 u'name:hbs_x_preferred': [u'Vergina'],
 u'name:heb_x_preferred': [u'\u05d5\u05e8\u05d2\u05d9\u05e0\u05d4'],
 u'name:hin_x_preferred': [u'\u0935\u0930\u094d\u091c\u093f\u0928\u093e'],
 u'name:hrv_x_preferred': [u'Vergina'],
 u'name:hun_x_preferred': [u'Vergina'],
 u'name:hye_x_preferred': [u'\u054e\u0565\u0580\u0563\u056b\u0576\u0561'],
 u'name:ind_x_preferred': [u'Vergina'],
 u'name:ita_x_preferred': [u'Verghina'],
 u'name:jpn_x_preferred': [u'\u30f4\u30a7\u30eb\u30ae\u30ca'],
 u'name:kat_x_preferred': [u'\u10d5\u10d4\u10e0\u10d2\u10d8\u10dc\u10d0'],
 u'name:kor_x_preferred': [u'\ubca0\ub974\uae30\ub098'],
 u'name:lat_x_preferred': [u'Aegae'],
 u'name:lav_x_preferred': [u'Vergina'],
 u'name:mar_x_preferred': [u'\u090f\u091c\u093f\u092f\u093e'],
 u'name:mkd_x_preferred': [u'\u041a\u0443\u0442\u043b\u0435\u0448'],
 u'name:nld_x_preferred': [u'Vergina'],
 u'name:nno_x_preferred': [u'Verg\xedna'],
 u'name:nob_x_preferred': [u'Vergina'],
 u'name:nor_x_preferred': [u'Vergina'],
 u'name:pol_x_preferred': [u'Wergina'],
 u'name:por_x_preferred': [u'Vergina'],
 u'name:ron_x_preferred': [u'Vergina'],
 u'name:rus_x_preferred': [u'\u0412\u0435\u0440\u0433\u0438\u043d\u0430'],
 u'name:slk_x_preferred': [u'Vergina'],
 u'name:spa_x_preferred': [u'Vergina'],
 u'name:srp_x_preferred': [u'\u0412\u0435\u0440\u0433\u0438\u043d\u0430'],
 u'name:swe_x_preferred': [u'Vergina'],
 u'name:tam_x_preferred': [u'\u0bb5\u0bc6\u0bb0\u0bcd\u0b9c\u0bbf\u0ba9\u0bbe'],
 u'name:tur_x_preferred': [u'Vergina'],
 u'name:ukr_x_preferred': [u'\u0412\u0435\u0440\u0433\u0456\u043d\u0430'],
 u'name:unk_x_variant': [u'K\xfatles'],
 u'name:urd_x_preferred': [u'\u0648\u0631\u062c\u06cc\u0646\u0627'],
 u'name:zho_x_preferred': [u'\u7ef4\u5c14\u5409\u7eb3'],
 u'qs:a0': u'Greece',
 u'qs:a1': u'*\u039a\u0395\u039d\u03a4\u03a1\u0399\u039a\u0397 \u039c\u0391\u039a\u0395\u0394\u039f\u039d\u0399\u0391',
 u'qs:a1_alt': u'KENTRIKH MAKEDONIA',
 u'qs:a1r': u'0',
 u'qs:a2_alt': u'HMAUIA',
 u'qs:adm0': u'Greece',
 u'qs:la_lc': u'*',
 u'qs:level': u'locality',
 u'qs:loc': u'\u0392\u0395\u03a1\u0393\u0399\u039d\u0391',
 u'qs:loc_alt': u'BERGINA',
 u'qs:pop': u'0',
 u'qs:source': u'CCustom EuroGlobalMap + UMZ Urban Polygons + Geonames + GeoPlanet',
 u'qs:type': u'buffered point',
 u'sg:categories': [],
 u'src:geom': u'whosonfirst',
 u'src:geom_alt': [u'quattroshapes_pg', u'quattroshapes'],
 u'src:geom_via': u'quattroshapes',
 u'src:lbl:centroid': u'mapshaper',
 u'src:population': u'geonames',
 u'translations': [u'nor',
          u'nor_x_preferred',
          u'slk',
          u'slk_x_preferred',
          u'glg',
          u'glg_x_preferred',
          u'hin',
          u'hin_x_preferred',
          u'ell',
          u'ell_x_variant',
          u'bul',
          u'bul_x_preferred',
          u'tam',
          u'tam_x_preferred',
          u'eng',
          u'eng_x_preferred',
          u'fra',
          u'fra_x_preferred',
          u'spa',
          u'spa_x_preferred',
          u'hun',
          u'hun_x_preferred',
          u'mkd',
          u'mkd_x_preferred',
          u'ron',
          u'ron_x_preferred',
          u'srp',
          u'srp_x_preferred',
          u'ita',
          u'ita_x_preferred',
          u'nno',
          u'nno_x_preferred',
          u'fin',
          u'fin_x_preferred',
          u'tur',
          u'tur_x_preferred',
          u'kor',
          u'kor_x_preferred',
          u'lav',
          u'lav_x_preferred',
          u'nob',
          u'nob_x_preferred',
          u'ceb',
          u'ceb_x_preferred',
          u'deu',
          u'deu_x_preferred',
          u'ell_x_preferred',
          u'ara',
          u'ara_x_preferred',
          u'heb',
          u'heb_x_preferred',
          u'cat',
          u'cat_x_preferred',
          u'unk',
          u'unk_x_variant',
          u'por',
          u'por_x_preferred',
          u'fas',
          u'fas_x_preferred',
          u'kat',
          u'kat_x_preferred',
          u'fra_x_variant',
          u'jpn',
          u'jpn_x_preferred',
          u'ukr',
          u'ukr_x_preferred',
          u'swe',
          u'swe_x_preferred',
          u'hrv',
          u'hrv_x_preferred',
          u'zho',
          u'zho_x_preferred',
          u'lat',
          u'lat_x_preferred',
          u'bel',
          u'bel_x_preferred',
          u'rus',
          u'rus_x_preferred',
          u'hbs',
          u'hbs_x_preferred',
          u'hye',
          u'hye_x_preferred',
          u'ces',
          u'ces_x_preferred',
          u'urd',
          u'urd_x_preferred',
          u'pol',
          u'pol_x_preferred',
          u'mar',
          u'mar_x_preferred',
          u'nld',
          u'nld_x_preferred',
          u'ind',
          u'ind_x_preferred'],
 u'wd:wordcount': u'2671',
 u'wof:belongsto': [102191581, 85633171, 85684637],
 u'wof:breaches': [],
 u'wof:categories': [],
 u'wof:concordances': {u'gn:id': 733901,
            u'gp:id': 964489,
            u'qs:id': u'276118',
            u'qs_pg:id': u'276118',
            u'wd:id': u'Q213916',
            u'wk:page': u'Vergina'},
 u'wof:concordances_sources': [u'gp:id',
                u'wd:id',
                u'wk:page',
                u'qs:id',
                u'qs_pg:id',
                u'gn:id'],
 u'wof:country': u'GR',
 u'wof:geomhash': u'a87b131585fc0010db35ab9b8b70a3a7',
 u'wof:hierarchy': [{u'continent_id': 102191581,
           u'country_id': 85633171,
           u'locality_id': 101855955,
           u'region_id': 85684637}],
 u'wof:id': 101855955,
 u'wof:lastmodified': 1563278134,
 u'wof:name': u'\u0392\u0395\u03a1\u0393\u0399\u039d\u0391',
 u'wof:parent_id': u'85684637',
 'wof:path': '101/855/955/101855955.geojson',
 u'wof:placetype': u'locality',
 u'wof:placetype_id': 102312317,
 u'wof:placetype_names': [],
 u'wof:population': 1242,
 u'wof:population_rank': u'3',
 u'wof:repo': u'whosonfirst-data-admin-gr',
 u'wof:superseded_by': [],
 u'wof:supersedes': [],
 u'wof:tags': []}

Bounding box

swlat, swlon, nelat, nelon

40.487808, 22.320085, 40.487808, 22.320085

swlon, swlat, nelon, nelat

22.320085, 40.487808, 22.320085, 40.487808

Hierarchy

Other

Log