ΗΡΑΚΛΕΙΑ 101/856/945/101856945.geojson

ΗΡΑΚΛΕΙΑ is a locality and its consensus geometry is derived from whosonfirst. Its label centroid is derived from mapshaper. Take a screenshot of this map (this may require a few seconds to complete)

Properties — some notes about sources and names

# This is the raw properties hash from the source data itself.
# It _should_ magically transform itself in to a pretty formatted
# table and if it doesn't that probably means there's something wrong
# with the data itself (or maybe it just hasn't been synced yet).
# Or maybe you pressed the "view raw" button to see the raw data.
# Raw data is raw.

{u'counts:concordances_total': u'5',
 u'counts:languages_official': u'0',
 u'counts:languages_spoken': u'0',
 u'counts:languages_total': u'0',
 u'counts:names_colloquial': u'0',
 u'counts:names_languages': u'15',
 u'counts:names_prefered': u'0',
 u'counts:names_total': u'30',
 u'counts:names_variant': u'12',
 u'edtf:cessation': u'uuuu',
 u'edtf:inception': u'uuuu',
 u'geom:area': 0.0,
 u'geom:area_square_m': u'0.0',
 u'geom:bbox': u'23.282215,41.182953,23.282215,41.182953',
 u'geom:latitude': 41.182953,
 u'geom:longitude': 23.282215,
 u'geom:max_latitude': u'41.182953',
 u'geom:max_longitude': u'23.282215',
 u'geom:min_latitude': u'41.182953',
 u'geom:min_longitude': u'23.282215',
 u'geom:type': u'Point',
 u'gn:population': 3786,
 u'iso:country': u'GR',
 u'lbl:latitude': 41.182953,
 u'lbl:longitude': 23.282215,
 u'mps:latitude': 41.182953,
 u'mps:longitude': 23.282215,
 u'mz:categories': [],
 u'mz:filesize': u'4096',
 u'mz:hierarchy_label': u'1',
 u'mz:is_current': u'1',
 u'name:ara_x_preferred': [u'\u0625\u0631\u0627\u0643\u0644\u064a\u0627\u060c \u0633\u064a\u0631\u0631\u064a'],
 u'name:ara_x_variant': [u'\u0625\u0631\u0627\u0643\u0644\u064a\u0627'],
 u'name:bul_x_preferred': [u'\u0414\u043e\u043b\u043d\u0430 \u0414\u0436\u0443\u043c\u0430\u044f'],
 u'name:bul_x_variant': [u'\u0418\u0440\u0430\u043a\u043b\u0438\u044f'],
 u'name:ell_x_historical': [u'\u03a4\u03b6\u03bf\u03c5\u03bc\u03b1\u03b3\u03b9\u03ac',
              u'\u03a4\u03b6\u03bf\u03c5\u03bc\u03b1\u03b3\u03b9\u03ac-\u039c\u03c0\u03b1\u03ca\u03c1\u03b1\u03ba\u03bb\u03ae'],
 u'name:ell_x_preferred': [u'\u0394\u03ae\u03bc\u03bf\u03c2 \u0397\u03c1\u03b1\u03ba\u03bb\u03b5\u03af\u03b1\u03c2'],
 u'name:ell_x_variant': [u'Ir\xe1kleia',
             u'\u0397\u03c1\u03ac\u03ba\u03bb\u03b5\u03b9\u03b1',
             u'\u03a4\u03b6\u03bf\u03c5\u03bc\u03b1\u03b3\u03b9\u03ac',
             u'\u03a4\u03b6\u03bf\u03c5\u03bc\u03b1\u03b3\u03b9\u03ac-\u039c\u03c0\u03b1\u03ca\u03c1\u03b1\u03ba\u03bb\u03ae',
             u'\u0397\u03c1\u03ac\u03ba\u03bb\u03b5\u03b9\u03b1 \u03a3\u03b5\u03c1\u03c1\u03ce\u03bd'],
 u'name:eng_x_historical': [u'Tzoumagia'],
 u'name:eng_x_preferred': [u'Tzoumagia'],
 u'name:eng_x_variant': [u'Irakleia', u'Iraklia'],
 u'name:fin_x_preferred': [u'Ir\xe1kleia'],
 u'name:fra_x_preferred': [u'Iraklia'],
 u'name:ita_x_preferred': [u'Irakleia'],
 u'name:mkd_x_preferred': [u'\u0414\u043e\u043b\u043d\u0430 \u040f\u0443\u043c\u0430\u0458\u0430'],
 u'name:nld_x_preferred': [u'Iraklia'],
 u'name:nno_x_preferred': [u'Ir\xe1klia i S\xe9rres'],
 u'name:nno_x_variant': [u'Ir\xe1klia'],
 u'name:pol_x_preferred': [u'Iraklia'],
 u'name:pol_x_variant': [u'Irakleia'],
 u'name:rup_x_preferred': [u'Giumala de Jos'],
 u'name:swe_x_preferred': [u'Ir\xe1kleia'],
 u'name:tur_x_historical': [u'Barakli Cuma'],
 u'name:tur_x_preferred': [u'Barakli Cuma'],
 u'name:unk_x_variant': [u'Beirakl\xed Juma'],
 u'qs:a0': u'Greece',
 u'qs:a1': u'*\u039a\u0395\u039d\u03a4\u03a1\u0399\u039a\u0397 \u039c\u0391\u039a\u0395\u0394\u039f\u039d\u0399\u0391',
 u'qs:a1_alt': u'KENTRIKH MAKEDONIA',
 u'qs:a1r': u'0',
 u'qs:a2_alt': u'SERRES',
 u'qs:adm0': u'Greece',
 u'qs:la_lc': u'*',
 u'qs:level': u'locality',
 u'qs:loc': u'\u0397\u03a1\u0391\u039a\u039b\u0395\u0399\u0391',
 u'qs:loc_alt': u'HRAKLEIA',
 u'qs:pop': u'0',
 u'qs:source': u'CCustom EuroGlobalMap + UMZ Urban Polygons + Geonames + GeoPlanet',
 u'qs:type': u'buffered point',
 u'sg:categories': [],
 u'src:geom': u'whosonfirst',
 u'src:geom_alt': [u'quattroshapes'],
 u'src:geom_via': u'quattroshapes',
 u'src:lbl:centroid': u'mapshaper',
 u'src:population': u'geonames',
 u'translations': [u'eng',
          u'eng_x_historical',
          u'ell',
          u'ell_x_variant',
          u'bul',
          u'bul_x_preferred',
          u'eng_x_preferred',
          u'fra',
          u'fra_x_preferred',
          u'mkd',
          u'mkd_x_preferred',
          u'eng_x_variant',
          u'ita',
          u'ita_x_preferred',
          u'bul_x_variant',
          u'nno',
          u'nno_x_preferred',
          u'fin',
          u'fin_x_preferred',
          u'tur',
          u'tur_x_preferred',
          u'ara',
          u'ara_x_variant',
          u'ell_x_preferred',
          u'ara_x_preferred',
          u'unk',
          u'unk_x_variant',
          u'ell_x_historical',
          u'swe',
          u'swe_x_preferred',
          u'nno_x_variant',
          u'rup',
          u'rup_x_preferred',
          u'tur_x_historical',
          u'pol',
          u'pol_x_preferred',
          u'pol_x_variant',
          u'nld',
          u'nld_x_preferred'],
 u'wd:wordcount': u'177',
 u'wof:belongsto': [102191581, 85633171, 85684637],
 u'wof:breaches': [],
 u'wof:categories': [],
 u'wof:concordances': {u'gn:id': 736108,
            u'gp:id': 56558207,
            u'qs:id': u'947064',
            u'wd:id': u'Q3399421',
            u'wk:page': u'Irakleia, Serres'},
 u'wof:concordances_sources': [u'gn:id',
                u'gp:id',
                u'qs:id',
                u'wk:page',
                u'wd:id'],
 u'wof:country': u'GR',
 u'wof:geomhash': u'1b88d22f18c3ddc5f246815ddb40e701',
 u'wof:hierarchy': [{u'continent_id': 102191581,
           u'country_id': 85633171,
           u'locality_id': 101856945,
           u'region_id': 85684637}],
 u'wof:id': 101856945,
 u'wof:lastmodified': 1563277972,
 u'wof:name': u'\u0397\u03a1\u0391\u039a\u039b\u0395\u0399\u0391',
 u'wof:parent_id': u'85684637',
 'wof:path': '101/856/945/101856945.geojson',
 u'wof:placetype': u'locality',
 u'wof:placetype_id': 102312317,
 u'wof:placetype_names': [],
 u'wof:population': 3786,
 u'wof:population_rank': u'4',
 u'wof:repo': u'whosonfirst-data-admin-gr',
 u'wof:superseded_by': [],
 u'wof:supersedes': [],
 u'wof:tags': []}

Bounding box

swlat, swlon, nelat, nelon

41.182953, 23.282215, 41.182953, 23.282215

swlon, swlat, nelon, nelat

23.282215, 41.182953, 23.282215, 41.182953

Hierarchy

Other

Log