ΝΑΟΥΣΑ 101/857/429/101857429.geojson

ΝΑΟΥΣΑ is a locality and its consensus geometry is derived from whosonfirst. Its label centroid is derived from mapshaper. Take a screenshot of this map (this may require a few seconds to complete)

Properties — some notes about sources and names

# This is the raw properties hash from the source data itself.
# It _should_ magically transform itself in to a pretty formatted
# table and if it doesn't that probably means there's something wrong
# with the data itself (or maybe it just hasn't been synced yet).
# Or maybe you pressed the "view raw" button to see the raw data.
# Raw data is raw.

{u'counts:concordances_total': u'6',
 u'counts:languages_official': u'0',
 u'counts:languages_spoken': u'0',
 u'counts:languages_total': u'0',
 u'counts:names_colloquial': u'0',
 u'counts:names_languages': u'45',
 u'counts:names_prefered': u'0',
 u'counts:names_total': u'47',
 u'counts:names_variant': u'3',
 u'edtf:cessation': u'uuuu',
 u'edtf:inception': u'uuuu',
 u'geom:area': 0.0,
 u'geom:area_square_m': u'0.0',
 u'geom:bbox': u'22.069248,40.628945,22.069248,40.628945',
 u'geom:latitude': 40.628945,
 u'geom:longitude': 22.069248,
 u'geom:max_latitude': u'40.628945',
 u'geom:max_longitude': u'22.069248',
 u'geom:min_latitude': u'40.628945',
 u'geom:min_longitude': u'22.069248',
 u'geom:type': u'Point',
 u'gn:population': 19887,
 u'iso:country': u'GR',
 u'lbl:latitude': 40.628945,
 u'lbl:longitude': 22.069248,
 u'mps:latitude': 40.628945,
 u'mps:longitude': 22.069248,
 u'mz:categories': [],
 u'mz:filesize': u'4096',
 u'mz:hierarchy_label': u'1',
 u'mz:is_current': u'-1',
 u'name:ara_x_preferred': [u'\u0646\u0627\u0648\u0633\u0627'],
 u'name:ben_x_preferred': [u'\u09a8\u09be\u0989\u09b8\u09be'],
 u'name:bul_x_preferred': [u'\u041d\u0435\u0433\u0443\u0448'],
 u'name:ceb_x_preferred': [u'N\xe1ousa'],
 u'name:ces_x_preferred': [u'Nausa'],
 u'name:chu_x_preferred': [u'\u041d\u0463\u0433\u043e\u0443\u0448\u044c'],
 u'name:dan_x_preferred': [u'Naousa'],
 u'name:deu_x_preferred': [u'Naoussa'],
 u'name:ell_x_preferred': [u'\u039d\u03ac\u03bf\u03c5\u03c3\u03b1'],
 u'name:ell_x_variant': [u'\u039d\u03ac\u03bf\u03c5\u03c3\u03b1 \u0397\u03bc\u03b1\u03b8\u03af\u03b1\u03c2'],
 u'name:eng_x_preferred': [u'Naousa'],
 u'name:fas_x_preferred': [u'\u0646\u0627\u0626\u0648\u0633\u0627'],
 u'name:fin_x_preferred': [u'N\xe1ousa'],
 u'name:fra_x_preferred': [u'N\xe1oussa'],
 u'name:guj_x_preferred': [u'\u0aa8\u0abe\u0a93\u0ab8\u0abe'],
 u'name:hin_x_preferred': [u'\u0928\u093e\u090a\u0938\u093e'],
 u'name:hun_x_preferred': [u'Na\xfasza'],
 u'name:ind_x_preferred': [u'Naousa'],
 u'name:ita_x_preferred': [u'Naoussa'],
 u'name:jpn_x_preferred': [u'\u30ca\u30a6\u30b5'],
 u'name:kan_x_preferred': [u'\u0ca8\u0ccc\u0cb8'],
 u'name:kor_x_preferred': [u'\ub098\uc6b0\uc0ac'],
 u'name:lav_x_preferred': [u'Nausa'],
 u'name:lit_x_preferred': [u'Nausa'],
 u'name:mar_x_preferred': [u'\u0928\u0947\u0913\u0938\u093e'],
 u'name:mkd_x_preferred': [u'\u041d\u0435\u0433\u0443\u0448'],
 u'name:msa_x_preferred': [u'Naousa'],
 u'name:nld_x_preferred': [u'Naousa'],
 u'name:nno_x_preferred': [u'N\xe1ousa i Imath\xeda'],
 u'name:nob_x_preferred': [u'Naousa'],
 u'name:pol_x_preferred': [u'Nausa'],
 u'name:ron_x_preferred': [u'Naousa'],
 u'name:rus_x_preferred': [u'\u041d\u0430\u0443\u0441\u0430'],
 u'name:sin_x_preferred': [u'\u0db1\u0dcf\u0dc0\u0dd4\u0dc3\u0dcf'],
 u'name:slk_x_preferred': [u'Nausa'],
 u'name:spa_x_preferred': [u'Naousa'],
 u'name:srp_x_preferred': [u'\u041d\u0430\u0443\u0441\u0430'],
 u'name:swe_x_preferred': [u'N\xe1ousa'],
 u'name:tam_x_preferred': [u'\u0ba8\u0bbe\u0b93\u0b9a\u0bbe'],
 u'name:tel_x_preferred': [u'\u0c28\u0c4c\u0c38\u0c3e'],
 u'name:tha_x_preferred': [u'\u0e19\u0e32\u0e2d\u0e39\u0e2a\u0e0b\u0e32'],
 u'name:tur_x_preferred': [u'Naousa'],
 u'name:ukr_x_preferred': [u'\u041d\u0430\u0443\u0441\u0430'],
 u'name:unk_x_variant': [u'N\xe1ousa'],
 u'name:urd_x_preferred': [u'\u0646\u0627\u0624\u0633\u0627\u060c \u0627\u0645\u0627\u062a\u06be\u06cc\u0627'],
 u'name:urd_x_variant': [u'\u0646\u0627\u0624\u0633\u0627'],
 u'name:vie_x_preferred': [u'Naoussa'],
 u'qs:a0': u'Greece',
 u'qs:a1': u'*\u039a\u0395\u039d\u03a4\u03a1\u0399\u039a\u0397 \u039c\u0391\u039a\u0395\u0394\u039f\u039d\u0399\u0391',
 u'qs:a1_alt': u'KENTRIKH MAKEDONIA',
 u'qs:a1r': u'0',
 u'qs:a2_alt': u'HMAUIA',
 u'qs:adm0': u'Greece',
 u'qs:id': u'0',
 u'qs:la_lc': u'*',
 u'qs:level': u'locality',
 u'qs:loc': u'\u039d\u0391\u039f\u03a5\u03a3\u0391',
 u'qs:loc_alt': u'NAOYSA',
 u'qs:pop': u'0',
 u'qs:source': u'CCustom EuroGlobalMap + UMZ Urban Polygons + Geonames + GeoPlanet',
 u'qs:type': u'buffered point',
 u'sg:categories': [],
 u'src:geom': u'whosonfirst',
 u'src:geom_alt': [u'quattroshapes_pg', u'quattroshapes'],
 u'src:geom_via': u'quattroshapes',
 u'src:lbl:centroid': u'mapshaper',
 u'src:population': u'geonames',
 u'translations': [u'slk',
          u'slk_x_preferred',
          u'tha',
          u'tha_x_preferred',
          u'hin',
          u'hin_x_preferred',
          u'ell',
          u'ell_x_variant',
          u'bul',
          u'bul_x_preferred',
          u'tam',
          u'tam_x_preferred',
          u'eng',
          u'eng_x_preferred',
          u'fra',
          u'fra_x_preferred',
          u'spa',
          u'spa_x_preferred',
          u'dan',
          u'dan_x_preferred',
          u'hun',
          u'hun_x_preferred',
          u'mkd',
          u'mkd_x_preferred',
          u'ron',
          u'ron_x_preferred',
          u'sin',
          u'sin_x_preferred',
          u'srp',
          u'srp_x_preferred',
          u'msa',
          u'msa_x_preferred',
          u'ita',
          u'ita_x_preferred',
          u'chu',
          u'chu_x_preferred',
          u'nno',
          u'nno_x_preferred',
          u'kan',
          u'kan_x_preferred',
          u'fin',
          u'fin_x_preferred',
          u'tur',
          u'tur_x_preferred',
          u'kor',
          u'kor_x_preferred',
          u'lav',
          u'lav_x_preferred',
          u'tel',
          u'tel_x_preferred',
          u'nob',
          u'nob_x_preferred',
          u'ceb',
          u'ceb_x_preferred',
          u'deu',
          u'deu_x_preferred',
          u'ell_x_preferred',
          u'ara',
          u'ara_x_preferred',
          u'unk',
          u'unk_x_variant',
          u'fas',
          u'fas_x_preferred',
          u'guj',
          u'guj_x_preferred',
          u'vie',
          u'vie_x_preferred',
          u'urd',
          u'urd_x_variant',
          u'jpn',
          u'jpn_x_preferred',
          u'ben',
          u'ben_x_preferred',
          u'ukr',
          u'ukr_x_preferred',
          u'swe',
          u'swe_x_preferred',
          u'rus',
          u'rus_x_preferred',
          u'ces',
          u'ces_x_preferred',
          u'urd_x_preferred',
          u'pol',
          u'pol_x_preferred',
          u'lit',
          u'lit_x_preferred',
          u'mar',
          u'mar_x_preferred',
          u'nld',
          u'nld_x_preferred',
          u'ind',
          u'ind_x_preferred'],
 u'wd:wordcount': u'850',
 u'wof:belongsto': [102191581, 85633171, 85684637],
 u'wof:breaches': [],
 u'wof:categories': [],
 u'wof:concordances': {u'gn:id': 256653,
            u'gp:id': 957845,
            u'qs:id': u'947059',
            u'qs_pg:id': u'980318',
            u'wd:id': u'Q567755',
            u'wk:page': u'Naousa, Imathia'},
 u'wof:concordances_sources': [u'gp:id',
                u'wd:id',
                u'wk:page',
                u'qs:id',
                u'qs_pg:id',
                u'gn:id'],
 u'wof:country': u'GR',
 u'wof:geomhash': u'04567f02711d473820668692a11e0a00',
 u'wof:hierarchy': [{u'continent_id': 102191581,
           u'country_id': 85633171,
           u'locality_id': 101857429,
           u'region_id': 85684637}],
 u'wof:id': 101857429,
 u'wof:lastmodified': 1563277934,
 u'wof:name': u'\u039d\u0391\u039f\u03a5\u03a3\u0391',
 u'wof:parent_id': u'85684637',
 'wof:path': '101/857/429/101857429.geojson',
 u'wof:placetype': u'locality',
 u'wof:placetype_id': 102312317,
 u'wof:placetype_names': [],
 u'wof:population': 19887,
 u'wof:population_rank': u'6',
 u'wof:repo': u'whosonfirst-data-admin-gr',
 u'wof:superseded_by': [],
 u'wof:supersedes': [],
 u'wof:tags': []}

Bounding box

swlat, swlon, nelat, nelon

40.628945, 22.069248, 40.628945, 22.069248

swlon, swlat, nelon, nelat

22.069248, 40.628945, 22.069248, 40.628945

Hierarchy

Other

Log