ΑΡΙΔΑΙΑ 101/857/621/101857621.geojson

ΑΡΙΔΑΙΑ is a locality and its consensus geometry is derived from whosonfirst. OH NOES!!! MISSING LABEL CENTROID Take a screenshot of this map (this may require a few seconds to complete)

Properties — some notes about sources and names

# This is the raw properties hash from the source data itself.
# It _should_ magically transform itself in to a pretty formatted
# table and if it doesn't that probably means there's something wrong
# with the data itself (or maybe it just hasn't been synced yet).
# Or maybe you pressed the "view raw" button to see the raw data.
# Raw data is raw.

{u'counts:concordances_total': 5,
 u'counts:names_languages': 17,
 u'counts:names_prefered': 0,
 u'counts:names_total': 37,
 u'counts:names_variant': 12,
 u'edtf:cessation': u'',
 u'edtf:inception': u'',
 u'geom:area': 0,
 u'geom:area_square_m': 0,
 u'geom:bbox': u'22.060904,40.975956,22.060904,40.975956',
 u'geom:latitude': 40.975956,
 u'geom:longitude': 22.060904,
 u'gn:elevation': 127,
 u'gn:population': 6561,
 u'iso:country': u'GR',
 u'lbl:bbox': u'22.040904,40.955956,22.080904,40.995956',
 u'lbl:latitude': 40.975956,
 u'lbl:longitude': 22.060904,
 u'lbl:max_zoom': 15,
 u'lbl:min_zoom': 11,
 u'mps:latitude': 40.975956,
 u'mps:longitude': 22.060904,
 u'mz:hierarchy_label': 1,
 u'mz:is_current': 1,
 u'mz:min_zoom': 11,
 u'name:ara_x_preferred': [u'\u0623\u0631\u064a\u062f\u0627\u064a\u0627'],
 u'name:bul_x_historical': [u'\u0421\u044a\u0431\u043e\u0442\u0441\u043a\u043e'],
 u'name:bul_x_preferred': [u'\u0421\u044a\u0431\u043e\u0442\u0441\u043a\u043e'],
 u'name:bul_x_variant': [u'\u0410\u0440\u0438\u0434\u0435\u0430'],
 u'name:ceb_x_preferred': [u'Arida\xeda'],
 u'name:deu_x_preferred': [u'Aridea'],
 u'name:ell_x_historical': [u'\u03a3\u03bf\u03c5\u03bc\u03c0\u03cc\u03c3\u03ba\u03bf\u03bd',
              u'\u03a3\u03bf\u03c5\u03bc\u03c0\u03cc\u03c3\u03ba\u03bf',
              u'\u03a3\u03bf\u03cd\u03bc\u03c0\u03bf\u03c4\u03c3\u03ba\u03bf',
              u'\u03a3\u03bf\u03cd\u03bc\u03c0\u03bf\u03c3\u03ba\u03bf\u03bd',
              u'\u03a3\u03bf\u03cd\u03bc\u03c0\u03bf\u03c3\u03ba\u03bf',
              u'\u0391\u03c1\u03b4\u03ad\u03b1'],
 u'name:ell_x_preferred': [u'\u0391\u03c1\u03b9\u03b4\u03b1\u03af\u03b1'],
 u'name:ell_x_variant': [u'\u03a3\u03bf\u03c5\u03bc\u03c0\u03cc\u03c3\u03ba\u03bf\u03bd',
             u'\u03a3\u03bf\u03c5\u03bc\u03c0\u03cc\u03c3\u03ba\u03bf',
             u'\u03a3\u03bf\u03cd\u03bc\u03c0\u03bf\u03c4\u03c3\u03ba\u03bf',
             u'\u03a3\u03bf\u03cd\u03bc\u03c0\u03bf\u03c3\u03ba\u03bf\u03bd',
             u'\u03a3\u03bf\u03cd\u03bc\u03c0\u03bf\u03c3\u03ba\u03bf',
             u'\u0391\u03c1\u03b4\u03ad\u03b1'],
 u'name:eng_x_historical': [u'Soumposkon', u'Ardea'],
 u'name:eng_x_preferred': [u'Aridea'],
 u'name:eng_x_variant': [u'Soumposkon', u'Aridaea', u'Aridaia', u'Ardea'],
 u'name:fin_x_preferred': [u'Arida\xeda'],
 u'name:fra_x_preferred': [u'Arida\xeda'],
 u'name:ita_x_preferred': [u'Aridaia'],
 u'name:jpn_x_preferred': [u'\u30a2\u30ea\u30c7\u30a2'],
 u'name:mkd_x_preferred': [u'\u0421\u2019\u0431\u043e\u0442\u0441\u043a\u043e'],
 u'name:nld_x_preferred': [u'Aridaia'],
 u'name:nno_x_preferred': [u'Arid\xe9a'],
 u'name:pol_x_preferred': [u'Aridea'],
 u'name:rus_x_preferred': [u'\u0410\u0440\u0438\u0434\u0435\u044f'],
 u'name:swe_x_preferred': [u'Arida\xeda'],
 u'name:und_x_variant': [u'S\xfaboskon'],
 u'qs:a0': u'Greece',
 u'qs:a1': u'*\u039a\u0395\u039d\u03a4\u03a1\u0399\u039a\u0397 \u039c\u0391\u039a\u0395\u0394\u039f\u039d\u0399\u0391',
 u'qs:a1_alt': u'KENTRIKH MAKEDONIA',
 u'qs:a1r': u'0',
 u'qs:a2_alt': u'PELLA',
 u'qs:adm0': u'Greece',
 u'qs:id': 0,
 u'qs:la_lc': u'*',
 u'qs:level': u'locality',
 u'qs:loc': u'\u0391\u03a1\u0399\u0394\u0391\u0399\u0391',
 u'qs:loc_alt': u'ARIDAIA',
 u'qs:pop': 0,
 u'qs:source': u'CCustom EuroGlobalMap + UMZ Urban Polygons + Geonames + GeoPlanet',
 u'qs:type': u'buffered point',
 u'src:geom': u'whosonfirst',
 u'src:geom_alt': [u'quattroshapes_pg', u'quattroshapes'],
 u'src:geom_via': u'quattroshapes',
 u'src:lbl_centroid': u'mapshaper',
 u'src:population': u'wk',
 u'translations': [u'eng',
          u'mkd_x_preferred',
          u'bul',
          u'ceb_x_preferred',
          u'ceb',
          u'jpn_x_preferred',
          u'mkd',
          u'bul_x_historical',
          u'pol_x_preferred',
          u'ell_x_variant',
          u'ita',
          u'bul_x_preferred',
          u'ara',
          u'ell_x_preferred',
          u'jpn',
          u'swe_x_preferred',
          u'swe',
          u'ita_x_preferred',
          u'nno_x_preferred',
          u'nno',
          u'eng_x_variant',
          u'fra_x_preferred',
          u'ell',
          u'fin_x_preferred',
          u'fin',
          u'deu_x_preferred',
          u'rus_x_preferred',
          u'ara_x_preferred',
          u'bul_x_variant',
          u'fra',
          u'und_x_variant',
          u'ell_x_historical',
          u'pol',
          u'nld_x_preferred',
          u'eng_x_historical',
          u'nld',
          u'rus',
          u'deu',
          u'und',
          u'eng_x_preferred'],
 u'wd:latitude': 40.975,
 u'wd:longitude': 22.058333,
 u'wd:population': 6561,
 u'wd:wordcount': 186,
 u'wof:belongsto': [102191581, 85633171, 85684637],
 u'wof:breaches': [],
 u'wof:concordances': {u'gn:id': 736753,
            u'gp:id': 966113,
            u'qs_pg:id': 129117,
            u'wd:id': u'Q657852',
            u'wk:page': u'Aridaea'},
 u'wof:concordances_sources': [u'gn:id',
                u'gp:id',
                u'qs_pg:id',
                u'wd:id',
                u'wk:page'],
 u'wof:country': u'GR',
 u'wof:geom_alt': [u'quattroshapes', u'quattroshapes_pg'],
 u'wof:geomhash': u'27063c72fd9ca6797d4899f01b0e5d40',
 u'wof:hierarchy': [{u'continent_id': 102191581,
           u'country_id': 85633171,
           u'locality_id': 101857621,
           u'region_id': 85684637}],
 u'wof:id': 101857621,
 u'wof:lastmodified': 1582360184,
 u'wof:name': u'\u0391\u03a1\u0399\u0394\u0391\u0399\u0391',
 u'wof:parent_id': 85684637,
 'wof:path': '101/857/621/101857621.geojson',
 u'wof:placetype': u'locality',
 u'wof:placetype_id': 102312317,
 u'wof:placetype_names': [u'locality'],
 u'wof:population': 6561,
 u'wof:population_rank': 5,
 u'wof:repo': u'whosonfirst-data-admin-gr',
 u'wof:superseded_by': [],
 u'wof:supersedes': [],
 u'wof:tags': []}

Bounding box

swlat, swlon, nelat, nelon

40.975956, 22.060904, 40.975956, 22.060904

swlon, swlat, nelon, nelat

22.060904, 40.975956, 22.060904, 40.975956

Hierarchy

Other

Log