ΠΕΛΛΑ 101/857/663/101857663.geojson

ΠΕΛΛΑ is a locality and its consensus geometry is derived from whosonfirst. Its label centroid is derived from mapshaper. Take a screenshot of this map (this may require a few seconds to complete)

Properties — some notes about sources and names

# This is the raw properties hash from the source data itself.
# It _should_ magically transform itself in to a pretty formatted
# table and if it doesn't that probably means there's something wrong
# with the data itself (or maybe it just hasn't been synced yet).
# Or maybe you pressed the "view raw" button to see the raw data.
# Raw data is raw.

{u'counts:concordances_total': u'5',
 u'counts:languages_official': u'0',
 u'counts:languages_spoken': u'0',
 u'counts:languages_total': u'0',
 u'counts:names_colloquial': u'0',
 u'counts:names_languages': u'53',
 u'counts:names_prefered': u'0',
 u'counts:names_total': u'54',
 u'counts:names_variant': u'2',
 u'edtf:cessation': u'uuuu',
 u'edtf:inception': u'uuuu',
 u'geom:area': 0.0,
 u'geom:area_square_m': u'0.0',
 u'geom:bbox': u'22.52774,40.761467,22.52774,40.761467',
 u'geom:latitude': 40.761467,
 u'geom:longitude': 22.52774,
 u'geom:max_latitude': u'40.761467',
 u'geom:max_longitude': u'22.52774',
 u'geom:min_latitude': u'40.761467',
 u'geom:min_longitude': u'22.52774',
 u'geom:type': u'Point',
 u'gn:population': 2476,
 u'iso:country': u'GR',
 u'lbl:latitude': 40.761467,
 u'lbl:longitude': 22.52774,
 u'mps:latitude': 40.761467,
 u'mps:longitude': 22.52774,
 u'mz:categories': [],
 u'mz:filesize': u'4096',
 u'mz:hierarchy_label': u'1',
 u'mz:is_current': u'1',
 u'name:ara_x_preferred': [u'\u0628\u064a\u0644\u0627'],
 u'name:bel_x_preferred': [u'\u041f\u0435\u043b\u0430'],
 u'name:bul_x_preferred': [u'\u041f\u0435\u043b\u0430'],
 u'name:cat_x_preferred': [u'Pel\xb7la'],
 u'name:ceb_x_preferred': [u'P\xe9lla'],
 u'name:ces_x_preferred': [u'Pella'],
 u'name:cym_x_preferred': [u'Pella'],
 u'name:dan_x_preferred': [u'Pella'],
 u'name:deu_x_preferred': [u'Pella'],
 u'name:ell_x_preferred': [u'\u0391\u03c1\u03c7\u03b1\u03af\u03b1 \u03a0\u03ad\u03bb\u03bb\u03b1'],
 u'name:ell_x_variant': [u'\u03a0\u03ad\u03bb\u03bb\u03b1'],
 u'name:eng_x_preferred': [u'Pella'],
 u'name:epo_x_preferred': [u'Pella'],
 u'name:est_x_preferred': [u'Pella'],
 u'name:eus_x_preferred': [u'Pella'],
 u'name:fas_x_preferred': [u'\u067e\u0644\u0627'],
 u'name:fin_x_preferred': [u'Pella'],
 u'name:fra_x_preferred': [u'Pella'],
 u'name:guj_x_preferred': [u'\u0aaa\u0ac7\u0ab2\u0acd\u0ab2\u0abe'],
 u'name:heb_x_preferred': [u'\u05e4\u05dc\u05d4'],
 u'name:hin_x_preferred': [u'\u092a\u0947\u0932\u093e'],
 u'name:hrv_x_preferred': [u'Pela'],
 u'name:hun_x_preferred': [u'Pella'],
 u'name:hye_x_preferred': [u'\u054a\u0565\u056c\u0561'],
 u'name:ita_x_preferred': [u'Pella'],
 u'name:jpn_x_preferred': [u'\u30da\u30e9'],
 u'name:kat_x_preferred': [u'\u10de\u10d4\u10da\u10da\u10d0'],
 u'name:kor_x_preferred': [u'\ud3a0\ub77c'],
 u'name:lat_x_preferred': [u'Pella'],
 u'name:lit_x_preferred': [u'Pela'],
 u'name:mal_x_preferred': [u'\u0d2a\u0d46\u0d32\u0d4d\u0d32'],
 u'name:mar_x_preferred': [u'\u092a\u0947\u0932\u094d\u0932\u093e'],
 u'name:mkd_x_preferred': [u'\u041f\u0435\u043b\u0430'],
 u'name:nld_x_preferred': [u'Pella'],
 u'name:nno_x_preferred': [u'P\xe9lla'],
 u'name:nob_x_preferred': [u'Pella'],
 u'name:nor_x_preferred': [u'Pella'],
 u'name:pol_x_preferred': [u'Pella'],
 u'name:por_x_preferred': [u'Pela'],
 u'name:ron_x_preferred': [u'Pella'],
 u'name:rus_x_preferred': [u'\u041f\u0435\u043b\u043b\u0430'],
 u'name:slk_x_preferred': [u'Pella'],
 u'name:slv_x_preferred': [u'Pela'],
 u'name:spa_x_preferred': [u'Pela'],
 u'name:srp_x_preferred': [u'\u041f\u0435\u043b\u0430'],
 u'name:swe_x_preferred': [u'Pella'],
 u'name:tgk_x_preferred': [u'\u041f\u0435\u043b\u043b\u0430'],
 u'name:tha_x_preferred': [u'\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e25\u0e32'],
 u'name:ukr_x_preferred': [u'\u041f\u0435\u043b\u043b\u0430'],
 u'name:unk_x_variant': [u'P\xe9lla'],
 u'name:urd_x_preferred': [u'\u067e\u06cc\u0644\u0627'],
 u'name:uzb_x_preferred': [u'Pella'],
 u'name:vie_x_preferred': [u'Pella'],
 u'name:zho_x_preferred': [u'\u4f69\u62c9'],
 u'qs:a0': u'Greece',
 u'qs:a1': u'*\u039a\u0395\u039d\u03a4\u03a1\u0399\u039a\u0397 \u039c\u0391\u039a\u0395\u0394\u039f\u039d\u0399\u0391',
 u'qs:a1_alt': u'KENTRIKH MAKEDONIA',
 u'qs:a1r': u'0',
 u'qs:a2_alt': u'PELLA',
 u'qs:adm0': u'Greece',
 u'qs:id': u'0',
 u'qs:la_lc': u'*',
 u'qs:level': u'locality',
 u'qs:loc': u'\u03a0\u0395\u039b\u039b\u0391',
 u'qs:loc_alt': u'PELLA',
 u'qs:pop': u'0',
 u'qs:source': u'CCustom EuroGlobalMap + UMZ Urban Polygons + Geonames + GeoPlanet',
 u'qs:type': u'buffered point',
 u'sg:categories': [],
 u'src:geom': u'whosonfirst',
 u'src:geom_alt': [u'quattroshapes'],
 u'src:geom_via': u'quattroshapes',
 u'src:lbl:centroid': u'mapshaper',
 u'src:population': u'geonames',
 u'translations': [u'nor',
          u'nor_x_preferred',
          u'slk',
          u'slk_x_preferred',
          u'est',
          u'est_x_preferred',
          u'tha',
          u'tha_x_preferred',
          u'hin',
          u'hin_x_preferred',
          u'ell',
          u'ell_x_variant',
          u'bul',
          u'bul_x_preferred',
          u'eng',
          u'eng_x_preferred',
          u'fra',
          u'fra_x_preferred',
          u'eus',
          u'eus_x_preferred',
          u'dan',
          u'dan_x_preferred',
          u'spa',
          u'spa_x_preferred',
          u'hun',
          u'hun_x_preferred',
          u'mkd',
          u'mkd_x_preferred',
          u'ron',
          u'ron_x_preferred',
          u'srp',
          u'srp_x_preferred',
          u'uzb',
          u'uzb_x_preferred',
          u'ita',
          u'ita_x_preferred',
          u'cym',
          u'cym_x_preferred',
          u'nno',
          u'nno_x_preferred',
          u'fin',
          u'fin_x_preferred',
          u'epo',
          u'epo_x_preferred',
          u'kor',
          u'kor_x_preferred',
          u'ell_x_preferred',
          u'nob',
          u'nob_x_preferred',
          u'ceb',
          u'ceb_x_preferred',
          u'deu',
          u'deu_x_preferred',
          u'ara',
          u'ara_x_preferred',
          u'slv',
          u'slv_x_preferred',
          u'mal',
          u'mal_x_preferred',
          u'heb',
          u'heb_x_preferred',
          u'cat',
          u'cat_x_preferred',
          u'unk',
          u'unk_x_variant',
          u'por',
          u'por_x_preferred',
          u'kat',
          u'kat_x_preferred',
          u'fas',
          u'fas_x_preferred',
          u'guj',
          u'guj_x_preferred',
          u'vie',
          u'vie_x_preferred',
          u'tgk',
          u'tgk_x_preferred',
          u'jpn',
          u'jpn_x_preferred',
          u'ukr',
          u'ukr_x_preferred',
          u'swe',
          u'swe_x_preferred',
          u'hrv',
          u'hrv_x_preferred',
          u'zho',
          u'zho_x_preferred',
          u'lat',
          u'lat_x_preferred',
          u'bel',
          u'bel_x_preferred',
          u'rus',
          u'rus_x_preferred',
          u'hye',
          u'hye_x_preferred',
          u'ces',
          u'ces_x_preferred',
          u'urd',
          u'urd_x_preferred',
          u'pol',
          u'pol_x_preferred',
          u'lit',
          u'lit_x_preferred',
          u'mar',
          u'mar_x_preferred',
          u'nld',
          u'nld_x_preferred'],
 u'wof:belongsto': [102191581, 85633171, 85684637],
 u'wof:breaches': [],
 u'wof:categories': [],
 u'wof:concordances': {u'gn:id': 734726,
            u'gp:id': 959475,
            u'qs:id': u'129040',
            u'wd:id': u'Q213679',
            u'wk:page': u'Pella'},
 u'wof:concordances_sources': [u'gn:id',
                u'gp:id',
                u'qs:id',
                u'wk:page',
                u'wd:id'],
 u'wof:country': u'GR',
 u'wof:geomhash': u'f8d197dc12dda0ba7cdec425fe02e4d8',
 u'wof:hierarchy': [{u'continent_id': 102191581,
           u'country_id': 85633171,
           u'locality_id': 101857663,
           u'region_id': 85684637}],
 u'wof:id': 101857663,
 u'wof:lastmodified': 1563277939,
 u'wof:name': u'\u03a0\u0395\u039b\u039b\u0391',
 u'wof:parent_id': u'85684637',
 'wof:path': '101/857/663/101857663.geojson',
 u'wof:placetype': u'locality',
 u'wof:placetype_id': 102312317,
 u'wof:placetype_names': [],
 u'wof:population': 2476,
 u'wof:population_rank': u'4',
 u'wof:repo': u'whosonfirst-data-admin-gr',
 u'wof:superseded_by': [],
 u'wof:supersedes': [],
 u'wof:tags': []}

Bounding box

swlat, swlon, nelat, nelon

40.761467, 22.52774, 40.761467, 22.52774

swlon, swlat, nelon, nelat

22.52774, 40.761467, 22.52774, 40.761467

Hierarchy

Other

Log