ΚΑΜΠΗ 101/875/547/101875547.geojson

ΚΑΜΠΗ is a locality and its consensus geometry is derived from quattroshapes. Its label centroid is derived from mapshaper. Take a screenshot of this map (this may require a few seconds to complete)

Properties — some notes about sources and names

# This is the raw properties hash from the source data itself.
# It _should_ magically transform itself in to a pretty formatted
# table and if it doesn't that probably means there's something wrong
# with the data itself (or maybe it just hasn't been synced yet).
# Or maybe you pressed the "view raw" button to see the raw data.
# Raw data is raw.

{u'counts:concordances_total': u'4',
 u'counts:languages_official': u'0',
 u'counts:languages_spoken': u'0',
 u'counts:languages_total': u'0',
 u'counts:names_colloquial': u'0',
 u'counts:names_languages': u'3',
 u'counts:names_prefered': u'0',
 u'counts:names_total': u'5',
 u'counts:names_variant': u'3',
 u'edtf:cessation': u'uuuu',
 u'edtf:inception': u'uuuu',
 u'geom:area': 0.000256,
 u'geom:area_square_m': u'2450146.58767',
 u'geom:bbox': u'20.8888672574,39.207144319,20.907027859,39.225305254',
 u'geom:latitude': 39.21629,
 u'geom:longitude': 20.898037,
 u'geom:max_latitude': u'39.225305254',
 u'geom:max_longitude': u'20.907027859',
 u'geom:min_latitude': u'39.207144319',
 u'geom:min_longitude': u'20.8888672574',
 u'geom:type': u'Polygon',
 u'gn:population': 928,
 u'iso:country': u'GR',
 u'lbl:latitude': 39.216225,
 u'lbl:longitude': 20.89821,
 u'mps:latitude': 39.216225,
 u'mps:longitude': 20.89821,
 u'mz:categories': [],
 u'mz:filesize': u'8192',
 u'mz:hierarchy_label': u'1',
 u'mz:is_current': u'1',
 u'name:ell_x_preferred': [u'\u039a\u03b1\u03bc\u03c0\u03ae'],
 u'name:ell_x_variant': [u'\u039a\u03b1\u03bc\u03c0\u03ae \u0386\u03c1\u03c4\u03b1\u03c2'],
 u'name:eng_x_preferred': [u'Kampi'],
 u'name:eng_x_variant': [u'Kampi Artas'],
 u'name:unk_x_variant': [u'Strev\xedna'],
 u'qs:a0': u'Greece',
 u'qs:a1': u'*\u0397\u03a0\u0395\u0399\u03a1\u039f\u03a3',
 u'qs:a1_alt': u'HPEIROS',
 u'qs:a1r': u'0',
 u'qs:a2_alt': u'ARTA',
 u'qs:adm0': u'Greece',
 u'qs:la_lc': u'*',
 u'qs:level': u'locality',
 u'qs:loc': u'\u039a\u0391\u039c\u03a0\u0397',
 u'qs:loc_alt': u'KAMPH',
 u'qs:pop': u'0',
 u'qs:source': u'CCustom EuroGlobalMap + UMZ Urban Polygons + Geonames + GeoPlanet',
 u'qs:type': u'buffered point disambiguated',
 u'sg:categories': [],
 u'src:geom': u'quattroshapes',
 u'src:geom_alt': [],
 u'src:lbl:centroid': u'mapshaper',
 u'src:population': u'geonames',
 u'translations': [u'ell',
          u'ell_x_variant',
          u'eng',
          u'eng_x_preferred',
          u'unk',
          u'unk_x_variant',
          u'ell_x_preferred',
          u'eng_x_variant'],
 u'wof:belongsto': [102191581, 85633171, 85684631],
 u'wof:breaches': [],
 u'wof:categories': [],
 u'wof:concordances': {u'gn:id': 261242,
            u'gp:id': 951271,
            u'qs:id': u'546772',
            u'wd:id': u'Q21482090'},
 u'wof:concordances_sources': [u'gn:id', u'gp:id', u'qs:id', u'wd:id'],
 u'wof:country': u'GR',
 u'wof:geomhash': u'81743f5ecae844a73139081fb5ac7b5e',
 u'wof:hierarchy': [{u'continent_id': 102191581,
           u'country_id': 85633171,
           u'locality_id': 101875547,
           u'region_id': 85684631}],
 u'wof:id': 101875547,
 u'wof:lastmodified': 1563277891,
 u'wof:name': u'\u039a\u0391\u039c\u03a0\u0397',
 u'wof:parent_id': u'85684631',
 'wof:path': '101/875/547/101875547.geojson',
 u'wof:placetype': u'locality',
 u'wof:placetype_id': 102312317,
 u'wof:placetype_names': [],
 u'wof:population': 928,
 u'wof:population_rank': u'2',
 u'wof:repo': u'whosonfirst-data-admin-gr',
 u'wof:superseded_by': [],
 u'wof:supersedes': [],
 u'wof:tags': []}

Bounding box

swlat, swlon, nelat, nelon

39.207144319, 20.8888672574, 39.225305254, 20.907027859

swlon, swlat, nelon, nelat

20.8888672574, 39.207144319, 20.907027859, 39.225305254

Hierarchy

Other

Log