ΣΤΑΥΡΟΣ 101/875/659/101875659.geojson

ΣΤΑΥΡΟΣ is a locality and its consensus geometry is derived from quattroshapes. Its label centroid is derived from mapshaper. Take a screenshot of this map (this may require a few seconds to complete)

Properties — some notes about sources and names

# This is the raw properties hash from the source data itself.
# It _should_ magically transform itself in to a pretty formatted
# table and if it doesn't that probably means there's something wrong
# with the data itself (or maybe it just hasn't been synced yet).
# Or maybe you pressed the "view raw" button to see the raw data.
# Raw data is raw.

{u'counts:concordances_total': u'5',
 u'counts:languages_official': u'0',
 u'counts:languages_spoken': u'0',
 u'counts:languages_total': u'0',
 u'counts:names_colloquial': u'0',
 u'counts:names_languages': u'14',
 u'counts:names_prefered': u'0',
 u'counts:names_total': u'16',
 u'counts:names_variant': u'3',
 u'edtf:cessation': u'uuuu',
 u'edtf:inception': u'uuuu',
 u'geom:area': 0.000223,
 u'geom:area_square_m': u'2092312.27042',
 u'geom:bbox': u'23.6920851717,40.655245695,23.7102691617,40.6723231333',
 u'geom:latitude': 40.66427,
 u'geom:longitude': 23.701648,
 u'geom:max_latitude': u'40.6723231333',
 u'geom:max_longitude': u'23.7102691617',
 u'geom:min_latitude': u'40.655245695',
 u'geom:min_longitude': u'23.6920851717',
 u'geom:type': u'Polygon',
 u'iso:country': u'GR',
 u'lbl:latitude': 40.664612,
 u'lbl:longitude': 23.701821,
 u'mps:latitude': 40.664612,
 u'mps:longitude': 23.701821,
 u'mz:categories': [],
 u'mz:filesize': u'8192',
 u'mz:hierarchy_label': u'1',
 u'mz:is_current': u'1',
 u'name:ara_x_preferred': [u'\u0633\u062a\u0627\u0648\u0631\u0648\u0633\u060c \u062b\u064a\u0633\u0627\u0644\u0648\u0646\u064a\u0643\u064a'],
 u'name:ara_x_variant': [u'\u0633\u062a\u0627\u0648\u0631\u0648\u0633'],
 u'name:bul_x_preferred': [u'\u0421\u0442\u0430\u0432\u0440\u043e\u0441'],
 u'name:deu_x_preferred': [u'Stavros'],
 u'name:ell_x_preferred': [u'\u03a3\u03c4\u03b1\u03c5\u03c1\u03cc\u03c2'],
 u'name:ell_x_variant': [u'\u03a3\u03c4\u03b1\u03c5\u03c1\u03cc\u03c2 \u0398\u03b5\u03c3\u03c3\u03b1\u03bb\u03bf\u03bd\u03af\u03ba\u03b7\u03c2'],
 u'name:eng_x_preferred': [u'Stavros'],
 u'name:fin_x_preferred': [u'Stavr\xf3s'],
 u'name:fra_x_preferred': [u'Stavros'],
 u'name:lat_x_preferred': [u'Staurus'],
 u'name:mkd_x_preferred': [u'\u0421\u0442\u0430\u0432\u0440\u043e\u0441'],
 u'name:nld_x_preferred': [u'Stavros'],
 u'name:nno_x_preferred': [u'Stavr\xf3s i Thessalon\xedki'],
 u'name:rus_x_preferred': [u'\u0421\u0442\u0430\u0432\u0440\u043e\u0441'],
 u'name:srp_x_preferred': [u'\u0421\u0442\u0430\u0432\u0440\u043e\u0441'],
 u'name:unk_x_variant': [u'K\xe1to Stavr\xf3s'],
 u'qs:a0': u'Greece',
 u'qs:a1': u'*\u039a\u0395\u039d\u03a4\u03a1\u0399\u039a\u0397 \u039c\u0391\u039a\u0395\u0394\u039f\u039d\u0399\u0391',
 u'qs:a1_alt': u'KENTRIKH MAKEDONIA',
 u'qs:a1r': u'0',
 u'qs:a2_alt': u'SERRES',
 u'qs:adm0': u'Greece',
 u'qs:la_lc': u'*',
 u'qs:level': u'locality',
 u'qs:loc': u'\u03a3\u03a4\u0391\u03a5\u03a1\u039f\u03a3',
 u'qs:loc_alt': u'STAYROS',
 u'qs:pop': u'0',
 u'qs:source': u'CCustom EuroGlobalMap + UMZ Urban Polygons + Geonames + GeoPlanet',
 u'qs:type': u'buffered point disambiguated',
 u'sg:categories': [],
 u'src:geom': u'quattroshapes',
 u'src:geom_alt': [],
 u'src:lbl:centroid': u'mapshaper',
 u'translations': [u'deu',
          u'deu_x_preferred',
          u'lat',
          u'lat_x_preferred',
          u'ara',
          u'ara_x_preferred',
          u'ell',
          u'ell_x_variant',
          u'nno',
          u'nno_x_preferred',
          u'bul',
          u'bul_x_preferred',
          u'eng',
          u'eng_x_preferred',
          u'fin',
          u'fin_x_preferred',
          u'fra',
          u'fra_x_preferred',
          u'unk',
          u'unk_x_variant',
          u'rus',
          u'rus_x_preferred',
          u'ell_x_preferred',
          u'ara_x_variant',
          u'mkd',
          u'mkd_x_preferred',
          u'nld',
          u'nld_x_preferred',
          u'srp',
          u'srp_x_preferred'],
 u'wof:belongsto': [102191581, 85633171, 85684637],
 u'wof:breaches': [],
 u'wof:categories': [],
 u'wof:concordances': {u'gn:id': 734154,
            u'gp:id': 962868,
            u'qs:id': u'1030144',
            u'wd:id': u'Q1247264',
            u'wk:page': u'Stavros, Thessaloniki'},
 u'wof:concordances_sources': [u'gn:id',
                u'gp:id',
                u'qs:id',
                u'wk:page',
                u'wd:id'],
 u'wof:country': u'GR',
 u'wof:geomhash': u'c6d8a0abbe72214a146ebef809a4cdb8',
 u'wof:hierarchy': [{u'continent_id': 102191581,
           u'country_id': 85633171,
           u'locality_id': 101875659,
           u'region_id': 85684637}],
 u'wof:id': 101875659,
 u'wof:lastmodified': 1563277864,
 u'wof:name': u'\u03a3\u03a4\u0391\u03a5\u03a1\u039f\u03a3',
 u'wof:parent_id': u'85684637',
 'wof:path': '101/875/659/101875659.geojson',
 u'wof:placetype': u'locality',
 u'wof:placetype_id': 102312317,
 u'wof:placetype_names': [],
 u'wof:repo': u'whosonfirst-data-admin-gr',
 u'wof:superseded_by': [],
 u'wof:supersedes': [],
 u'wof:tags': []}

Bounding box

swlat, swlon, nelat, nelon

40.655245695, 23.6920851717, 40.6723231333, 23.7102691617

swlon, swlat, nelon, nelat

23.6920851717, 40.655245695, 23.7102691617, 40.6723231333

Hierarchy

Other

Log