Λεμεσός 856/824/11/85682411.geojson

Λεμεσός is a region and its consensus geometry is derived from quattroshapes. OH NOES!!! MISSING LABEL CENTROID Take a screenshot of this map (this may require a few seconds to complete)

Properties — some notes about sources and names

# This is the raw properties hash from the source data itself.
# It _should_ magically transform itself in to a pretty formatted
# table and if it doesn't that probably means there's something wrong
# with the data itself (or maybe it just hasn't been synced yet).
# Or maybe you pressed the "view raw" button to see the raw data.
# Raw data is raw.

{u'counts:concordances_total': 6,
 u'counts:names_languages': 6,
 u'counts:names_prefered': 0,
 u'counts:names_total': 12,
 u'counts:names_variant': 7,
 u'edtf:cessation': u'',
 u'edtf:inception': u'',
 u'geom:area': 0.137175,
 u'geom:area_square_m': 1393193404.43142,
 u'geom:bbox': u'32.641651,34.562191,33.278057,34.962875',
 u'geom:latitude': 34.778113,
 u'geom:longitude': 32.951699,
 u'iso:country': u'CY',
 u'label:eng_x_preferred_longname': [u'\u039b\u03b5\u03bc\u03b5\u03c3\u03cc\u03c2 District'],
 u'label:eng_x_preferred_placetype': [u'district'],
 u'label:eng_x_preferred_shortcode': [u'LI'],
 u'lbl:latitude': 34.790569,
 u'lbl:longitude': 32.951867,
 u'lbl:min_zoom': 8,
 u'mps:latitude': 34.790569,
 u'mps:longitude': 32.951867,
 u'mz:hierarchy_label': 1,
 u'mz:is_current': 1,
 u'mz:max_zoom': 11,
 u'mz:min_zoom': 8.7,
 u'name:ell_x_preferred': [u'\u0395\u03c0\u03b1\u03c1\u03c7\u03af\u03b1 \u039b\u03b5\u03bc\u03b5\u03c3\u03bf\u03cd'],
 u'name:ell_x_variant': [u'Lemes\xf3s',
             u'\u039b\u03b5\u03bc\u03b5\u03c3\u03cc\u03c2'],
 u'name:eng_x_preferred': [u'Limassol District'],
 u'name:eng_x_variant': [u'Lemesos District', u'Lemesos', u'Limassol'],
 u'name:fra_x_preferred': [u'Limassol'],
 u'name:kor_x_preferred': [u'\ub9ac\ub9c8\uc194 \uad6c'],
 u'name:tur_x_preferred': [u'Limasol'],
 u'name:tur_x_variant': [u'Limasol \u0130l\xe7esi'],
 u'name:und_x_variant': [u'Eparch\xeda Lemeso\xfa'],
 u'ne:abbrev': u'',
 u'ne:adm0_a3': u'CYP',
 u'ne:adm0_label': u'2',
 u'ne:adm0_sr': u'1',
 u'ne:adm1_cod_1': u'CYP-3489',
 u'ne:adm1_code': u'CYP-3489',
 u'ne:admin': u'Cyprus',
 u'ne:area_sqkm': u'0.00000000000',
 u'ne:check_me': u'20',
 u'ne:code_hasc': u'CY.LI',
 u'ne:code_local': u'',
 u'ne:datarank': u'8',
 u'ne:diss_me': u'3489',
 u'ne:featurecla': u'Admin-1 scale rank',
 u'ne:fips': u'CY05',
 u'ne:fips_alt': u'',
 u'ne:gadm_level': u'1',
 u'ne:geonunit': u'Cyprus',
 u'ne:gn_a1_code': u'CY.05',
 u'ne:gn_id': u'146383',
 u'ne:gn_level': u'1',
 u'ne:gn_name': u'Eparchia Lemesou',
 u'ne:gn_region': u'',
 u'ne:gns_adm1': u'CY05',
 u'ne:gns_id': u'-2738496',
 u'ne:gns_lang': u'ell',
 u'ne:gns_level': u'1',
 u'ne:gns_name': u'Lemesou, Eparchia',
 u'ne:gns_region': u'',
 u'ne:gu_a3': u'CYP',
 u'ne:hasc_maybe': u'',
 u'ne:iso_3166_2': u'CY-',
 u'ne:iso_a2': u'CY',
 u'ne:labelrank': u'9',
 u'ne:latitude': u'34.77550000000',
 u'ne:longitude': u'32.96740000000',
 u'ne:mapcolor13': 7,
 u'ne:mapcolor9': 3,
 u'ne:name': u'Limassol',
 u'ne:name_alt': u'Limasol',
 u'ne:name_len': 8,
 u'ne:name_local': u'',
 u'ne:note': u'',
 u'ne:postal': u'LI',
 u'ne:provnum_ne': u'0',
 u'ne:region': u'',
 u'ne:region_cod': u'',
 u'ne:region_sub': u'',
 u'ne:sameascity': u'-99',
 u'ne:scalerank': u'9',
 u'ne:sov_a3': u'CYP',
 u'ne:sub_code': u'',
 u'ne:type': u'District',
 u'ne:type_en': u'District',
 u'ne:wikipedia': u'',
 u'ne:woe_id': 12577965,
 u'ne:woe_label': u'',
 u'ne:woe_name': u'Limassol',
 u'qs:a0': u'\u039a\u03cd\u03c0\u03c1\u03bf\u03c2',
 u'qs:a0_lc': u'CY0000',
 u'qs:a1': u'\u039b\u03b5\u03bc\u03b5\u03c3\u03cc\u03c2',
 u'qs:a1_alt': u'Lemesos',
 u'qs:a1_lc': u'CY5000',
 u'qs:adm0': u'Cyprus',
 u'qs:adm0_a3': u'CYP',
 u'qs:level': u'adm1',
 u'qs:source': u'EuroGlobalMap',
 u'qs:type': u'\u0395\u03a0\u0391\u03a1\u03a7\u0399\u0391',
 u'src:geom': u'quattroshapes',
 u'src:geom_alt': [],
 u'src:lbl_centroid': u'mapshaper',
 u'src:population': u'statoids',
 u'src:population_date': u'2001-10-01',
 u'statoids:area_km': u'1,396',
 u'statoids:area_mi': u'539',
 u'statoids:as_of_date': u'2001-10-01',
 u'statoids:capital': u'Limassol',
 u'statoids:country': u'CY',
 u'statoids:gec': u'CY05',
 u'statoids:hasc': u'CY.LI',
 u'statoids:iso': u'02',
 u'statoids:name': u'Limassol',
 u'statoids:population': u'196553',
 u'statoids:timezone': u'+2~',
 u'statoids:type': u'district',
 u'translations': [u'tur_x_preferred',
          u'ell',
          u'fra_x_preferred',
          u'und',
          u'ell_x_variant',
          u'eng_x_preferred',
          u'und_x_variant',
          u'ell_x_preferred',
          u'tur',
          u'eng_x_variant',
          u'kor_x_preferred',
          u'kor',
          u'eng',
          u'fra',
          u'tur_x_variant'],
 u'unlc:subdivision': u'CY-02',
 u'wof:belongsto': [102191569, 85632437],
 u'wof:breaches': [],
 u'wof:concordances': {u'fips:code': u'CY05',
            u'gn:id': 146383,
            u'gp:id': 12577965,
            u'hasc:id': u'CY.LI',
            u'iso:id': u'CY-02',
            u'unlc:id': u'CY-02'},
 u'wof:concordances_sources': [u'gp:id',
                u'hasc:id',
                u'iso:id',
                u'unlc:id',
                u'fips:code',
                u'gn:id'],
 u'wof:country': u'CY',
 u'wof:geomhash': u'a0a7f43850d6ecaddcfb34edb129fdb9',
 u'wof:hierarchy': [{u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': 85632437,
           u'region_id': 85682411}],
 u'wof:id': 85682411,
 u'wof:lang_x_official': [u'ell', u'tur'],
 u'wof:lang_x_spoken': [u'ell', u'tur'],
 u'wof:lastmodified': 1614893702,
 u'wof:name': u'\u039b\u03b5\u03bc\u03b5\u03c3\u03cc\u03c2',
 u'wof:parent_id': 85632437,
 'wof:path': '856/824/11/85682411.geojson',
 u'wof:placetype': u'region',
 u'wof:placetype_id': 102312311,
 u'wof:placetype_local': u'district',
 u'wof:placetype_names': [u'region'],
 u'wof:population': 196553,
 u'wof:population_rank': 9,
 u'wof:repo': u'whosonfirst-data-admin-cy',
 u'wof:shortcode': u'LI',
 u'wof:subdivision': u'CY-02',
 u'wof:superseded_by': [],
 u'wof:supersedes': [],
 u'wof:tags': []}

Bounding box

swlat, swlon, nelat, nelon

34.562191, 32.641651, 34.962875, 33.278057

swlon, swlat, nelon, nelat

32.641651, 34.562191, 33.278057, 34.962875

Hierarchy

Other

Log